Reformational Philosophy

Online catalogue 3

Author

Year

Title

Publication

Type

ISBN

Jochemsen, H.; Kuiper, R; Muynck, A. de 2006 Een theorie over praktijken. Normatief praktijkmodel voor zorg, sociaal werk en onderwijs. Amsterdam: 2006, Buijten & Schipperheijn. 86 pp. Boek 9058812472
Jochemsen, H.; Leeuwen, E. van (red.) 2005 Zinervering in de zorg. Over de betekenis van spiritualiteit in de gezondheidszorg. Assen: 2005, Van Gorcum. VIII + 92 pp. Boek 9023241924
Jochemsen, H.; Stoep, Jan van der (red.) 2010 Different Cultures, One World. Dialogue between Christians and Muslims about globalizing technology. Amsterdam: 2010, Rozenberg Publishers. 159 pp. Boek 9789036101776
Johannes Paulus II 1995 Encycliek “Evangelium Vitae”. Over de waarde en onaantastbaarheid van het menselijk leven. s-Hertogenbosch: 1995, Katholiek Nieuwsblad. 66 pp. Brochure
Johnson, Douglas 1979 Contending for the Faith. A History of the Evangelical Movement in the Universities and Colleges. Leicester: 1979, InterVarsity Press. 368 pp. Boek 0851105912
Johnson, Eric L. 2007 Foundations for soul care. A Christian psychology proposal. Downers Grove, Illinois: 2007, InterVarsity Press [IVP Academic]. 716 pp. Boek 9780830825677
Johnson, Eric L. (red.) 2010 Psychology & Christianity: Five Views. Downers Grove, Illinois: 2010, InterVarsity Press [IVP Academic]. Tweede, herziene druk. 319 pp. Boek 9780830828487
Jones, Arthur (red.) 1998 Science in faith. A christian perspective on teaching science. Romford: 1998, Christian Schools’ Trust. VIII + 142 pp. Boek 0953550206
Jong Ozn., K. de (red.) 1982 Geloof en wetenschap. Kampen: 1982, J.H. Kok. 77 pp. Boek 9024225027
Jong Tzn., T. de 1942 Misbruik van recht. s.l.: 1942, Calvinistische Juristen Vereeniging. 20 pp. Brochure
Jong, H. de (e.a.) 1988 Individualisering en Solidariteit. Amsterdam/Utrecht: 1988, Buijten & Schipperheijn/Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte. 48 pp. Brochure 9060646924
Jong, S. de 1977 Maatschappij en gemeenschap. s.l.: 1977, s.n. Doctoraalscriptie Systematische filosofie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 71 pp. Scriptie
Jong, W.R. de 1979 De semantiek van John Stuart Mill. Amsterdam: 1979, Academische Pers. Academisch proefschrift VU. 328 pp. Proefschrift
Jong, W.R. de 1979 Inleiding tot de logika. Amsterdam: 1979, Filosofisch Instituut VU. 62 pp. Dictaat
Jong, W.R. de 1979 Traditionele logika. Amsterdam: 1979, Filosofisch Instituut VU. 56 pp. Dictaat
Jong, W.R. de 1989 Leibniz’s ideaal van een ars inveniendi in het licht van het klassieke wetenschapsmodel. Amsterdam: 1989, VU Boekhandel/Uitgeverij. Intreerede VU (Amsterdam, 14 april 1989). 32 pp. Inaugurele rede 9062568068
Jong, W.R. de; Pater, W.A. de 1981 Van redenering tot formele struktuur. Enige hoofdstukken uit de logika. Assen: 1981, Van Gorcum. VIII + 130 pp. Boek 9023217985
Jongeneel, R.A. 1987 De Methodologie van de Economie. Een verkenning. Wageningen: 1987, Landbouwuniversiteit Wageningen. Scriptie (“first draft”, niet voor publicatie) o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 111 pp. Scriptie
Jongeneel, R.A. 1987 De Methodologie van de Economie. Een Verkenning. Over de methode van de economie: van essentialisme (Robbins) tot pragmatisme (Friedman). s.l.: s.a., s.n. Scriptie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 32 pp. Scriptie
Jongeneel, R.A. 1994 Zin in werk. Een christelijk-politieke visie op arbeid. Nunspeet: 1994, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 129 pp. Boek 9072016165
Jongeneel, R.A.; Dollekamp, J.W.; Jong, S.M. de 1997 Economie in orde? Grondslagen van economisch beleid. Nunspeet: 1997, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 207 pp. Boek 9072016289
Jongsma, Calvin; Baker, Trudy 1979 The number and shape of things. An integrated math curriculum for the elementary school. A companion volume to Joy in learning. Toronto, Ontario: 1979 Curriculum Development Centre. 267 pp. Map
Jongste, G.E. de 1972 Ruimtelijke ordening en het landelijke gebied. Van een zeker vlindertje en een zeldzame orchidee. s.l.: 1972, Calvinistische Juristen Vereniging. 56 pp. Brochure
Jonker, Annet 1997 Vrouwenstemrecht, schaakmat voor de dames of de heren? Over de sociale betekenis van het toekennen van stemrecht aan vrouwen in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in 1993. Amsterdam: 1997, VU. Scriptie Cultuur, Organisatie en Management. VI + 33 pp. Scriptie
Jonker, C.C. 1951 Werkelijkheid, waarneming en theorie in de natuurkunde. Kampen: 1951, J.H. Kok. 15 pp. Brochure
Jonker, C.C. 1953 Geloof en wetenschap in onze vereniging omstreeks 1900 en nu. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 51 (1953), nr. 1, pp. 7-21. Overdruk. 15 pp. Tijdschriftartikel
Jonker, C.C. 1955 The limits of physics. Free University Quarterly, vol. 4 (1955), nr. 1, pp. 56-65. Overdruk. Tijdschriftartikel
Jonker, C.C. (e.a.) 1956 De grenzen der wetenschap. Kampen: 1956, J.H. Kok. 68 pp. Boek
Jonker, G.D. 1972 Hij is mijn Rotssteen. s.l.: 1972, s.n. 62 pp. Boek
Jonkers, P.H.A.I. (red.) 1990 Geschiedenis van de wijsbegeerte. Cursusdeel 1: Leereenheden 1-9. Kampen: 1990, J.H. Kok [Stichting Open Theologisch Onderwijs]. 118 pp. Dictaat 9024258278
Jonkers, P.H.A.I. (red.) 1991 Geschiedenis van de wijsbegeerte. Cursusdeel 2: Leereenheden 10-16. Kampen: 1991, J.H. Kok [Stichting Open Theologisch Onderwijs]. 91 pp. Dictaat 9024258391
Jonkers, P.H.A.I. (red.) 1991 Geschiedenis van de wijsbegeerte. Cursusdeel 3: Leereenheden 17-25 en Glossarium. 144 pp. Kampen: 1991, J.H. Kok [Stichting Open Theologisch Onderwijs]. 144 pp. Dictaat 9024258235
Jooste, C.J. 1970 Die blanke se afhanklikheid van nie-blanke arbeid. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure
Jurgens, E.C.M.; Lingen, N. van 1986 Omroeprecht en auteursrecht. Nieuwe ontwikkelingen in informatie- en communicatierecht. Zwolle: 1986, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. VIII + 75 pp. Brochure 9027125066
Kaiser, Herman (e.a.) 2005 Wat is de Sociale Kwestie anno nu? Doorn: s.a., Stichting Christelijk-Sociaal Congres. 18 pp. Brochure
Kakes, H. 1950 Reinhold Niebuhr als Theoloog. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 20 (1950), pp. 5-15. Brochure
Kalsbeek, L. 1968 Schepping en wording. Baarn: 1968, Bosch & Keuning. 112 pp. Boek
Kalsbeek, L. 1970 De Wijsbegeerte der Wetsidee. Proeve van een christelijke filosofie. Amsterdam: 1970, Buijten & Schipperheijn. 304 pp. Boek 9060641043
Kalsbeek, L. 1976 Theologische en wijsgerige achtergronden van de verhouding van kerk, staat en school in Nederland. Kampen: s.a., J.H. Kok. 447 pp. Boek 9024263301
Kalsbeek, L. 1977 Een school met of zonder bijbel? Bijdrage aan een gesprek over Christendom, Humanisme en Onderwijs. Kampen: s.a., J.H. Kok. 176 pp. Boek 9024263301
Kalsbeek, L. 1982 Van christen tot antichrist. Uit het leven en denken van Friedrich Nietzsche en over zijn invloed op de moraal. 223 pp. Kampen: 1982, J.H. Kok. 223 pp. Boek 9024225116
Kalsbeek, L.; Zylstra, Bernard; Zylstra, Josina 1975 Contours of a Christian philosophy. An introduction to Herman Dooyeweerd’s thought. Amsterdam: 1975, Buijten & Schipperheijn. 360 pp. Boek 0889060002
Kam, A.P. van der 1970 Whitehead’s “The concept of nature”. Amsterdam: 1970, Filosofisch Instituut VU. Doctoraalscriptie. 22 pp. Scriptie
Kam, A.P. van der 1971 Wijsgerige bezinning op de fysica: een aanloop. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Doctoraalscriptie o.l.v. prof. H. van Riessen. 42 pp. Scriptie
Kamp, W. van der 1985 Houvast aan het hemelruim. Een pleidooi voor de bijbelse opvatting dat de zon om de aarde draait. Kampen: 1985, J.H. Kok. 203 pp. Boek 9024206499
Kampen, A. 1979 Kernenergie. Groningen: s.a., Clic. 32 pp. Brochure 9070327015
Kampen, P.J. van 1989 De Cirkel en het Kruis. New-Age-denken en het christelijk geloof. Kampen: 1989, J.H. Kok. 158 pp. Boek 9024242975
Kamphuis, J. 1962 De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus. Goes: 1962, Oosterbaan en Le Cointre. 51 pp. Boek
Kang, Young Ahn 2006 Global ethics and a common morality. Philosophia Reformata, jrg. 71 (2006), nr. 1, pp. 79-95. Tijdschriftartikel
Kaspersen, H.W.K. 1993 De computer als rechter(s)hand. Zwolle: 1993, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. VI + 30 pp. Brochure 9027137528
Kat, C.D. 1993 Piranesi etst. Helmond: 1993, s.n. Werkstuk Reformatorische Wijsbegeerte (Filosofie 1), over de zogeheten “kerker-etsen” van Giovanni Batista Piranesi (1720-1778). 7 pp. Scriptie
Kee, B (e.a.) 1991 Reader Studentenconferentie 1991. Utrecht: 1991, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. Reader. 52 pp. Folio- of A4-document
Kee, B. 1973 Syllabus encyclopedie van de economische wetenschap ’73-’74. Amsterdam: 1973, VU. Syllabus 1973-1974. 18 pp. Dictaat
Kee, B. 1974 Syllabus encyclopedie van de economische wetenschap ’74-’75. Amsterdam: 1974, VU. Syllabus 1974-1975. 33 pp. Dictaat
Kee, B. 1976 Encyclopedie van de economische wetenschap. Cursus 1976-77. Amsterdam: 1976, VU. Syllabus 1976-1977. 26 pp. Dictaat
Kee, B. 1982 Prijzen en Produktie. Een vakwijsgerig onderzoek naar de betekenis van de economisch-modale abstractie aan de hand van de klassieke en neoklassieke waardeleren. Amsterdam: 1982, VU Boekhandel/Uitgeverij. Academisch proefschrift. XI + 295 pp. Proefschrift 9062562620
Kee, B. 1987 Meer dan het rationele. Amsterdam: 1987, VU Boekhandel/Uitgeverij. Intreerede Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam, 26 maart 1987). 31 pp. Inaugurele rede 9062565433
Kee, B. (e.a.) 1997 Anders Denken. Symposium bij het afscheid van drs. H. Alblas RA, 22 oktober 1997. Groningen: 1997, Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Bedrijfskunde). 39 pp. Brochure
Keizer, A. 1968 Creatie en evolutie. Over het gelijknamige boek van prof. dr. J. Lever. Barendrecht: 1968, Wesdijk & Liebeek [Stichting Uitgave Reformatorische Boeken]. 43 pp. Brochure
Keizer, A. 1973 Gods Woord levensboek voor deze tijd. De economische spanningen van de eindtijd in het licht van Gods Wet. Amsterdam: 1973, Buijten & Schipperheijn [Stichting Uitgave Reformatorische Boeken]. 63 pp. Boek 9060641094
Keizer, A. 1986 Wetenschap in bijbels licht. Handleiding voor de grondslagen van wijsbegeerte en vakwetenschap. Amsterdam: 1986, Buijten & Schipperheijn. 396 pp. Boek 9060645782
Keizer, H.M. 1999 Life Time Entirety. A Study of ΑΙΩΝ in Greek Literature and Philosophy, the Septuagint and Philo. s.l.: 1999, s.n. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam. VII + 300 pp. Proefschrift
