Reformational Philosophy

Online catalogue 2

Author

Year

Title

Publication

Type

ISBN

Dooyeweerd, H. 1958 A New Critique of Theoretical Thought. Volume IV: Index of Subjects and Authors. Amsterdam/Philadelphia: 1958, H.J. Paris/Presbyterian and Reformed Publishing Co. 257 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1958 Maatstaven ter onderkenning van progressieve en reactionaire bewegingen in de historische ontwikkeling. Verslag van de plechtige viering van het honderdvijftigjarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten (6-9 mei 1958), pp. 61-77. Overdruk. Brochure
Dooyeweerd, H. 1958 Mouvements progressifs et régressifs dans l’histoire. Verslag van de plechtige viering van het honderdvijftigjarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten (6-9 mei 1958), pp. 139-154. Overdruk. Brochure
Dooyeweerd, H. 1958 Philosophie et Théologie. La revue réformée, vol. 9 (1958), nr. 35, pp. 48-60. Kopie. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1959 Vernieuwing en Bezinning. Om het Reformatorisch grondmotief. Zutphen: 1959, J.B. van den Brink & Co. 275 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1960 Van Peursen’s critische vragen bij “A New Critique of Theoretical Thought”. Philosophia Reformata, jrg. 25 (1960), pp. 97-150. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1960 What is man? International Reformed Bulletin, vol. 3 (1960), nr. 6, pp. 4-16. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1961 De taak ener wijsgerige anthropologie en de doodlopende wegen tot wijsgerige zelfkennis. Arnold Gehlen’s critiek op de traditionele anthropologische concepties. Philosophia Reformata, jrg. 26 (1961), pp. 35-58. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1962 Verkenningen in de wijsbegeerte, de sociologie en de rechtsgeschiedenis. Amsterdam: 1962, Buijten & Schipperheijn. 215 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1963 Vernieuwing en Bezinning. Om het Reformatorisch grondmotief. Zutphen: 1963, J.B. van den Brink & Co. Tweede, vermeerderde druk. 291 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1964 De verhouding tussen rechtsfilosofie en rechtssociologie. Leuven: 1964, s.n. Album Professor Fernand van Goethem (Antwerpen: 1964, Standaard-Boekhandel), pp. 557-576. Overdruk. Brochure
Dooyeweerd, H. 1964 Rede prof. dr. H. Dooyeweerd voor Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte – januari 1964. s.l.: 1964, s.n. 17 pp. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1966 Het gesprek tussen het Neo-Thomisme en de Wijsbegeerte der Wetsidee. Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie, jrg. 27 (1966), pp. 202-213. Kopie. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1966 The Secularization of Science. International Reformed Bulletin, vol. 9 (1966), nr. 26, pp. 2-17. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1967 Die Philosophie der Gesetzidee und ihre Bedeutung fur die Rechts- und Sozialphilosophie. II. Teil: Fortsetzung und Schluss. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie, vol. 53 (1967), nr. 4, pp. 465-513. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1967 Encyclopedie van de rechtswetenschap. Inleiding. s.l.: 1967, SRVU-uitgave (niet in de handel). 138 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1967 Herdenking van Anne Anema (10 februari 1872-18 februari 1966). Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1966-1967 (Amsterdam: 1967, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij), pp. 373-381. Overdruk. Brochure