Keizer, R.A. 1988 Wetten ten leven. Gods wijsheid voor het economisch leven. Wezep: 1988, Van Baardewijk. 26 pp. Brochure
Keizer, R.A.; Rijst, A. van der 1989 In het krijt staan. Een bijbelse visie op financiële schulden. Amersfoort: 1989, Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap. 44 pp. Brochure 9070145146
Kempe, C.M. 1990 Kritisch regionalisme versus technicisme. Eindhoven: 1990, Technische Universiteit Eindhoven. Afstudeerverslag Bouwkunde. 167 pp. Scriptie
Kempff, D. 1968 Internasionale diensorganisasies. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure
Kempff, D. 1975 A bibliography of Calviniana: 1959-1974. Potchefstroom: 1975, Potchefstroom University for CHE [Institute for Advancement of Calvinism]. 249 pp. Boek 086990213X
Kempff, D. 1981 Gewortel en gegroei. Die inslag van die Calvinisme in Suid-Afrika, 1652-1806. Potchefstroom: 1981, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 46 pp. Brochure   0869906089
Kempff, D. 1982 Christianity and Scholarship: 1900-1977. An international bibliography of books and articles on Christian scientific endeavour in the various sciences. Potchefstroom: 1982, Potchefstroom University for CHE. II + 291 pp. Boek 0869906879
Kenny, John P. 1953 Medische praktijk en moraal. Beginselen en toepassingen. s-Gravenhage: s.a., Uitgeversmaatschappij Pax. VII + 246 pp. Boek
Kerk (titel); Gennip, P.A. van; Driel, J. van; Valk, J.M.M. de 1984 Kerk en samenleving: een signalement van de Nederlandse katholieke geloofsgemeenschap. s-Hertogenbosch: s.a., Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. 48 pp. Brochure
Kerk, C.P.T. van de 1987 De theoretische onderbouwing van de kustconstante SY met behulp van de Crostran-conceptie. Delft: 1987, TU Delft. Afstudeeronderzoek Technische Universiteit Delft. 54 + 18 pp. Scriptie
Kerk, C.P.T. van de 1987 De toepassing van modellen in wetenschap en techniek. Delft: 1987, TU Delft. Afstudeeronderzoek Technische Universiteit Delft (civiele techniek), o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 51 pp. Scriptie
Kerken, L. vander 1972 Inleiding tot de fundamentele filosofie. Antwerpen/Utrecht: 1972, De Nederlandsche Boekhandel. 172 pp. Boek 9028995250
Keus, H.I. 1955 Planning en verantwoordelijkheid. s.l.: 1955, s.n. Lezing voor de Societas Studiosorum Reformatorum (Delft, 26 maart 1955). 24 pp. Folio- of A4-document
Kijk (titel); Roelink, J.; Klei, A.J. (e.a.) 1963 Kijk op VU! Aalten: s.a., De Graafschap. 104 pp. Boek
Kim, Jong Doo 1983 Wissen und Glauben bei I. Kant und H. Dooyeweerd. Der Kantische Dualismus und Dooyeweerds Versuch zu seiner Überwindung. Philosophia Reformata, jrg. 48 (1983), nr. 2, pp. 1-144. Proefschrift
Kimathi, Grace 1994 Your Marriage and Family. Potchefstroom: 1994, Potchefstroom University for CHE. 110 pp. Boek 1868221865
Kirschenmann, P.P.; Struyker Boudier, C.E.M.; Plattel, M.A.D. 1985 Inzake vrijheid. Lezingen gehouden ter gelegenheid van het vierde lustrumcongres van de Centrale Interfaculteit van de Vrije Universiteit. Amsterdam: 1985, VU Uitgeverij. 86 pp. Boek 906256027X
Klapwijk, J. 1970 Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch. Assen: s.a., Van Gorcum. Akademisch proefschrift VU. 504 pp. Proefschrift
Klapwijk, J. 1971 Oriëntatie in de nieuwe filosofie (1971). Amsterdam: 1971, Filosofische Instituut (VU). 38 pp. Dictaat
Klapwijk, J. 1974 Geloof en geschiedenis. Het leven beschouwd. Facetten van het werk van prof. dr. K.J. Popma (Amsterdam/Kampen: 1974, Buijten & Schipperheijn/J.H. Kok), pp. 53-80. Overdruk. Brochure
Klapwijk, J. 1977 Christelijke organisaties — in verlegenheid gebracht. Amstelveen: 1977, s.n. 14 pp. Folio- of A4-document
Klapwijk, J. 1977 Dialektiek der verlichting. Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule. Assen/Amsterdam: 1977, Van Gorcum. Tweede druk. 118 pp. Boek 9023214099
Klapwijk, J. 1979 Op zoek naar het mensbeeld van liberalisme, socialisme en christen-democratie. Franeker: s.a., Wever. C. Bremmer & A. Veerman (red.), 100 jaar partij: bezinning en perspectief. Een anti-revolutionaire bijdrage aan christen-democratische politiek, pp. 67-87. Overdruk. Brochure
Klapwijk, J. 1986 Zur Frage einer christlichen Philosophie: Herman Dooyeweerds Kritik der autonomen Vernunft. Riehen: 1991, Immanuel-Verlag. Philosophische Kritik und göttliche Offenbarung: über Religionskritik, Kulturkritik, Gesellschaftskritik und Vernunftkritik im modernen Denken, pp. 79-97 [Teil V]. Overdruk. 19 pp. Brochure
Klapwijk, J. 1987 Kijken naar kopstukken. Amsterdam: 1987, Buijten & Schipperheijn. 117 pp. Boek 906064526X
Klapwijk, J. 1987 Oriëntatie in de nieuwe filosofie. Assen/Maastricht: 1987, Van Gorcum. Tweede, herziene druk. X + 215 pp. Boek 902322325X
Klapwijk, J. 1976 Vonken van licht. Calvijn en het probleem van christelijke wijsbegeerte en wetenschap. d’Econozel (Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam), speciale uitgave ter gelegenheid van het vijfde lustrum der VGSR (maart 1976), pp. 26-37. Tijdschriftartikel
Klapwijk, J. (e.a.) 1979 Christelijke organisaties in discussie. Een bijdrage. s-Gravenhage: 1979, Boekencentrum [Vereniging van Christelijke Studenten te Amsterdam]. 143 pp. Boek 9023901886
Klapwijk, J.; Griffioen, S.; Groenewoud, G. 1991 Bringing into Captivity every Thought. Capita Selecta in the History of Christian Evaluations of Non-Christian Philosophy. Lanham: 1991, University Press of America. 271 pp. Boek 0819178276
Klapwijk, J.; Griffioen, S.; Groenewoud, G. (red.) 1976 Vrede met de rede? Over het vraagstuk van rede en religie, van autonomie en heil. Assen/Amsterdam: 1976, Van Gorcum. 115 pp. Boek 9023213742
Klapwijk, J.; Griffioen, S.; Groenewoud, G. (red.) 1978 Geloof en Filosofie. Researchpapers over de verhouding van christelijk geloof en niet-christelijk denken in het perspectief van de geschiedenis der wijsbegeerte. Amsterdam: 1978, Filosofisch Instituut VU. 202 pp. Boek
Klapwijk, J.; Külling, Samuel R. 1985 Philosophien im Widerstreit. Zur Philosophie von Dilthey, Heidegger, James, Wittgenstein und Marcuse. Asslar/Riehen: 1985, Schulte + Gerth/Immanuel-Verlag. 93 pp. Boek 387739051X
Klapwijk, J.; Külling, Samuel R. 1991 Philosophische Kritik und göttliche Offenbarung: über Religionskritik, Kulturkritik, Gesellschaftskritik und Vernunftkritik im modernen Denken. Riehen: 1991, Immanuel-Verlag. 100 pp. Boek 3952013838
Klapwijk, J.; Woudenberg, R. van; Griffioen, S. 1995 Transformationele filosofie. Cultuurpolitieke ideeën en de kracht van een inspiratie. Kampen: 1995, Kok Agora. 230 pp. Boek 9039106649
Klapwijk, Jacob 2009 Heeft de evolutie een doel? Over schepping en emergente evolutie. Kampen: 2009, Kok. 313 pp. Boek 9789043516563
Klatter, J. (red.) 1975 Nederland in de branding. Keur en toets van onze samenleving. Amsterdam: 1975, Buijten & Schipperheijn. 352 pp. Boek 9060641345
Klatter, J.; Troost, A. 1975 Communistische colportage in het hart van de VU. Zestig apostelen voor “De Waarheid”. Koers (Reformatorisch opinieblad), jrg. 6 (1975), nr. 139, pp. 8-10. Tijdschriftartikel
Klerk, P. de 1974 Die stryd tussen Rooms-Katolieke en Protestante in Ierland. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 086990180X
Klerk, W.J. de 1966 Gesprek oor seksualiteit. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869901257
Klerk, W.J. de 1967 Roeping – ‘n sisteem. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 7 pp. Brochure
Klerk, W.J. de 1969 Die Calvinisme in ‘n neutedop. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Klerk, W.J. de 1969 Die Calvinisme in Suid-Afrika – ‘n toekomsperspektief. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure
Klerk, W.J. de 1973 Die antwoord van die Afrikaner op die huidige kulturele rewolusie. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869900447
Klerk, W.J. de 1976 Liturgiese vernuwing? Besinning oor die erediens. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 21 pp. Brochure 0869903373
Klever, W.N.A.; Bremmer, M.D. 1983 Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte. Deel 4: 1968-1977. Amsterdam: 1983, Buijten en Schipperheijn. 247 pp. Boek 9060644638
Klijn, Marc de 1987 Raakvlakken van kunst en religie. Kampen: 1987, Van den Berg. 165 pp. Boek 9066510749
Klink, A. 1991 Christen-democratie en overheid. De christen-democratische politieke filosofie en enige staats- en bestuursrechtelijke implicaties. Delft: s.a., Meinema. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. 296 pp. Proefschrift 9090047077
Klinken, L. van 1942 De Wijsbegeerte der Wetsidee en de Lichamelijke Opvoeding. (I). Paedagogisch Tijdschrift, jrg. 34 (1941/1942), nr. 9, pp. 189-207. Tijdschriftartikel
Klinken, L. van 1942 De Wijsbegeerte der Wetsidee en de Lichamelijke Opvoeding. (II). Paedagogisch Tijdschrift, jrg. 34 (1941/1942), nr. 10, pp. 213-241. Tijdschriftartikel
Klinken, L. van 1942 De Wijsbegeerte der Wetsidee en de Lichamelijke Opvoeding. (III). Paedagogisch Tijdschrift, jrg. 34 (1941/1942), nr. 11, pp. 229-240. Tijdschriftartikel
Klinken, L. van 1942 De Wijsbegeerte der Wetsidee en de Lichamelijke Opvoeding. (IV). Paedagogisch Tijdschrift, jrg. 34 (1941/1942), nr. 12, pp. 245-253. Tijdschriftartikel
Klinken, L. van 1942 De Wijsbegeerte der Wetsidee en de Lichamelijke Opvoeding. (V). Paedagogisch Tijdschrift, jrg. 35 (1942/1943), nr. 1, pp. 1-12. Tijdschriftartikel
Klinken, L. van 1942 De Wijsbegeerte der Wetsidee en de Lichamelijke Opvoeding. (VI, slot). Paedagogisch Tijdschrift, jrg. 35 (1942/1943), nr. 2, pp. 17-28. Tijdschriftartikel
Klinken, L. van 1950 Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw. Purmerend: 1950, J. Muusses. Tweede druk. 218 pp. Boek
Klop, C.J. 1983 Pluriformiteit. Beleidsadvies inzake de verscheidenheid en de democratisering bij pers en omroep. s-Gravenhage: s.a., Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 26 pp. Brochure
Klop, C.J. 1993 De cultuurpolitieke paradox. Noodzaak èn onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden. Kampen: 1993, J.H. Kok. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. 418 pp. Proefschrift 9024282225
Klop, C.J. 1994 Normen en waarden en de rol van de overheid. Christen Democratische Verkenningen, jrg. 14 (1994), nr. 1, pp. 36-48. Tijdschriftartikel
Klop, C.J. 1995 Macht en gezag. Kampen: 1995, J.H. Kok. 88 pp. Boek 9024223083
Klop, C.J. 1997 Bestaat er publieke moraal? Nijmegen: 1997, Katholieke Universiteit Nijmegen. Intreerede Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen, 13 maart 1997). 29 pp. Inaugurele rede
Kluit, M. Elisabeth 1936 Het réveil in Nederland. 1817-1854. Amsterdam: 1936, H.J. Paris. XV + 341 pp. Boek
Kluiver, H.J. de 2003 Corporate governance en bestuur van privaatrechtelijke organisaties. Principes en praktijk. Utrecht: 2003, Lemma [Christen Juristen Vereniging]. 108 pp. Brochure 9059312155
Knibbe, P.G. 1963 De laatste kans voor de Antirevolutionaire Partij en de Gereformeerde Kerken. Leiden: 1963, s.n. 152 pp. Boek
Knol, J.G. 1960 Loonpolitiek. Enkele opmerkingen betreffende de na-oorlogse loonpolitiek in Nederland. s.l.: 1960, Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband. 44 pp. Brochure
Knol, J.G. 1964 Enige facetten van het streven naar welvaart. Rotterdam: 1964, Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband. 50 pp. Brochure
Knol, J.G. 1965 Enkele achtergronden van de ontwikkeling der waardeleer. Haarlem: 1965, Bohn. Intreerede VU (Amsterdam, 6 oktober 1965). 18 pp. Inaugurele rede
Knol, J.G. 1980 Normativiteit in de economische wetenschap. Amsterdam: 1980, VU (Economische Fakulteit). Discussienota’s onderzoek, 1980-14. 34 pp. Folio- of A4-document
Knol, J.G. 1989 Gezonde economie. Amsterdam: 1989, VU. Afscheidsrede Vrije Universiteit (Amsterdam, 19 september 1989). 26 pp. Brochure 9062568432
Knol, J.G. (e.a.) 1967 Zondagsheiliging en Zondagsarbeid. Rotterdam: 1967, Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband. 83 pp. Brochure
Knudsen, Robert D. 1958 The idea of transcendence in the philosophy of Karl Jaspers. Kampen: 1958, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. XII + 195 pp. Proefschrift
Knudsen, Robert D. 1963 Symbol and Myth in contemporary theology, with special reference to the thought of Paul Tillich, Reinhold Niebuhr, and Nicolas Berdyaev. Roslyn: 1963, s.n. MA-Thesis Union Theological Seminary, New York (1952). 132 pp. Folio- of A4-document
Knudsen, Robert D. 1967 Dialectic and Synthesis in Contemporary Theology. s.l.: 1967, s.n. 30 pp. Dictaat
Knudsen, Robert D. 1969 History. Philadelphia: 1969, Westminster Theological Seminary. Syllabus. 33 + 3 + 3 pp. Dictaat
Knudsen, Robert D. 1980 Psychology. The encounter of Christianity with secular science. Memphis: 1980, Christian Studies Center. 51 pp. Brochure 0939200023
Knudsen, Robert D. 1981 Sociology. The encounter of Christianity with secular science. Memphis: 1981, Christian Studies Center. 55 pp. Brochure   0939200058
Kock, P. de B. 1973 Christelike wysbegeerte. Standpunte en Probleme 1. Bloemfontein: 1973, Sacum Beperk. 213 pp. Boek 0949994227
Kock, P. de B. 1975 Christelike wysbegeerte. Inleiding. Bloemfontein: 1975, Sacum Beperk. 261 pp. Boek 0949994332
Koekkoek, A.K. 1982 Bijdrage tot een Christen-Democratische staatsleer. Deventer: 1982, Kluwer. Intreerede Katholieke Hogeschool Tilburg (Tilburg, 15 oktober 1982). 35 pp. Inaugurele rede 9026813597
Koekkoek, A.K. 1985 De onderlinge verhouding van grondrechten. s.l.: 1985, Calvinistische Juristen Vereniging. 84 pp. Brochure
Koekkoek, A.K. 2001 Rechter en bestuur in constitutioneel perspectief. Utrecht: 2001, Lemma [Christen Juristen Vereniging]. 68 pp. Brochure 9051899211
Koekkoek, A.K.; Burg, F.H. van der (e.a.) 2006 Getuigend staatsrecht. Liber amicorum A.K. Koekkoek. Nijmegen: 2006, Wolf Legal Publishers. X + 486 pp. Boek 9058502058
Koerts, J. 1996 Wereldbeelden, wetenschap, wonderen en waarschijnlijkheid. Rotterdam: 1996, Erasmus Universiteit. Afscheidsrede EUR – Faculteit der Economische Wetenschappen (Rotterdam, 14 november 1996). 28 pp. Brochure
Koevoet, Hans 1993 Rationaliteit. Motor van de westerse dynamica. Eindhoven: 1993, Technische Universiteit Eindhoven. Scriptie Cultuurfilosofie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 30 pp. Scriptie
Köhler, Walther 1930 Historie und Metahistorie in der Kirchengeschichte. Tübingen: 1930, J.C.B. Mohr/Paul Siebeck. Intreerede Universität Heidelberg. 35 pp. Boek
Kohnstamm, Ph. 1916 Ontwikkeling en onttroning van het begrip Natuurwet. Haarlem: 1916, Bohn. 79 pp. (pp. 53-131). Boek
Kohnstamm, Ph. 1926 Schepper en schepping. Een stelsel van personalistische wijsbegeerte op bijbelschen grondslag. Deel I: Het waarheidsprobleem: grondleggende kritiek van het christelijk waarheidsbewustzijn. Haarlem: 1926, Tjeenk Willink. XXII + 456 pp. Boek
Kohnstamm, Ph. 1931 Schepper en schepping. Een stelsel van personalistische wijsbegeerte op bijbelschen grondslag. Deel III: De Heilige: proeve van een christelijke geloofsleer voor dezen tijd. Haarlem: 1931, Tjeenk Willink. XIII + 434 pp. Boek
Kohnstamm, Ph. 1934 Hoe mijn “bijbelsch personalisme” ontstond. Haarlem: 1934, Tjeenk Willink. 43 pp. Boek
Kohnstamm, Ph. 1947 Mensch en wereld. Een personalistische inleiding in de wijsbegeerte. Amsterdam: 1947, Scheltema & Holkema. VIII + 332 pp. Boek
Kohnstamm, Ph. 1947 Staat dan in de vrijheid. Deel I: Brieven over het Oude Testament. Amsterdam: 1947, Ten Have. 236 pp. Boek
Kohnstamm, Ph. 1947 Staat dan in de vrijhied. Deel II: Brieven over het Nieuwe Testament. Amsterdam: 1947, Ten Have. 228 pp. Boek
Kohnstamm, Ph. 1948 Mr. J.J.L. van der Brugghen. Amsterdam: s.a., Ten Have. 38 pp. Brochure
Kok, John H. 1978 Vollenhoven and the Reformation of Pilosophy. A first look at Vollenhoven’s philosophic task. s.l.: 1978, s.n. Scriptie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 20 pp. Scriptie
Kok, John H. 1988 Of Pendulums, Eclectics, and Identity: An Essay on Method and Worldview. Pro Rege, jrg. 17 (1988/1989), nr. 2, pp. 17-31. Kopie. Folio- of A4-document
Kok, John H. 1992 Perspectives in Philosophy. A Syllabus for Philosophy 201. Sioux Center, Iowa: 1992, Dordt College. Syllabus (for classroom use only). Tweede versie. 120 pp. Dictaat
Kok, John H. 1992 Vollenhoven and Thinking in the Light of Scripture. Pro Rege (A Quarterly Faculty Publication of Dordt College), vol. 21 (1992/1993), nr. 2, pp. 11-23. Tijdschriftartikel
Kok, John H. 1992 Vollenhoven. His Early Development. Sioux Center, Iowa: 1992, Dordt College Press. Academisch proefschrift VU, Amsterdam. VIII + 393 pp. Proefschrift 0932914233
Kok, John H. 1992 Vollenhoven: levensbeschouwing en systematische wijsbegeerte. s.l.: s.a., s.n. 11 pp. Folio- of A4-document
Kok, John H. 1997 Patterns of the Western mind. A Reformed Christian Perspective. Sioux Center, Iowa: 1997, Dordt College Press. Tweede, herziene druk. XI + 263pp. Boek 0932914411
Koning, G.M.; Kuiper, Roel; Langemaat, T. van de 1996 De verzorgingsstaat voorbij. Over de grondslagen van sociale zekerheid. Nunspeet: 1996, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 99 pp. Boek 9072016254
Kooi, C. van der; Talstra, E.; Wit, J.H. de 1995 Het uitgelezen boek. Opstellen over de omgang met de bijbel als het Woord van God. Zoetermeer: 1995, Meinema [VU]. 79 pp. Boek 9021136171
Kooij, Aad W. van der 1982 Ik of Gij? Een christelijke cultuurkritiek. Amsterdam: 1982, Buijten & Schipperheijn. 199 pp. Boek 9060644182
Kooijmans, P.H. 1968 Op het grensgebied van internationaal en nationaal recht. De verjaring van internationale misdrijven. s.l.: 1968, Calvinistische Juristen Vereniging. 62 pp. Brochure
Kooistra, Remkes 1962 The Free Canadian. Rexdale: 1962, Christian Labour Association of Canada. 28 pp. Brochure
Kooistra, Remkes 1963 Facts and Values. A Christian Approach to Sociology. Toronto, Ontario: 1963, Association for Reformed Scientific Studies. 60 pp. Boek
Koopmans, J.H. 1949 Augustinus’ briefwisseling met Dioscorus. Inleiding, tekst, vertaling, commentaar. Amsterdam: 1949, Jasonpers/Universiteitspers. Academisch Proefschrift VU. 278 pp. Proefschrift
Kooy, T.P. van der 1947 De strijd om Duitsland. Feiten en cijfers. s.l.: s.a., s.n. 16 pp. Brochure
Kooy, T.P. van der 1950 De zin van het economische. Kampen: 1950, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 6 oktober 1950). 32 pp. Inaugurele rede
Kooy, T.P. van der 1953 Op het grensgebied van economie en religie. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 184 pp. Boek
Kooy, T.P. van der 1954 Om welvaart en gerechtigheid. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 172 pp. Boek
Kooy, T.P. van der 1954 Over economie en humaniteit. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 192 pp. Boek
Kooy, T.P. van der 1955 Tussen beginsel en belang. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 198 pp. Boek
Kooy, T.P. van der 1958 Economie en geestelijke volksgezondheid. Rotterdam: 1958, Donner [Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid op Gereformeerde Grondslag]. 48 pp. Brochure
Kooy, T.P. van der 1962 Waardevrije economie en feitelijke situatie. Beroep en Roeping, jrg. 10 (1962), nr. 10, pp. 210-222. Tijdschriftartikel
Kooy, T.P. van der 1966 Maatschappij in beweging. Kampen: s.a., J.H. Kok. 415 pp. Boek
Kooy, T.P. van der 1969 Hedendaagse maatschappijkritiek. Haarlem: 1969, Bohn. Feestrede VU (Amsterdam, 20 oktober 1969). 33 pp. Brochure
Kooy, T.P. van der 1970 Het neo-anarchisme en de toekomst der samenleving. Haarlem: 1970, Bohn. Afscheidscollege VU (Amsterdam, 10 december 1970). 18 pp. Brochure
Kooy, T.P. van der 1979 Roepingsidee en liefdegebod. Amsterdam: 1979, Filosofisch Instituut VU. 31 pp. Folio- of A4-document
Kooy, T.P. van der; Veerman, A. 1965 Het gezicht van de A.R. Partij. s-Gravenhage: 1965, Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs. 29 pp. Brochure
Korevaar, A. 1950 Een nieuwe filosofie der Techniek. De Ingenieur, jrg. 62 (1950), nr. 21, pp. 270-277. Tijdschriftartikel
Korthals, M. (red.) 1987 Wetenschapsleer: Tekstboek. Heerlen: 1987, Open Universiteit. 287 pp. Dictaat   9035803213
Korthals, M. (red.) 1987 Wetenschapsleer: Werkboek. Heerlen: 1987, Open Universiteit. 85 pp. Dictaat 9035803221
Korthals, M. (red.) 1988 Wetenschapsleer 2: Theoretische en maatschappelijke grondslagenproblemen. Heerlen: 1988, Open Universiteit. 275 pp. Dictaat 9035804228
Koslowski, Peter 2004 Die Ambivalenzen des Modernen und die Postmoderne als Philosophie, Stil und Epoche. Ambivalenz – Ambiguität – Postmodernität. Begrenzt eindeutiges Denken (Stuttgart-Bad Cannstatt: 2004, Frommann-Holzboog), pp. 3-46. Overdruk. Brochure
Koslowski, Peter 2005 Wirtschaftsethik in globalisierten Finanzmärkten. Wirtschaftsethik der Globalisierung (Tübingen: 2005, Mohr Siebeck), pp. 373-392. Overdruk. Brochure
Kouwenhoven, A. 1965 Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap. Kampen: 1965, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. VIII + 268 pp. Proefschrift
Kouwenhoven, A. 1969 Enkele opmerkingen over het tijdaspect der economische verschijnselen. De Economist, jrg. 117 (1969), nr. 2, pp. 121-138. Overdruk. Tijdschriftartikel