Dooyeweerd, H. 1972 Sociology of Law and its Philosophical Foundations. Amsterdam: 1972, Filosofisch Instituut VU. 17 pp. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1978 The Christian idea of the State. Nutley, New Jersey: 1978, Craig Press. XIV + 51 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1979 Roots of Western Culture. Pagan, Secular, and Christian Options. Toronto, Ontario: 1979, Wedge. XII + 228 pp. Boek 0889061041
Dooyeweerd, H. 1983 The Limits to State Interference in the World of Enterprise (As seen from a Biblical perspective). A speech by Dr. Herman Dooyeweerd. The Journal of Christian Reconstruction, vol. 10 (1983), nr. 1, pp. 115-127. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1986 A Christian Theory of Social Institutions. La Jolla, California: 1986, Herman Dooyeweerd Foundation. 120 pp. Boek 0888150555
Dooyeweerd, H. 1991 De secularisatie van de wetenschap. Bijbel & Wetenschap, jrg. 16 (1991), nr. 150, pp. 295-301 en 312-316. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. (e.a.) 1958 Verslag van de plechtige viering van het honderdvijftigjarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten (6-9 mei 1958). Amsterdam: 1958, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. 292 + 39 pp. Boek
Dooyeweerd, H. (titel); Bruijn, J. de (red.) 1995 Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit Amsterdam op vrijdag 18 november 1994. Amsterdam: 1995, VU Uitgeverij. 116 pp. Boek 9053833811
Dooyeweerd, H. (titel); Gaay Fortman, W.F. de (e.a.) 1965 Philosophy and Christianity. Philosophical Essays Dedicated to Professor Dr. Herman Dooyeweerd. Kampen/Amsterdam: 1965, J.H. Kok/North-Holland Publishing Co. 462 pp. Boek
Dooyeweerd, H. (titel); Geertsema, H.G.; Zwart, J.; Bruijn, J. de; Hoeven, J. van der; Soeteman, A. (red.) 1994 Herman Dooyeweerd 1894-1977. Breedte en actualiteit van zijn filosofie. Kampen: 1994, J.H. Kok. 282 pp. Boek 9024284821
Dooyeweerd, H. (titel); McIntire, C.T. (red.) 1985 The Legacy of Herman Dooyeweerd. Reflections on Critical Philosophy in the Christian tradition. Lanham/New York/London: 1985, University Press of America. XVII + 180 pp. Boek 0819150347
Dooyeweerd, H.; Born, E.Th. van den; Leek, H. van der; Popma, K.J.; Scholten, L.G.W. 1938 Geloof en wetenschap. s.l.: 1938, Calvinistische Studentenbeweging. 54 pp. Brochure
Dooyeweerd, H.; Cliteur, P.B. (e.a.) 1994 De actualiteit van Dooyeweerd. Christen Democratische Verkenningen, jrg. 14 (1994), nr. 11, pp. 457-511. Tijdschrift
Dooyeweerd, H.; Dengerink, J.D. 1995 Herman Dooyeweerd 1894-1977. La revue réformée, vol. 46 (1995), nr. 186, pp. 1-38. Tijdschrift
Dooyeweerd, H.; Dengerink, J.D.; Coletto, R. 1994 H. Dooyeweerd 1894-1977. Studi di teologia, vol. 6 (1994), nr. 12, pp. 103-204. Tijdschrift
Dooyeweerd, H.; Verburg, Marcel E. (red.) 1986 Grenzen van het theoretisch denken. Baarn: 1986, Ambo. 160 pp. Boek 9026307853
Dooyeweerd, H.; Woldring, H.E.S. 1994 L’idée chrétienne de l’Etat. Notes et Documents, vol. 19 (1994), nr. 39/40, pp. 38-52. Tijdschriftartikel
Douma, J. 1973 Homofilie. Amsterdam: 1973, Ton Bolland. Tweede druk. 103 pp. Boek
Douma, J. 1976 Inleiding in de christelijke ethiek. Kampen: 1976, Van den Berg. 51 pp. Dictaat
Douma, J. 1976 Kritische aantekeningen bij de Wijsbegeerte der Wetsidee. Groningen: 1976, De Vuurbaak. 91 pp. Boek 9060153626
Douma, J. 1983 Christelijke ethiek. Capita Selecta IV. Kampen: 1983, Van den Berg. 107 pp. Dictaat
Douma, J. 1992 Christelijke levensstijl. Kampen: 1992, Van den Berg. 212 pp. Boek 906651132X
Douma, J. 1993 Seksualiteit en huwelijk. Kampen: 1993, Van den Berg. 168 pp. Boek 9066511532