Kouwenhoven, A. 1970 Gunnar Myrdal over feiten en waarderingen. Economix: economische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. T.P. van der Kooy, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, ter gelegenheid van zijn afscheid op 10 december 1970 (Kampen: 1970, Kok), pp. 104-124. Overdruk. Brochure
Kouwenhoven, A. 1971 Filosofische en economische tijdbegrippen. Antwoord aan drs. F. Broekman. De Economist, jrg. 119 (1971), nr. 2, pp. 212-221. Overdruk. Tijdschriftartikel
Kouwenhoven, A. 1976 Sociale Ethiek. Cursus 1975/1976, 1e semester. Amsterdam: 1976, VU. Syllabus. 65 pp. Dictaat
Kouwenhoven, A. 1981 Inleiding in de economische ethiek. Nijkerk: 1981, Callenbach. 197 pp. Boek 9026601050
Kouwenhoven, A. 1989 Inleiding in de economische ethiek. Nijkerk: 1989, Callenbach. Tweede, geheel herziene en aangevulde druk. 176 pp. Boek 9026602189
Kouwenhoven, A. 1995 Markt en Gerechtigheid. Amsterdam: 1995, VU. Afscheidsrede Vrije Universiteit (Amsterdam, 14 maart 1995) en lezing studiebijeenkomst Open Universiteit i.s.m. de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte (6 februari 1996). 21 pp. Brochure
Kraaijeveld, A. (e.a.) 2009 Bijzondere bèta’s. Inspirerende gesprekken met innovatieve mensen. s.l.: 2009, Platform Bèta Techniek/ScienceGuide. 163 pp. Boek 9789051796650
Kraan, K.J. 1953 Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin. Kampen: 1953, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. 419 pp. Proefschrift
Kraay, John N. 1973 Successive conceptions in the development of the Christian Philosophy of Herman Dooyeweerd. Contribution to a Discussion. Amsterdam: 1973, Filosofisch Instituut VU. 68 pp. Scriptie
Kraay, John N. 1976 Werkboek inleiding in de Filosofie. Amsterdam: 1976, VU. Syllabus. 43 pp. Dictaat
Kraay, John N.; Tol, A. (red.) 1979 Hearing and Doing. Philosophical Essays Dedicated to H. Evan Runner. Toronto, Ontario: 1979, Wedge. Feestbundel. XVII + 380 pp. Boek 088906105X
Kramer, G.H. 1985 Antisemitisme: iets nieuws onder de zon? Amersfoort: 1985, Evangelische Hogeschool. 32 pp. Brochure
Kranendonk, D.L. 1978 Christian Day Schools. Why and How. Ontario: 1978, Paideia Press. 118 pp. Boek 0888150164
Kriel, J.R. 1988 Removing medicine’s Cartesian mask. The problem of humanising medical education. Potchefstroom: 1988, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 18 pp. Brochure 086990972X
Kriel, J.R. 1998 Viagra and the mind-body problem. Philosophical implications of a pharmaceutical innovation. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 27 pp. Brochure 1868223310
Krijnen, Christian; Orth, Ernst Wolfgang (red.) 1998 Sinn, Geltung, Wert. Neukantianische Motive in der modernen Kulturphilosophie. Würzburg: 1998, Königshausen & Neumann. 249 pp. Boek 3826015916
Kristensen, B. 1986 Het verraad van de techniek. Over de sociologie van Jacques Ellul. Amsterdam: 1986, VU Uitgeverij. Academisch proefschrift Vrije Universiteit. 290 pp. Proefschrift 9062562906
Kristensen, B. 197? Godsdienst en sociale verandering in de sociologische theorie van Peter Berger en Thomas Luckmann. Kritiek en een mogelijk nieuw perspektief. s.l.: s.a., s.n. Samenvatting van de doktoraalskriptie. 32 + 2 pp. Scriptie
Kristensen, B. (e.a.) 1976 Sensitivity-training… en hoe verder? Amsterdam: 1976, Buijten & Schipperheijn. 243 pp. Boek 9060640462
Kritzinger, J.J. 1996 Die stryd teen armoede. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 21 pp. Brochure 1868222365
Krogt, Gerard van der 199? Cultuurfilosofie. s.l.: s.a., s.n. Werkstuk Cultuurfilosofie (R550-200) o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 72 pp. Scriptie
Kruger, H.B. 1972 Die voor-universitêre vorming van die student. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869901419
Kruger, H.B. 1980 Geslagsopvoeding. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 23 pp. Brochure 0869905643
Kruger, H.B. (e.a.) 1983 Fokus op die opvoedkunde. ‘n Bundel opstelle oor benaderinge tot die opvoedkunde in die RSA. Potchefstroom: 1983, Christelike Opvoedkundevereniging van Suid-Afrika. 120 pp. Boek 0620070099
Kruger, P.W.B. 1970 Verkeersproblematiek. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure
Kruidenier, Jac.; Kuiper, R. 1989 Christelijke geschiedbeschouwing: een eigen weg. Amersfoort: 1989, Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap. 36 pp. Brochure 9070145162
Kuçuradi, Ioanna 1993 The idea of development: between its past and its future. Ankara: 1993, Philosophical Society of Turkey [International Federation of Philosophical Societies]. V + 135 pp. Boek 9757748021
Kugel, J. 1979 Bewegingsopvoeding. Utrecht: 1979, Spectrum [Aula]. 245 pp. Boek 9027454205
Kugel, J. 1982 Filosofie van het lichaam. Wijsgerige beschouwing over het menselijk gedrag. Utrecht: 1982, Spectrum [Aula]. 316 pp. Boek 9027454701
Kuijper, F. 1956 Geloof en wereldbeeld. Een cultuur-historische studie. Franeker: s.a., Wever. 395 pp. Boek
Kuiper, D.Th. 1968 Evangelische Radikaliteit vanuit de Wijsbegeerte der Wetsidee. Regelrecht, jrg. 5 (1968), nr. 5, pp. 132-143. Tijdschriftartikel
Kuiper, G. 1989 Modelonderzoek. Delft: 1989, TU Delft. Intreerede Technische Universiteit Delft (Delft, 24 mei 1989). 28 pp. Brochure
Kuiper, J.P. 1980 Mensopvatting en gezondheidszorg. Assen: 1980, Van Gorcum. 229 pp. Boek 9023217713
Kuiper, P. 1976 De technische wereld van morgen. Delft: 1976, TU Delft. Scriptie Werktuigbouwkunde o.l.v. prof. ir. J. in ‘t Veld. 71 pp. Scriptie
Kuiper, Roel 1990 Marnix van Sint Aldegonde. Gedenkbrochure t.g.v. het 450e geboortejaar van Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde. Nunspeet: 1990, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 48 pp. Boek 9072016106
Kuiper, Roel 1991 Stel in plaats van het “Ik denk”, het “Ik geloof”. De “Copernicusdaad” van Herman Dooyeweerd. Bijbel & Wetenschap, jrg. 16 (1991), nr. 150, pp. 284-288. Tijdschriftartikel
Kuiper, Roel 1992 Zelfbeeld en Wereldbeeld. Antirevolutionairen en het buitenland, 1848-1905. Kampen: 1992, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. 316 pp. Boek 9024266750
Kuiper, Roel 1995 Reformatorische partijvisie. Discussienota. Nunspeet: 1995, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 48 pp. Folio- of A4-document
Kuiper, Roel 1995 Vreemdelingen- en minderhedenbeleid. Nunspeet: 1995, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 32 pp. Brochure 907201622X
Kuiper, Roel 1996 Reformatorische partijvisie. De RPF als christelijke politieke partij. Nunspeet: 1996, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 112 pp. Boek 9072016262
Kuiper, Roel 1996 Uitzien naar de zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing. Leiden: 1996, Groen. 124 pp. Boek 9050306527
Kuiper, Roel 1998 Filosofie op expeditie. Het 50-jarig avontuur van de bijzondere leerstoelen reformatorische wijsbegeerte. s.l.: s.a., s.n. 9 pp. Folio- of A4-document
Kuiper, Roel 1998 Wereldgeschiedenis en wereldgericht. De betekenis van het gericht in Hegels geschiedfilosofie. Amsterdam: 1998, VU (Faculteit Wijsbegeerte). Doctoraalscriptie o.l.v. prof. dr. S. Griffioen. 89 pp. Scriptie
Kuiper, Roel 1999 Christelijke maatschappijtheorieen van de Moderne tijd. Rotterdam: 1999, s.n. Syllabus Reformatorische Wijsbegeerte. 47 pp. Dictaat
Kuiper, Roel 1999 Op het breukvlak van twee millennia. Apeldoorn: 1999, Willem de Zwijgerstichting. 46 pp. Boek 9072462254
Kuiper, Roel 1999 Op zoek naar de samenleving. Over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid. Rotterdam: 1999, Erasmus Universtiteit Rotterdam. Intreerede Erasmus Universtiteit Rotterdam (Rotterdam, 26 maart 1999). 24 pp. Inaugurele rede 9056772015
Kuiper, Roel 2001 “Tot een voorbeeld zult gij blijven”. Mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876). Amsterdam: 2001, Buijten & Schipperheijn. 246 pp. Boek 9058810623
Kuiper, Roel 2001 Dienstbare samenleving. Basiswaarde van de christelijke politiek. Amsterdam: 2001, Buijten & Schipperheijn [Mr. G. Groen van Prinsterer stichting]. 104 pp. Boek 9080658510
Kuiper, Roel 2003 Dienstbare overheid. Christelijk-staatkundige visie op politiek en overheid. Amsterdam: 2003, Buijten & Schipperheijn [Mr. G. Groen van Prinsterer stichting]. 118 pp. Boek 9080658545
Kuiper, Roel 2009 Moreel kapitaal. De verbindingskracht van de samenleving. Amsterdam: 2009, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 287 pp. Boek 9789058813923
Kuiper, Roel 2011 Dienstbare politiek. Voor een verantwoordelijke samenleving en een rechtvaardige overheid. Amsterdam: 2011, Buijten & Schipperheijn [Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie]. 156 pp. Boek 9789079032037
Kuiper, Roel 2014 Identiteit & navolging. Over het contextualiseren van geloof. Amsterdam: 2014, Buijten & Schipperheijn. Intreerede Theologische Universiteit Kampen (Kampen, 14 mei 2014). 63 pp. Inaugurele rede 9789058817952
Kuiper, Roel (e.a.) 1992 Themanummer Groen van Prinsterer (1801-1876). Transparant (Orgaan van de Vereniging van Christen-Historici), jrg. 3 (1992), nr. 2. 64 pp. Tijdschrift
Kuiper, Roel (e.a.) 1998 Fragmentation of Society. Rotterdam: 1998, International Association of Christian Artists. 64 pp. Folio- of A4-document 9070126931
Kuiper, Roel (e.a.) 2001 Tolereren of bekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid. Zoetermeer: 2001, Boekencentrum [Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato]. 174 pp. Boek 9023911466
Kuiper, Roel (e.a.) 2007 Frisse lucht. De ChristenUnie en het kabinetsbeleid. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn [Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie]. 199 pp. Boek 9789079032013
Kuiper, Roel (red.) 1993 Kuitert onder Kritiek. Wijsgerige en theologische reacties op dr. H.M. Kuiterts “Het algemeen betwijfeld christelijk geloof”. Amsterdam: 1993, Buijten & Schipperheijn [Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 80 pp. Boek 9060648099
Kuiper, Roel (red.) ???? De deugd in het midden. s.l.: s.a., s.n. Syllabus. 45 pp. Dictaat
Kuiper, Roel (red.) ???? Reader Historiciteit. s.l.: s.a., s.n. Syllabus. 105 pp. Dictaat
Kuiper, Roel; Dijk, Erik van (red.) 2001 Mijn partij. Tien persoonlijke visies op de cultuur van de ChristenUnie. Amersfoort: 2001, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 32 pp. Brochure
Kuiper, Roel; Putten, Robert van; Vogelaar, Maarten 2012 Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Amersfoort: 2012, ForumC. 127 pp. Boek
Kuiper, Roel; Visser, Cors (e.a.) 2002 De nieuwe overheid. Amersfoort: 2002, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 62 pp. Brochure
Kuiper, Roel; Visser, Cors (red.) 2005 Over de schutting. Op weg naar nieuwe solidariteit. Amsterdam/Barneveld: 2005, Buijten & Schipperheijn/De Vuurbaak. 160 pp. Boek 9055603317
Kuipers, J. 1993 Natuur versus landschap. Een onderzoek naar de ervaring van een spanningsveld tussen natuur en landschap. Wageningen: 1993, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afstudeeronderzoek Toegepaste Filosofie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 32 pp. Scriptie
Kuyper, A. 1890 Is er aan de publieke universiteit ten onzent plaats voor een faculteit der theologie? Amsterdam: 1890, J.A. Wormser. 43 pp. Brochure
Kuyper, A. 1898 Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden. Amsterdam: s.a., Höveker & Wormser. 197 pp. Boek
Kuyper, A. 1899 Band aan het Woord. Antwoord op de vraag: Hoe is eene universiteit aan het Woord van God te binden? Amsterdam: s.a., Höveker & Wormser. 40 pp. Brochure
Kuyper, A. 1899 Calvinism. Six Stone-lectures. Amsterdam: s.a., Höveker & Wormser. 275 pp. Boek
Kuyper, A. 1911 Pro Rege of het koningschap van Christus. Deel 1: Het koningschap van Christus in zijn hoogheid. Kampen: 1911, J.H. Kok. 570 pp. Boek
Kuyper, A. 1911 Pro Rege of het koningschap van Christus. Deel 2: Het koningschap van Christus in zijn werking. Kampen: 1911, J.H. Kok. 541 pp. Boek
Kuyper, A. 1912 Pro Rege of het koningschap van Christus. Deel 3: Het koningschap van Christus in zijn werking. Kampen: 1912, J.H. Kok. 623 pp. Boek
Kuyper, A. 1921 De gemeene gratie. Deel 1: Het geschiedkundig gedeelte. Kampen: s.a., J.H. Kok. Tweede, onveranderde druk. 508 pp. Boek
Kuyper, A. 1921 De gemeene gratie. Deel 2: Het leerstellig gedeelte. Kampen: s.a., J.H. Kok. Tweede, onveranderde druk. 692 pp. Boek
Kuyper, A. 1930 Souvereiniteit in eigen kring. Kampen: 1930, J.H. Kok. Derde druk (“Opnieuw uitgegeven bij gelegenheid der viering van het Gouden Jubileum der Vrije Universiteit.”). 39 pp. Brochure
Kuyper, A. 1978 Lectures on Calvinism. Grand Rapids, Michigan: 1987, Eerdmans. Tiende druk. VII + 199 pp. Boek 080281607X
Kuyper, A. 1979 Niet de vrijheidsboom maar het kruis. s.l.: 1979, Oosterbaan & Le Cointre. Geannoteerde herdruk (t.g.v. de viering van het 100-jarig bestaan van de Anti Revolutionaire Partij). 38 pp. Folio- of A4-document
Kuyper, A.; Hoedemaker, Ph.J. 1880 “Strikt genomen.” Het recht tot universiteitsstichting staatsrechtelijk en historisch getoetst. Amsterdam: 1880, J.H. Kruyt. 216 pp. Boek
Kuyper, H.H. 1903 Evolutie of revelatie. Amsterdam: 1903, Höveker & Wormser. 131 pp. Boek
Kuyper, H.H. 1914 Het recht en het belang der Vrije Universiteit. Kampen: 1914, J.H. Kok. 24 pp. Brochure
Kuyper, H.H.; Loon, J.K. van; Winckel, W.F.A. (red.) 1921 Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam. Amsterdam: 1921, Ten Have. 320 pp. Boek
Kuypers, K. 1931 Theorie der geschiedenis. Voornamelijk met betrekking tot de cultuur. Amsterdam: 1931, H.J. Paris. Academisch proefschrift VU. XIII + 279 pp. Proefschrift
Kuypers, K. 1978 Herman Dooyeweerd (7 oktober 1894-12 februari 1977). Philosophia Reformata, jrg. 43 (1978), pp. 11-18. Ook beschikbaar als overdruk uit het Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1977). 8 pp. Tijdschriftartikel
Laan, H. van der 1979 Out of concern for the christian school. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 37 pp. Brochure 086990504X
Laan, H. van der; Graaff, A.H. de; Brummelen, H.W. van (e.a.) 1997 The ideal of christian schools. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 80 pp. Brochure 1868222888
Laan, Harry van der 1966 A christian appreciation of physical science. Hamilton, Ontario: 1966, Association for Reformed Scientific Studies. 63 pp. Boek
Laan, Harry van der 1971 Winds of change in wetenschappelijk corps, universitair onderwijs en kernen van sterrenstelsels. Leiden: 1971, Universitaire Pers. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden (Leiden, 4 juni 1971). 18 pp. Inaugurele rede 9060211111
Laan, Henk van der 1968 De wijsgerige grondslag van Bonaventura’s theologie. Amsterdam: 1968, Buijten & Schipperheijn. Academisch Proefschrift VU. 251 pp. Proefschrift
Laan, Henk van der 1983 Communism in a christian perspective. Philosophical essays in the development of Communism. Potchefstroom: 1988, Potchefstroom University for CHE. Tweede druk. 93 pp. Brochure 0869907123
Laan, Henk van der 2000 Jan Woltjer (1849-1917): filosoof, classicus, pedagoog. Amsterdam: 2000, VU Uitgeverij. 400 pp. Boek 9053836888
Laan, Henk van der; Muys, A.P. 2001 Dr. Albert Pieter Muys: Wijsgerige studiën. Deel 1: Een referaat over Jan Woltjer & Wijsgerige gedachten van Woltjer sr. Breugel: 2001, s.n. 27 + 26 + 23 + 2 pp. Folio- of A4-document
Laan, Henk van der; Muys, A.P. 2002 Dr. Albert Pieter Muys: Wijsgerige studiën. Deel 2: De grondslagen van onze wijsbegeerte (1943). Breugel: 2002, s.n. VI + 165 pp. Folio- of A4-document
Labuschagne, F.J. 1973 Is dit ons nog erns? Die verhouding tussen Afrikaans en Engels in die R.S.A. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 0869901168
Lacey, A.R. 1989 Een woordenboek van de filosofie. Begrippen, stromingen, denkers. Amsterdam: 1989, Bert Bakker. 308 pp. Boek 903510563X
Laer, P.H. van 1947 Actio in distans en aether. Utrecht: 1947, Spectrum. 151 pp. Boek
Lagemaat, Dirk van de 1986 Onderwijzen in ondernemen. Een studie betreffende de didactische voorwaarden en uitwerking van de beginselen van de structuurleer en het exemplarisch leren in relatie tot het middelbaar agrarisch onderwijs. Culemborg: 1986, Educaboek. Academisch proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen. 291 pp. Proefschrift 9011011856
Lagerweij, L. (red.) 1973 Reformatie: blijvende opdracht! Kampen: 1973, J.H. Kok. 151 pp. Boek 9024215455
Lammers, H.Y.D. 1940 Wilhelm Dilthey en de literatuurwetenschap. Groningen/Batavia: s.a., Wolters. Overdruk uit: Bundel opstellen van oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N. de Vooys ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 1915 – 16 october – 1940 (Groningen/Batavia: 1940, Wolters), pp. 251-258. Brochure
Langevelde, Ab van 1997 Bilingualism and Economic Development in West European Minority Language Regions: a Dooyeweerdian Approach. Groningen: 1997, Rijksuniversiteit Groningen [SOM: Graduate School/Research Institute Systems, Organisation and Management]. 39 pp. Folio- of A4-document
Langevelde, Ab van 1999 Bilingualism and Regional Economic Development. A Dooyeweerdian Case Study of Fryslân. Groningen: 1999, Rijksuniversiteit Groningen. Academisch proefschrift RuG. 197 pp. Proefschrift 9036711142
Langley, M.R. 1989 Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876): vader van die antirevolusionêre reformatoriese politiek. Potchefstroom: 1989, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869909835
Lategan, L.O.K. 1989 Die Wese van die Universiteit: ‘n Histories-Strukturele Perspektief. Bloemfontein: 1989, Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys. VI + 184 pp. Boek 0868863165
Lategan, L.O.K. 1991 Genadedood óf dood sonder genade? Bloemfontein: 1991, Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys. VIII + 90 pp. Brochure   0868864587
Lategan, L.O.K.; Walt, B.J. van der 1994 Die universiteit en die PU vir CHO. Gister, vandag en môre. Potchefstroom: 1994, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 67 pp. Brochure 1868221830
Lee, Francis Nigel 1977 The Origin and Destiny of Man. s.l.: 1977, Presbyterian and Reformed Publishing Co. VI + 119 pp. Boek
Lee, Francis Nigel 1978 A Christian Introduction to the History of Philosophy. Nutley, New Jersey: 1978, Craig Press. 249 pp. Boek
Leendertz, A.C. 1911 De grond van het overheidsgezag in de antirevolutionaire staatsleer. Amsterdam: 1911, J.H. de Bussy. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. XVII + 262 pp. Proefschrift
Leenhouwers, Piet 1984 Christelijke filosofie. Spanningsveld tussen mens-zijn en gelovig-zijn. Averbode/Apeldoorn: 1984, Altiora. 127 pp. Boek 9031706159
Leih, H.G. 1976 Gods hand in de geschiedenis? Over geschiedenisonderwijs op de christelijke school. Kampen: 1976, J.H. Kok. 104 pp. Boek 9024263816
Leih, H.G. (red.) 1983 Wijkende horizon. Facetten van Nederland in de periode 1958-1983. Kampen: 1983, J.H. Kok. 136 pp. Boek 9024250005
Leih, H.G.; Geertsema, H.G.; Vermaat, J.A.E.; Veenhof, C.; Troost, A. 1977 De christen en het communisme. Amsterdam/Hilversum: 1977, Buijten & Schipperheijn [Evangelische Omroep]. 110 pp. Boek 9060640683
Leijen, A.J. 1995 Midden uit de oneindigheid. Vught: 1995, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Intreerede Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 24 mei 1995). 29 pp. Inaugurele rede 9070515326
Lekkerkerker, A.F.N. 1958 Notities over de rechtvaardigingsleer bij Luther en Trente. Kerk en Theologie, jrg. 9 (1958), nr. 3, pp. 147-168. Tijdschriftartikel
Leun, C. van der 1992 Uitgeteld. s.l.: 1992, s.n. Afscheidscollege (Utrecht, 14 mei 1992). 28 pp. Brochure
Lever, J. 1950 Het soortbegrip en de levende structuren. Loosduinen: s.a., Electrische Drukkerij Kleijwegt. 22 pp. Brochure
Lever, J. 1952 Het creationisme. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. Inteerede VU (Amsterdam, 22 September 1952). 24 pp. Inaugurele rede
Lever, J. 1956 Creatie en evolutie. Wageningen: 1956, Zomer & Keuning. 198 pp. Boek
Lever, J. 1964 Planten, dieren en planten-dieren. Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, jrg. 4 (1964), nr. 5, pp. 209-228. Tijdschriftartikel
Lever, J. 1969 Waar blijven we? Een bioloog over de wording van deze aardse werkelijkheid. Kampen/Wageningen: 1969, J.H. Kok/Zomer & Keuning [NRCV]. Tweede druk. 64 pp. Boek
Lever, J. 1986 Toeval en zin en route. Amsterdam: 1986, VU Boekhandel/Uitgeverij. Afscheidsrede Vrije Universiteit (Amsterdam, 21 november 1986). 20 pp. Brochure 906256500X
Levinas, Emmanuel; Boer, Theo de 1989 De plaatsvervanging. Baarn: s.a., Ambo. Tweede, herziene druk. 104 pp. Boek 9026309325
Levinas, Emmanuel; Boer, Theo de 1990 God en de filosofie. s-Gravenhage: 1990, Meinema. 63 pp. Boek 9021161044
Levinas, Emmanuel; Boer, Theo de; Bremmers, Chris 1989 De totaliteit en het Oneindige. Essay over de exterioriteit. Baarn: s.a., Ambo. Tweede druk. 384 pp. Boek 9026306555
Lieverse, P.J.; Blois, M. de; Boer, Th.A.; Jochemsen, H. 2005 Dood gewoon? Perspectieven op 35 jaar euthanasie in Nederland. Amsterdam: 2005, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 189 pp. Boek 9058811972
Lindeboom, G.A. 1949 Psychosomatische geneeskunde. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 47 (1949), nr. 5, pp. 137-157. Tijdschriftartikel
Lindeboom, G.A. 1953 De betekenis der psychosomatische geneeskunde. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 51 (1953), nr. 1, pp. 22-40. Tijdschriftartikel