Douma, J. 1997 Medische Ethiek. Kampen: 1997, J.H. Kok. 360 pp. Boek 9024260590
Douma, J.; Maas, P.F.; Moerkerken, A. 1994 Polio. Een gesprek hervat. Kampen: 1994, De Groot Goudriaan. 63 pp. Boek 9061403995
Drees, Willem B. 1995 Buitenaards leven en aardse techniek. Over evolutie, techniek en vrijzinnigheid. Enschede: 1995, Universiteit Twente. Intreerede Universiteit Twente (Enschede, 14 september 1995). 32 pp. Inaugurele rede
Drogendijk, A.C. 1958 Mens en Geneeskunst. Kampen: 1958, J.H. Kok. 43 pp. Brochure
Drogendijk, A.C. 1958 Sociale geneeskunde en cybernetica. Kampen: 1958, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 17 oktober 1958). 31 pp. Inaugurele rede
Duintjer, O.D. 1966 De vraag naar het transcendentale. Vooral in verband met Heidegger en Kant. Leiden: 1966, Universitaire Pers. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. VII + 417 pp. Proefschrift
Dunné, J.M. van; Boeles, P.; Heerma van Voss, A.J. 1977 Acht civilisten in burger. Gesprekken met Beekhuis, Dooyeweerd, Dorhout Mees, Kisch, Langemeijer, Petit, Pitlo, Veegens. Zwolle: 1977, Tjeenk Willink. 296 pp. Boek 9027111626
Durant, Will 1962 Van Socrates tot Bergson. Leven en leer der grote denkers. Deel 2: Van Spinoza tot Schopenhauer. Amsterdam: 1962, Querido [Salamander]. Vijftiende druk. 255 pp. Boek
Durant, Will 1962 Van Socrates tot Bergson. Leven en leer der grote denkers. Deel 3: Van Spencer tot Bergson. Amsterdam: 1962, Querido [Salamander]. Vijftiende druk. 190 pp. Boek
Duvenage, A. 1966 Gods hand in die natuur. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 6 pp. Brochure
Duvenage, A.P.C. 1970 Alkoholisme. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 086990146X
Duvenage, B. 1966 Ware en valse ekumenisiteit. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Duvenage, B. 1972 Ons roeping en ons norme. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 086990020X
Duvenage, B. 1973 Die etiek van gesinsvorming. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 9 pp. Brochure 0869901184
Duvenage, B. 1974 Enkele gedagtes oor persvryheid. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 7 pp. Brochure 0869901788
Duvenage, B. (red.) 1984 Wetenskap In U Lig. Deel 3: Wetenskap en Woord. Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 169 pp. Boek
Duvenage, J.J. 1968 Natuurbewaring – ‘n noodsaaklikheid. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Duvenage, S.C.W. 1962 Kerk, volk en jeug. Deel 1: Die verhouding van kerk tot volk. ‘n Histories-prinsipiële studie. Zaandijk: 1962, J. Heijnis Tsz. Academisch proefschrift VU. 308 pp. Proefschrift
Duvenage, S.C.W. 1966 Die beplanning van werk en tyd vanuit Calvinistiese visie. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Duvenage, S.C.W. 1966 Grensuitwissing in die volkslewe. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 5 pp. Brochure
Duvenage, S.C.W. 1967 Sondagsarbeid. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure
Duvenage, S.C.W. 1969 Die humanisme as bedreiging van die christelik-nasionale lewens- en wêreldbeskouing van die Afrikaner. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 18 pp. Brochure 0869901273
Duvenage, S.C.W. 1973 Permissiwiteit as groeibodem vir misdaad. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869901524
Duvenage, S.C.W. 1975 Die vereensaming of vervreemding van die moderne mens. Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869902229
Duvenage, S.C.W. 1977 Die universiteit en die student in Christelike perspektief. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 22 pp. Brochure 0869904213