Lindeboom, G.A. 1955 Kuyper over de geneeskunde. Kampen: 1955, J.H. Kok. 20 pp. Brochure
Lindeboom, G.A.; Strijbos, S. 1992 De medische ethiek in de branding. Een keuze uit het werk van Gerrit Arie Lindeboom. Amsterdam: 1992, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 235 pp. Boek 9060647890
Lion-Cachet, F.N. 1971 Sondagsport. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure
Lockwood-O’Donovan, Joan 2006 A reformation ethics: Proclamation and jurisdiction as determinants of moral agency and action. Philosophia Reformata, jrg. 71 (2006), nr. 1, pp. 58-78. Tijdschriftartikel
Loose, Donald A.A. 1995 Vergeten Ithaka. De odyssee van de moderne tijd. Vught: 1995, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Intreerede Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam, 12 oktober 1995). 54 pp. Inaugurele rede 9070515334
Loose, Donald A.A.; Waanders, Stefan J.M. (red.) 2001 Nihilisme en Transcendentie. Safranski-seminar. Budel: 2001, Damon [Radboudstichting]. 90 pp. Boek 9055731668
Louët Feisser, J.J. 1982 Bezinning op wijsbegeerte, theologie en muze. Kampen: 1982, J.H. Kok. 271 pp. Boek 9024222230
Louët Feisser, J.J. (e.a.) 1949 De Christen-Academicus en de Wetenschap. Amsterdam: 1949, Ten Have [Nederlandse Christen Studenten Vereeniging, Studiecommissie voor het Universiteitsvraagstuk]. 112 pp. Boek
Louw, C. van der; Wiegers, H. 1991 IJstijden, fantasie of werkelijkheid? Creationistische studies over geologie en astronomie. Amersfoort: 1991, Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap. 43 pp. Brochure 9070145197
Lovelace, Richard F. 1979 Dynamics of spiritual life. An evangelical theology of renewal. Exeter: 1979, Paternoster Press. 455 pp. Boek 0853642664
Lyon, David 1975 Christians and sociology. Towards a Christian perspective. London: 1975, InterVarsity Press. 93 pp. Boek 0851103820
Lyon, David 1980 Karl Marx. Een christelijke evaluatie van zijn leven en denken. s-Gravenhage: 1980, J.N. Voorhoeve. 200 pp. Boek 9029706147
Lyon, David 1983 Karl Marx. An assessment of his life and thought. Tring: 1983, Lion Publishing. Tweede druk. 192 pp. Boek 0856483435
Lyon, David 1983 Sociology and the Human Image. Downers Grove/Leicester: 1983, InterVarsity Press. 224 pp. Boek 0851107095
Lyon, David 1984 Future society. Life after 1984: threat or promise? Tring: 1984, Lion Publishing. 144 pp. Boek 0856487058
Lyon, David 1986 The silicon society. How will information technology change our lives? Tring: 1986, Lion Publishing. 127 pp. Boek 0745910386
Maas, F.A. 1997 Schoonheid vraagt om goed gezelschap. Katholieke cultuur tussen esthetiek en ethiek. Vught: 1997, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Intreerede Universiteit Utrecht (Utrecht, 20 maart 1997). 36 pp. Inaugurele rede 9070515326
Maas, H.J. van der 1967 Spel van terugblik en perspectief. Delft: 1967, Meinema. Afscheidscollege Technische Hogeschool (Delft, 21 maart 1967). 23 pp. Brochure
MacIntyre, Alasdair 1992 After Virtue. A study in moral theory. London: 1992, Duckworth. Tweede, herziene druk. XI + 286 pp. Boek 0715609335
Mackay, Donald M. 1966 Humanism, Positive and Negative. London: 1966, InterVarsity Press. 12 pp. Brochure
Mackay, Ewald 1997 Geschiedenis bij de bron. Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historische werkelijkheid in geschiedwetenschap, wijsbegeerte en theologie. Sliedrecht: 1997, Merweboek. Academisch Proefschrift Universiteit Utrecht. 503 pp. Proefschrift 9039312192
Maertens, G. 1984 Crisis en vernieuwing. Beschouwingen over het waardenprobleem in onze tijd. Vught: 1984, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Cultuurfilosofisch essay. Vierde druk. 37 pp. Brochure   907051513X
Malan, Daniel Johannes 1968 n Kritiese studie van die wysbegeerte van H.G. Stoker vanuit die standpunt van H. Dooyeweerd. Amsterdam: 1968, Buijten & Schipperheijn. Academisch proefschrift VU. 344 pp. Proefschrift
Malda-Douma, Wieke (red.) 2009 Armzalig. Amsterdam: 2009, Buijten & Schipperheijn [ForumC/Stichting Christelijke Schuldhulppreventie]. 110 pp. Boek 9789058814685
Malik, Charles Habib 1982 A Christian Critique of the University. Downers Grove: 1982, InterVarsity Press. 118 pp. Boek 0877843848
Malsch, Ineke 2011 Ethics and Nanotechnology. Responsible development of nanotechnology at global level in the 21st century. Ede: 2011, Malsch Techno Valuation. Academisch proefschrift Radbouduniversiteit Nijmegen. XII + 349 pp. Proefschrift 9789081769402
Manenschijn, Gerrit 1979 Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith. Amsterdam: 1979, Rodopi. Academisch proefschrift VU. 373 pp. Proefschrift 9062036112
Marcel, Gabriel 1949 Homo Viator. Philosophie der Hoffnung. Düsseldorf: 1949, Bastion-Verlag. 368 pp. Boek
Marcel, Gabriel 1951 Les hommes contre l’ humain. Paris: 1951, La Colombe. 206 pp. Boek
Marcel, Gabriel 1956 De mens zichzelf een vraagstuk. Utrecht: 1956, Bijleveld. 162 pp. Boek
Marcel, Gabriel 1958 De mensen contra het menselijke. Utrecht: 1958, Bijleveld. 153 pp. Boek
Marcel, Gabriel 1960 Zijn en hebben. Utrecht: 1960, Bijleveld. 176 pp. Boek
Marcel, Gabriel 1965 De ondergang van de wijsheid. Utrecht: 1965, Bijleveld. 132 pp. Boek
Marcel, Pierre Charles 2013 The Christian Philosophy of Herman Dooyeweerd. Volume I: The Transcendental Critique of Theoretical Thought. Prolegomena to the Philosophy of the Law-Idea of Herman Dooyeweerd. Aalten: 2013, WordBridge Publishing. Academisch proefschrift Faculté libre de théologie protestante de Montpellier (1956). XIX + 319 pp. Boek 9789076660325
Marcel, Pierre Charles 2013 The Christian Philosophy of Herman Dooyeweerd. Volume II: The General Theory of the Law-Spheres. Introduction to the theory of the structure of temporal reality in the framework of the Herman Dooyeweerd’s Philosophy of the Law-Idea. Aalten: 2013, WordBridge Publishing. Academisch proefschrift Faculté libre de théologie protestante de Montpellier (1960). XXII + 456 pp. Boek 9789076660332
Maris, R.M.; Dollekamp, J.W. 1995 Verantwoordelijk bestuur. De (re)organisatie van het binnenlands bestuur in reformatorisch-politiek perspectief. Nunspeet: 1995, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 80 pp. Boek 9072016203
Maritain, Jacques 1946 Religion et culture. Paris: 1946, Desclée de Brouwer. Tweede druk. 110 pp. Boek
Maritain, Jacques 1947 Christianisme et démocratie. Paris: 1947, Paul Hartmann. 92 pp. Boek
Maritain, Jacques 1948 Naar een nieuwe christenheid. Problemen op tijdelijk en geestelijk gebied bij de vorming van een nieuwe christenheid. Amsterdam: 1948, L.J. Veen. Tweede, herziene druk. 311 pp. Boek
Marlet, M.F.J. 1954 Grundlinien der Kalvinistischen “Philosophie der Gesetzesidee” als Christlicher Transzendentalphilosophie. München: 1954, Karl Zink. VII + 136 pp. Boek
Marlet, M.F.J. 1956 De verhouding tussen theologie en wijsbegeerte. Theologische bezinning op de filosofie. Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. 44 (1956), nr. 3, pp. 237-249. Overdruk. Tijdschriftartikel
Marlet, M.F.J. 1961 Naturwissenschaft, Philosophie und Offenbarung. Arzt und Christ, vol. 7 (1961), nr. 2, pp. 89-95. Overdruk. Tijdschriftartikel
Marlet, M.F.J. 1961 Wiederbelebung und die Grenzen künstlicher Lebensverlängerung. Arzt und Christ, vol. 7 (1961), Sonderband, pp. 251-256. Overdruk. Tijdschriftartikel
Marlet, M.F.J. 1972 Was bleibt dem Theologen? Arzt und Christ, vol. 18 (1972), nr. 1, pp. 20-29. Overdruk. Tijdschriftartikel
Marsden, Georg M. 1997 The Outrageous Idea of Christian Scholarship. Oxford: 1997, Oxford University Press. 142 pp. Boek 0195122909
Marshall, Paul 1991 Calling, work and rest. Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 27 pp. Brochure 186822077X
Marshall, Paul (e.a.) 1980 Labour of Love. Essays on Work. Toronto, Ontario: 1980, Wedge. VIII + 123 pp. Boek 0889061076
Marshall, Paul A. 1984 Thine is the Kingdom. A Biblical Perspective on the Nature of Government and Politics Today. Basingstoke: 1984, Marshalls. 160 pp. Boek 0551011394
Marshall, Paul A.; Vanderkloet, Edward 1981 Foundations of Human Rights. Rexdale: 1981, Christian Labour Association of Canada. 17 pp. Brochure 0919663044
Marshall, Paul A.; VanderVennen, Robert E. (red.) 1988 Social science in Christian perspective. Lanham: 1988, University Press of America. 358 pp. Boek 0819171042
Martin, Linette 1979 Hans Rookmaaker. A biography. London: 1979, Hodder and Stoughton. 187 pp. Boek 0340239581
Massink, H.F. 1992 Om het ware verstaan. Het hermeneutiek-debat tussen Betti en Gadamer. Amsterdam: 1992, VU (Filosofische Faculteit). Doctoraalscriptie Algemene Systematische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. H.G. Geertsema. 58 pp. Scriptie
Matzken, R.H.; Schuurman, E.; Stavleu, C.C. 1989 Het Conciliair Proces getoetst. Amersfoort: 1989, Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap. 56 pp. Brochure 9070145154
Matzken, R.H.; Vogelaar, D. 1991 Van Waterink tot Waterman. Christelijke en niet-christelijke pedagogische denkbeelden in de 20e eeuw: een confrontatie. Amersfoort: 1991, Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap. 35 pp. Brochure 9070145219
Maurice, M.A. 1984 May (Christian) Universities confine themselves to studying the Sciences? s.l.: 1984, s.n. 15 pp. Folio- of A4-document
McCullum, Hugh; McCullum, Karmel; Olthuis, John 1977 Moratorium. Justice, Energy, the North, and the Native People. Toronto, Ontario: 1977, Anglican Book Centre. 208 pp. Boek 0919030173
McDowell, Josh 1999 The New Evidence That Demands a Verdict. Nashville: 1999, Thomas Nelson Publishers. New, revised, updated, and expanded edition. LIII + 760 pp. Boek 185078552X
McGrath, Alister 2001 Geloof & Natuurwetenschap. Een introductie. Kampen: 2001, Kok. 259 pp. Boek 9043500275
McIntire, C.T. 1974 The ongoing task of Christian historiography. Toronto, Ontario: 1974, Institute for Christian Studies. 22 pp. Brochure
McIntire, C.T.; Wells, Ronald A. (red.) 1984 History and historical understanding. Grand Rapids, Michigan: 1984, Eerdmans. XII + 144 pp. Boek 0802800300
Meerum Terwogt, P.C.E. 1963 Over kunst, godsdienst en wijsbegeerte en over de christelijke feestdagen. Zaandam: 1963, s.n. 75 pp. Folio- of A4-document
Meeter, Daniel J. 1993 Meeting each other in doctrine, liturgy, and government: the bicentennial of the celebration of the Constitution of the Reformed Church in America. Grand Rapids, Michigan: 1993, Eerdmans. XI + 212 pp. Boek 0802807178
Meeter, Harm Henry 1957 Het Calvinisme. Zijn theologische en staatkundige grondgedachten. Kampen: 1957, J.H. Kok. 173 pp. Boek