Duvenage, S.C.W. (red.) 1983 Navolging van Christus vandag. ‘n Keur van IBC-studiestukke. Deel 1. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Tweede druk. 419 pp. Boek 0869906526
Duvenage, S.C.W. (red.) 1983 Reformasie en Revolusie. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Tweede druk. 376 pp. Boek 0869901796
Duyvené de Wit, J.J. 1950 Gezichtspunten voor een Integratieve Biologische Wetenschapsbeschouwing. Amsterdam: 1950, Elsevier. Intreerede VU (Amsterdam, 13 oktober 1950). 19 pp. Inaugurele rede
Duyvené de Wit, J.J. 1953 Die evolusionisme. Bloemfontein: s.a., Sacum Beperk. 24 pp. Brochure
Duyvené de Wit, J.J. 1957 Die Paleontologie as “openbarende” wetenskap. Kampen: 1957, J.H. Kok. 26 pp. Brochure
Duyvené de Wit, J.J. 1963 The paleontological record and the origin of man (with explanatory supplement). A critical-scientific examination. s.l.: 1963, s.n. 30 + 27 pp. Folio- of A4-document
Duyvené de Wit, J.J. 1965 A New Critique of the Transformist Principle in Evolutionary Biology. Kampen: s.a., J.H. Kok. 62 pp. Boek
Duyvené de Wit, J.J.; Riessen, H. van; Runner, H. Evan 1962 Christian Perspectives, 1962. Hamilton, Ontario: 1962, Guardian [Association for Reformed Scientific Studies]. 257 pp. Boek
Dyk, John van 1970 Survey of the History of Philosophy. A Syllabus for Philosophy 201: Perspectives in Philosophy. Sioux Center, Iowa: 1970, Dordt College. 80 pp. Dictaat
Dyk, T.A. van 1967 n Kultuur-psigologiese beskouing van die wetenskap en die tegniek in die krisis van die Westerse wêreld. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure
Dyk, T.A. van 1971 Homoseksualiteit. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure
Dyk, T.A. van 1976 Enkele aspekte van die sielkunde van die Bantoe. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869903020
Dyken, Harry van 1989 Groen van Prinsterer’s Lectures on Unbelief and Revolution. Jordan Station, Ontario: 1989, Wedge. Academisch proefschrift Redeemer College, Ancaster. IX + 561 pp. Proefschrift 0889060207
Dyken, Harry van (e.a.) 1974 Five Essays on Christian Education. s.l.: 1974, Reformed Fellowship of Canada. 64 pp. Boek
Echeverria, Edward J. 1981 Criticism and Commitment. Major Themes in contemporary “post-critical” philosophy. Amsterdam: 1981, Rodopi. Academisch Proefschrift VU. 273 pp. Proefschrift 9062037534
Edgar, William 1986 Taking Note of Music. London: 1986, SPCK. XI + 146 pp. Boek 0281042551
Eijnatten, Joris van 1993 God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre. Kampen: 1993, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. XII + 481 pp. Proefschrift 9024262038
Eikelboom, Wim (red.) 2009 Herstel het vertrouwen. Verslag van het Christelijk-Sociaal Congres, 27 & 28 augustus 2009 te Doorn. Doorn: 2009, Stichting Christelijk-Sociaal Congres. VII + 67 pp. Boek
Eikelboom, Wim; Groen, Hans (red.) 2010 Een huis om in te wonen. Een samenleving met hart en ziel. Doorn: 2010, Stichting Christelijk-Sociaal Congres. VIII + 71 pp. Boek
Eikema Hommes, H.J. van 1971 Encyclopedie der rechtswetenschap. Amsterdam: 1971, VU. Collegestof voor 3e jaars juristen. 78 pp. Dictaat
Eikema Hommes, H.J. van 1971 Some Remarks on the Relation between “Law” and “Logic”. Logique et Analyse, vol. 14 (1971), pp. 165-169. Overdruk. Tijdschriftartikel
Eikema Hommes, H.J. van 1972 De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap. Een juridische methodologie. Deventer: 1972, Kluwer. XVI + 583 pp. Boek 9026805837
Eikema Hommes, H.J. van 1975 Encyclopedie der rechtswetenschap. Deel 1: Methode der encyclopedie en Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechts- en staatsfilosofie. Zwolle: 1975, Tjeenk Willink. XI + 106 pp. Boek 9027111049