Meijer, P.A. 1974 Socratisch Schimmenspel. Socrates’ plaats in de griekse wijsbegeerte. Amsterdam: 1974, Buijten & Schipperheijn. 323 pp. Boek 9060645146
Meijer, Willem L. 1977 Kunst en maatschappij. Contouren van een culturele revolutie. Goes: 1977, Oosterbaan & Le Cointre. 264 pp. Boek 9060477839
Meijer, Willem L. 1979 Kunst en revolutie. Goes: 1979, Oosterbaan & Le Cointre. Tweede druk. 264 pp. Boek 9060477707
Meijer, Willem L. 1992 Moderne kunst en de mythe van de bron. Amersfoort: s.a., Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap. 37 pp. Brochure 9070145227
Meijer, Willem L. 1994 Moderne kunst en de mythe van de bron II: Bevrijdingsdenken. Amersfoort: 1994, Stichting Bijbel & Wetenschap. 97 pp. Brochure 9070145278
Meijer, Willem L. 1995 Kleinood en aanstoot. De Honderdguldenprent en andere bijbelse historiën van Rembrandt. Leiden: 1995, Groen. 128 pp. Boek 9050306020
Meiring, P.J. 1980 Hoe sterk staan die kerk in Afrika? Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 19 pp. Brochure 0869905813
Mekkes, J.P.A. 1940 Proeve eener critische beschouwing van de ontwikkeling der humanistische rechtsstaatstheorieën. Utrecht/Rotterdam: 1940, Libertas. Academisch proefschrift VU. 752 pp. Proefschrift
Mekkes, J.P.A. 1947 Groen van Prinsterer in de historie. AR-Staatkunde, jrg. 17 (1947), nr. 4, pp. 97-122. Tijdschriftartikel
Mekkes, J.P.A. 1949 De beteekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der wetsidee. Leiden: 1949, Universitaire Pers. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden (Leiden, 14 oktober 1949). 93 pp. Inaugurele rede
Mekkes, J.P.A. 1950 De nieuwe kijk op de individualiteitsstructuur der werkelijkheid en de beteekenis voor de vakwetenschappen. s.l.: s.a., s.n. Voordracht IV. 3 pp. Folio- of A4-document
Mekkes, J.P.A. 1950 De noodzakelijke vooronderstelling van het wijsgeerig denken en de idee van de religieuze neutraliteit der philosophie. s.l.: s.a., s.n. 1e Voordracht. 1 p. Folio- of A4-document
Mekkes, J.P.A. 1950 De positieve bijdrage van het Calvinisme voor het wijsgeerig denken. s.l.: s.a., s.n. Voordracht III. 3 pp. Folio- of A4-document
Mekkes, J.P.A. 1950 De wijsgeerige grondidee en de verhouding van wijsbegeerte en levens- en wereldbeschouwing. s.l.: s.a., s.n. 2e Voordracht. 2 pp. Folio- of A4-document
Mekkes, J.P.A. 1950 Verzet tegen den buitenlandsen occupator. AR-Staatkunde, jrg. 20 (1950), nr. 3, pp. 81-97. Overdruk. Tijdschriftartikel
Mekkes, J.P.A. 1953 Critique transcendentale de la pensée théorique. Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy: Brussels, August 20-26, 1953. Volume I: Theory of Philosophy (Amsterdam/Louvain: 1953, North-Holland Publishing Company/Nauwelaerts), pp. 26-31. Brochure
Mekkes, J.P.A. 1954 Cursus anthropologie 1953-’54. Rotterdam: 1954, Kring Rotterdam der Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. 27 pp. Folio- of A4-document
Mekkes, J.P.A. 1955 De mens in zijn geschiedenis. Rotterdam: 1955, Kring Rotterdam der Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. 26 pp. Folio- of A4-document
Mekkes, J.P.A. 1956 Geloof contra geloof in de wijsbegeerte der levensbeschouwing. Rotterdam: 1956, Kring Rotterdam der Vereniging voor Christelijke Wijsbegeerte. 26 pp. Folio- of A4-document
Mekkes, J.P.A. 1957 De grens van het denken. Rotterdam: 1957, Kring Rotterdam der Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. 28 pp. Folio- of A4-document
Mekkes, J.P.A. 1957 Synthese. Sola Fide, jrg. 10 (1957), nr. 4/5 [Gij geheel anders], pp. 13-16. Tijdschriftartikel
Mekkes, J.P.A. 1961 Scheppingsopenbaring en wijsbegeerte. Kampen: 1961, J.H. Kok. 135 pp. Boek
Mekkes, J.P.A. 1963 Complicatie en Eenvoud der Geschiedenis. Delft: 1963, Civitas Studiosorum Reformatorum. 20 pp. Brochure
Mekkes, J.P.A. 1965 Le temps. Philosophy and Christianity. Philosophical essays dedicated to Professor Dr. Herman Dooyeweerd (Kampen/Amsterdam: 1965, J.H. Kok/North-Holland Publishing Company), pp. 31-56. Overdruk. Brochure
Mekkes, J.P.A. 1965 Teken en motief der creatuur. Amsterdam: 1965, Buijten & Schipperheijn. 238 pp. Boek
Mekkes, J.P.A. 1967 Deconfessionalisering? Universiteit en Hogeschool, jrg. 14 (1967/1968), nr. 4, pp. 271-274. Overdruk. Tijdschriftartikel
Mekkes, J.P.A. 1967 Deconfessionalisering? Universiteit en Hogeschool, jrg. 14 (1967/1968), nr. 4, pp. 271-274. Tijdschriftartikel
Mekkes, J.P.A. 1971 Radix, tijd en kennen. Proeve ener critiek van de belevingssubjectiviteit. Amsterdam: 1971, Buijten & Schipperheijn. 236 pp. Boek 9060641256
Mekkes, J.P.A. 1972 Methodologie en praxis. Rotterdam: 1972, Nederlandse Economische Hogeschool. Afscheidsrede (Rotterdam, 16 november 1972). 16 pp. Brochure
Mekkes, J.P.A. 1973 Methodology and practice. Philosophia Reformata, jrg. 38 (1973), nr. 1 [The Idea of Christian Philosophy. Essays in Honour of D.H.Th. Vollenhoven], pp. 77-83. Overdruk. Tijdschriftartikel
Mekkes, J.P.A. 1973 Tijd der bezinning. Amsterdam: 1973, Buijten & Schipperheijn. 88 pp. Boek 9060641302
Mekkes, J.P.A. (e.a.) 1952 Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts, XXXVI/2 (1952). Zwolle: 1952, Tjeenk Willink. 36 pp. Brochure
Mekkes, J.P.A.; Bakker, D.M. (e.a.) 1968 Reflexies. Opstellen aangeboden aan J.P.A. Mekkes, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Amsterdam: 1968, Buijten & Schipperheijn. 311 pp. Boek
Mekkes, J.P.A.; Donner, A.M. 1954 Anti-Revolutionair beleid. Gedachtenwisseling tussen prof. dr. J.P.A. Mekkes en prof. mr. A.M. Donner. Franeker: s.a., Wever. 56 pp. Boek
Mekkes, J.P.A.; Loenen, J.H.M.M. 1959 De wetenschappelijk-critische houding en het aanvaarden van de openbaring. Leiden: 1959, Universitaire Pers. 24 pp. Brochure
Melsen, A.G.M. van 1946 Natuurwetenschap en wijsbegeerte. Algemeene beschouwing over de verhouding van wijsbegeerte en natuurwetenschap: de wijsgerige consequenties der moderne physica. Utrecht/Brussel: 1946, Spectrum. 204 pp. Boek
Melsen, A.G.M. van 1960 Natuurwetenschap en techniek. Een wijsgerige bezinning. Utrecht: 1960, Spectrum [Aula]. 344 pp. Boek
Melsen, A.G.M. van 1978 De confessionele universiteit. Universiteit en Hogeschool, jrg. 24 (1977/1978), nr. 4, pp. 216-224. Tijdschriftartikel
Meppelen Scheppink, Martijn van; Doek, Bert; Dijk, Erik van 2004 Polderen of polariseren? Amersfoort: 2004, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 25 pp. Brochure
Mertens, Herman-Emiel 1986 Pasen: verleden, heden, toekomst. Vught: 1986, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. 40 pp. Brochure 9070515202
Merwe, C.N. van der 1979 Die navolging van Christus. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 21 pp. Brochure 0869905295
Merwe, D.S. van der 1979 Die etiek van die Geoktrooieerde Rekenmeester (SA). Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869905309
Merwe, N.T. van der 1958 Op weg na ‘n Christelike Logika: ‘n studie van enkele vraagstukke in die logika met besondere aandag aan D.H.Th. Vollenhoven se visie van ‘n christelike logika. Potchefstroom: 1958, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Verhandeling vir die graad Magister Artium. XI + 533 pp. Proefschrift
Merwe, N.T. van der 1976 Enkele bakens in die kontemporêre wysgerige navorsing oor Aurelius Augustinus. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 63 pp. Folio- of A4-document
Merwe, N.T. van der 1977 Wijsheid en teken. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Intreerede Potchemstroomse Universiteit vir CHO (Potchefstroom, 6 mei 1977). 8 pp. Inaugurele rede
Merwe, N.T. van der 1980 “Augustinus totus noster” (Calvyn) en “Nulli nobis quam isti (= Platonici) propius” (Augustinus). Enkele gedagtes oor Augustinus en Calvyn. s.l.: 1980, s.n. Calvijn-congres (augustus 1980). 10 pp. Brochure
Merwe, N.T. van der (red.) 1979 Christenjeug en gesag: ouerlike gesag, kerklike gesag, politieke gesag, akademiese gesag. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO [Afrikaans Calvinistiese Beweging]. 44 pp. Brochure 0869905589
Merwe, N.T. van der (red.) 1981 Wetenskap In U Lig. Deel 2: Interpretasie en oordeel. Potchefstroom: 1981, Potchefstroom University for CHE. 202 pp. Boek 0869906402
Meulen, R.H.J. ter 1994 Verschraalde zorg? Over autonomie, identiteit en zingeving in de zorg voor hulpbehoevende ouderen. Vught: 1994, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Intreerede Rijksuniversiteit Limburg (Maastricht, 2 december 1994). 23 pp. Inaugurele rede 9070515321
Meulen, Ruud ter; Verbaken, Simone; Waanders, Stefan (red.) 2008 Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg. Vught: 2008, Damon [Radboudstichting]. 158 pp. Boek 9789055739035
Meulink, J. (e.a.) 1948 Congres van Gereformeerden: 30 maart – 1 april 1948. Kampen: s.a., Secretariaat. 148 + 117 pp. Boek
Meyenfeldt, F.H. von 1975 In zekere zin. Gedachten over waarheid, bijbel, geloof en kerk. Hilversum: 1975, Wytse Benedictus. 137 pp. Boek 9061565103
Meyer, P.J. 1937 Die wysgerige grondslae van die teorieë oor die opmerksaamheidsproses met ‘n poging om vanuit ‘n totale geestesinstelling tot ‘n wesenstese te geraak (Die Attensionaliteit). Bloemfontein: 1937, Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Academisch proefschrift Universiteit van Suid-Afrika. 243 pp. Proefschrift
Michon, A.G. 1947 Poging tot voorlopige analyse van het Schoolverband. Het eigen Karakter ener Christelijke School. Utrecht/Voorburg: 1947, s.n. 12 pp. Folio- of A4-document
Middelkoop, E. van 1985 Reformatie en tolerantie. Apeldoorn: 1985, Willem de Zwijgerstichting. 80 pp. Brochure   9060646401
Middleton, J. Richard; Walsh, Brian J. 1995 Truth is stranger than it used to be. Biblical Faith in a Postmodern Age. London: 1997, SPCK. Tweede druk. 250 pp. Boek 0281049386
Mink, Erik 1981 Kernenergie in opspraak. Kampen: 1981, J.H. Kok. 111 pp. Boek 902422361X
Minnaar, L.C. 1978 De taal van ons klere. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 62 pp. Brochure
Monsma, G.N. 1998 Economy theory and practice in biblical perspective. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 26 pp. Brochure 1868223043
Monsma, Stephen V. (e.a.) 1986 Responsible Technology. A Christian Perspective. Grand Rapids, Michigan: 1986, Eerdmans [Calvin Center for Christian Scholarship]. X + 252 pp. Boek 0802801757
Morey, Robert A. 1974 The Dooyeweerdian Concept of the Word of God. Nutley, New Jersey: 1974, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 53 pp. Brochure
Mouw, Richard J. 1990 The God Who Commands. A Study in Divine Command Ethics. Notre Dame, Indiana: 1990, University of Notre Dame Press. VIII + 214 pp. Boek 0268010196
Mouw, Richard J. 1992 Uncommon Decency. Christian Civility in an Uncivil World. Downers Grove, Illinois: 1992, InterVarsity Press. 173 pp. Boek 0830818251
Mouw, Richard J. 2006 Virtue ethics and the public calling of Reformational thought. Philosophia Reformata, jrg. 71 (2006), nr. 1, pp. 3-13. Tijdschriftartikel
Mulder, Piet 1992 G. Dekkers “derde weg” voor de kerk in een tijd van voortgaande secularisatie. Kampen: 1992, Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat). Doctoraalscriptie Praktische Theologie o.l.v. prof. dr. K. Runia. 104 pp. Scriptie
Mullender, P. 1952 Over enige principes in de mechanica. Kampen: 1952, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 22 september 1952). 15 pp. Inaugurele rede
Müller, Klaus; Wendel, Saskia 2000 Philosophische Grundfragen der Theologie. Eine propädeutische Enzyklopädie mit Quellentexten. Münster: 2000, LIT Verlag. XV + 413 pp. Boek 3825836355
Munk, Reinier; Hoogewoud, F.J. (red.) 1993 Joodse Filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof. dr. H.J. Heering. Kampen: 1993, J.H. Kok. 328 pp. Boek 9024264618
Musschenga, A.W.; Zaal, J.N. (red.) 1980 Studiedag “VU tussen twee VU-ren”. Kontroversen rond de doelstelling en het funktioneren van de VU. Amsterdam: 1980, VU Boekhandel. Congresmap. 331 pp. Boek 9062563015
Musschenga, A.W.; Zaal, J.N. (red.) 1980 Studiedag “VU tussen twee VU-ren”. Kontroversen rond de doelstelling en het funktioneren van de VU. Verslag. Amsterdam: s.a., VU. 149 pp. Boek
Napel, Hans-Martien T.D. ten 1991 “Aan een gemeenschappelijk front”. De wording van het CDA (1952-1980). Leiden: 1991, s.n. 403 pp. Folio- of A4-document
Naugle, David Keith 1999 A history and theory of the concept of “Weltanschauung”. Ann Arbor: 1998, UMI. Academisch proefschrift University of Texas at Arlington. X + 606 pp. Proefschrift
Nauta, D.; Hoijtink, G.J.; Vollenhoven, D.H.Th.; Thierry, H.; Michaël, P.R. 1959 Conservatisme en progressiviteit in de wetenschap. Interfacultaire voordrachten in 1958 gehouden aan de Vrije Universiteit. Kampen: 1959, J.H. Kok [VU]. 83 pp. Boek
Nauta, L.W. 1974 Beknopte inleiding in de wetenschapsfilosofie. Groningen: 1974, Rijksuniversiteit Groningen (Filosofisch Instituut). Tweede, herziene druk. 83 pp. Dictaat
Nédoncelle, Maurice 1946 Vers une philosophie de l’amour. Paris: s.a., Aubier [Montaigne]. 169 pp. Boek
Newbigin, Lesslie 1968 Godsdienst in een geseculariseerde wereld. Utrecht/Antwerpen: 1968, Spectrum [Aula]. 160 pp. Boek
Newbigin, Lesslie 1985 Verder dan “1984”. Missionaire confrontatie met de moderne cultuur. Kampen: 1985, J.H. Kok. 102 pp. Boek 9024209129
Nicol, W.; Vorster, J.M.; Pillay, G.J.; Rabali, T.C.; Maswanganyi, E. 1992 A future South Africa in the African context. A Christian perspective. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 26 pp. Brochure 1868221075
Nielsen, Kai; Hart, H. 1990 Search for community in a withering tradition. Conversations between a Marxian Atheist and a Calvinian Christian. Lanham: 1990, University Press of America. XI + 242 pp. Boek 0819179892
Nienhuis, G. 1995 Het gezicht van de wereld. Wetenschap en wereldbeeld. Amsterdam: 1995, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 84 pp. Boek 906064882X
Nienhuis, G.; Ramaker, Timon; Veerman, H.J. (red.) 2000 Geheel anders? Geloven in wetenschap en beroepspraktijk. Utrecht: 2000, Internationaal Christelijk Studiecentrum. 87 pp. Boek 907188533X
Nietzsche, Friedrich; Mostert, Pieter 2000 Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk. Meppel/Amsterdam: 2000, Boom. Derde druk. 191 pp. Boek 9060094786
Nijenhuis, W. 1994 Hoe calvinistisch zijn wij Nederlanders? Amsterdam: 1994, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). 46 pp. Boek 9072319109
Nijhoff, Rob A.; Stoep, J. van der 2004 Identiteit onder invloed. School blijven met ICT en media. Amersfoort: Instituut voor CultuurEthiek. 130 pp. Boek 9076167060
Nijkamp, P. 1974 Regionale ekonomie en milieu-ekonomie. Een poging tot synthese. Amsterdam: 1974, VU. 30 pp. Brochure
Nijkamp, P. 1976 Harmonie en konflikt in het ruimtelijk-ekonomisch denken. Leiden: 1976, Stenfert Kroese. Intreerede VU (Amsterdam, 19 maart 1976). 36 pp. Inaugurele rede 9020706136
Nijkamp, P. 1980 Herfsttij der vooruitgang. Groningen: 1980, De Vuurbaak [Gereformeerd Sociaal en Economisch verband]. 266 pp. Boek 9060154584
Nijkamp, Peter (e.a.) 2004 De wereld een dorp. Over globalisering. Barneveld: 2004, De Vuurbaak [Gereformeerd Sociaal en Economisch verband]. 136 pp. Boek 905560299X
Noble, David F. 1998 The Religion of Technology. The Divinity of Man and the Spirit of Invention. New York: 1998, Alfred A. Knopf. XI + 273 pp. Boek 0679425640
Noordegraaf, H.; Griffioen, S. (red.) 1999 Bewogen realisme: economie, cultuur, oecumene. Bij het afscheid van Bob Goudzwaard als hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Kampen: 1999, Kok. VII + 248 pp. Boek 9043500127
Nota, J.H. 1962 Filosofie der geschiedenis. Roermond/Maaseik: 1962, Romen. 185 pp. Boek
Nuchelmans, J.C.F. 1981 Doel en middelen. s-Hertogenbosch: 1981, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Causerie. 4 pp. Brochure
Nullens, P.A.P. 1995 Leven volgens Gaia’s normen? De verhouding tussen God, mens en aarde, en de implicaties voor ecologische ethiek. Leuven: 1995, s.n. Academisch proefschrift Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee/Leuven. 351 pp. Proefschrift
Nyirongo, Lenard 1994 Should a Christian embrace Socialism, Communism or Humanism? Potchefstroom: 1994, Potchefstroom University for CHE [IRS, CLCA]. V + 123 pp. Boek 1868221709
O’Donovan, Oliver 1986 Resurrection and Moral Order. An Outline for Evangelical Ethics. Leicester/Grand Rapids: 1994, Apollos/Eerdmans. Tweede, herziene druk. XXI + 286 pp. Boek 0851114334
Olst, E.H. van 1982 Lichamelijkheid als probleem in de wijsgerige antropologie. Amsterdam: 1982, VU. Intreerede VU (Amsterdam, 21 mei 1982). 21 pp. Inaugurele rede
Olthuis, James H. 1968 Facts, Values and Ethics. A confrontation with twentieth century British moral philosophy in particular G.E. Moore. Assen: 1968, Van Gorcum. Academisch proefschrift VU. XIII + 214 pp. Proefschrift
Olthuis, James H. 1969 Ambiguity is the key. Remarks on H.M. Kuitert’s view of the Scriptures. International Reformed Bulletin, vol. 12 (1969), nr. 38, pp. 6-16. Ook aanwezig als overdruk. 11 pp. Tijdschriftartikel
Olthuis, James H. 1973 The Word of God and Biblical Authority. s.l.: 1973, s.n. 17 pp. Folio- of A4-document
Olthuis, James H. 1975 God, Word, Creation: A Reply to Professor Frame. Vanguard (January/February 1975), pp. 9-11. Tijdschriftartikel
Olthuis, James H. 1976 I pledge you my troth. A Christian view of marriage, family, friendship. New York: s.a., Harper & Row. X + 148 pp. Boek 006066388X
Olthuis, James H. 1976 The unique certitudinal focus of the Scriptures: toward a certitudinal hermeneutic. Toronto, Ontario: 1976, Institute for Christian Studies. 32 pp. Folio- of A4-document
Olthuis, James H. 1976 The Word of God and Biblical Authority. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 18 pp. Brochure 0869902741
Olthuis, James H. 1986 Keeping our troth. Staying in love through the five stages of marriage. San Francisco: 1986, Harper & Row. XI + 159 pp. Boek 0060663898
Olthuis, James H. (e.a.) 1972 Will all the King’s men… Out of Concern for the Church, Phase II. Toronto, Ontario: 1972, Wedge. III + 255 pp. Boek
Olthuis, James H.; Vandezande, Gerald 1972 Bunglers and Visionaries. Christian Labour at the Crossroads. Toronto, Ontario: 1972, Wedge [Christian Labour Association of Canada]. III + 38 pp. Boek
Olthuis, Jean 1979 Teaching with “Joy”. Implementing integrated education in the classroom. Toronto, Ontario: 1979, Curriculum Development Centre. 180 pp. Boek
Olthuis, Jean; Graaff Arnold H. de 1973 Joy in learning. An integrated curriculum for the elementary school. Toronto, Ontario: 1973, Curriculum Development Centre. 617 pp. Map
Olthuis, John A. (e.a.) 1975 Out of concern for the church. Five essays. Toronto, Ontario: 1975, Wedge. 125 pp. Boek
Onwu, N.; Nguru, G.; Sakala, F.D.; Mukwena, P.Z. 1992 A future South Africa in the African context. An African perspective. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 30 pp. Brochure 1868221067
Oolbekkink, Wim; Wigboldus, Jan Ekke (red.) 2005 Menselijkheid als maat. Doorn: 2005, Stichting Christelijk-Sociaal Congres. VI + 64 pp. Boek
Oomen, Palmyre; Wobbes, Theo; Bemelmans, Theo (red.) 2010 Nanotechnologie. Betekenis, beloftes en dilemma’s. Nijmegen: 2010, Valkhof Pers [Thijmgenootschap]. 198 pp. Boek 9789056253257
Oortmerssen, A. van 1989 Land zonder grenzen? Nederland en Europa op weg naar 1992. Nunspeet: 1989, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 104 pp. Boek 9072016076
Oostenbrink, J.J. 1973 Algemene beginselen van behoorlijke wetgeving? Deventer: 1973, Kluwer. 22 pp. Brochure 9026807090
Oostenbrink, J.J. 1978 Kanttekeningen bij de wetmatigheid van het bestuur. Amsterdam: 1978, Buijten & Schipperheijn. Intreerede VU (Amsterdam, 10 maart 1978). 27 pp. Inaugurele rede 9060643224
Oostenbrink, J.J. 1990 Verschuivende grenzen en omstreden grenscorrecties. Enkele recente ontwikkelingen in de verhouding tussen “Kerk en Staat”. Zwolle: 1990, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. VI + 59 pp. Brochure 9027132151
Oostlander, A.M. 1985 Dorpsdespoten onttronen. Franeker: 1985, Wever. 208 pp. Boek 906135403X
Oostveen, J.P. 1977 Kennistheoretische beschouwing over de relatie tussen het indiviuele object in de werkelijkheid en het algemene oordeel van de wetenschap. Delft: 1977, Technische Hogeschool. Afstudeeronderzoek (deelstudie) “Tension Stiffening” o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 51 pp. Scriptie
Oppenheimer, K.E.H. 1980 In de tijd der catastrofen. Mogelijkheden en grenzen van verzet. s-Gravenhage: 1980, Boekencentrum. Tweede druk. 241 pp. Boek 9023911083
Oppewal, Donald 1969 The Roots of the Calvinistic Day School Movement. Grand Rapids, Michigan: 1969, Calvin College. Derde druk. 40 pp. Brochure
Os, F.H.L. van 1958 God en de wereld. Kerk en Theologie, jrg. 9 (1958), nr. 2, pp. 73-80. Tijdschriftartikel
Otten, Willem Jan 2014 Gevraagd naar wat ik geloof. Amsterdam: 2014, Buijten & Schipperheijn. 21 pp. Brochure
Oudijn, Marco 2002 Goudkoorts. Verhandelingen over natuurwetenschap vanuit christelijke optiek. Wageningen: 2002, Wageningen Universiteit. Afstudeerscriptie Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 111 pp. Scriptie
Oudijn, Marco; Anker, Benjamin (e.a.) 2002 Mijn Europa. Visies van jongeren op de toekomst van Europa. Amersfoort: 2002, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 48 pp. Brochure