Eikema Hommes, H.J. van 1976 De samengestelde grondbegrippen der rechtswetenschap. Een juridische methodologie. Zwolle: 1976, Tjeenk Willink. XXVI + 358 pp. Boek 9027111987
Eikema Hommes, H.J. van 1981 Hoofdlijnen van de geschiedenis der rechtsfilosofie. Deventer: 1981, Kluwer. Tweede druk. XX + 370 pp. Boek 9026812140
Eikema Hommes, H.J. van 19?? Encyclopedie der rechtswetenschap. De hoofdlijnen der rechtssociologie en de grondbeginselen van publiek- en privaatrecht. s.l.: s.a., s.n. Collegeboek vierde-jaars-juristen. 95 pp. Dictaat
Eikema Hommes, H.J. van 19?? Encyclopedie der rechtswetenschap. De methode van de encyclopedie, de transcendentale kritiek van het wetenschappelijk denken en de hoofdlijnen van de geschiedenis der rechts- en staatsfilosofie. s.l.: s.a., s.n. Collegestof eerste-jaars-juristen. 116 pp. Dictaat
Eikema Hommes, Hendrik van 1982 Inleiding tot de wijsbegeerte van Herman Dooyeweerd. s-Gravenhage: 1982, Martinus Nijhoff. XI + 151 pp. Boek 9024791529
El-Aaidi, Madanny 1994 Teleologie versus theologie. Op weg naar een verantwoorde milieu-ethiek. s.l.: 1994, s.n. Scriptie Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 49 pp. Scriptie
Elders, L.J.; Tukker, C.A. 1992 Thomas van Aquino. Zijn leven, leer en invloed. Leiden/Brugge: 1992, Groen/Tabor. 232 pp. Boek 9050302629
Ellul, Jacques 1972 Hope in Time of Abandonment. New York: 1972, Seabury Press. XIII + 306 pp. Boek 0816402477
Ellul, Jacques 1987 Subversief christendom. Kampen/Kapellen: 1987, Kok Agora/Pelckmans. 251 pp. Boek 9024275598
Engelbrecht, B.J. 1969 Die prinsipiële patroon van die Calvinisme in Suid-Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure
Engelbrecht, Ben 1982 Ter wille van hierdie wêreld. Politiek en Christelike heilsbelewing in Suid-Afrika. Kaapstad: 1982, Tafelberg. 137 pp. Boek 0624017710
Entralgo, Pedro L. 1955 Mind and Body. Psychosomatic Pathology: A Short History of the Evolution of Medical Thought. London: 1955, Harvill Press. XIX + 150 pp. Boek
Erasmus, D.P. 1968 Devaluasie – ‘n prinsipiële beskouing. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 7 pp. Brochure
Erftemeijer, A.G.I. 1989 De eenheid van de mens. Wijsgerige bezinning op het schuldbesef. s-Gravenhage: 1989, Stichting voor R.K. Levensbeschouwing en Kultuur. 159 pp. Boek
Escobar, Samuel 1989 Liberation Themes in Reformational Perspective. Sioux Center, Iowa: 1989, Dordt College Press. VIII + 63 pp. Brochure 0932914160
Evans, C. Stephen 1977 Preserving the Person. A Look at the Human Sciences. Downers Grove, Illinois: 1977, InterVarsity Press. 177 pp. Boek 0877847983
Evans, C. Stephen 1985 Philosophy of Religion. Thinking about Faith. Downers Grove/Leicester: 1985, InterVarsity Press. 191 pp. Boek 0851107427
Evans, C. Stephen; Westphal, Merold (red.) 1993 Christian Perspectives on Religious Knowledge. Grand Rapids, Michigan: 1993, Eerdmans. VIII + 224 pp. Boek 0802806791
Exalto, K. 1987 Politieke inzichten in de Reformatorische traditie. Nunspeet: 1987, Stichting Wetenschappelijk Studiecentrum van de RPF. 55 pp. Boek 9072016025
Faber, W. 1954 Wijsgeren in Nederland. Nijkerk: 1954, Callenbach. 195 pp. Boek
Fabius, D.P.D. 1903 Beginselen en eischen. Leiden: 1903, Donner. 92 pp. Boek
Fabius, D.P.D. 1994 Wezen van het Calvinisme. Kampen: 1919, J.H. Kok. Ongewijzigde herdruk uit 1994 verzorgd door de Vereniging van Christen-Historici. 39 pp. Brochure
Fackerell, E.D. 1979 Teaching Science in a Christian Perspective. Potchefstroom: 1979, Potchefstroom University for CHE. 31 pp. Brochure 0869905449
Fafié, G. 1975 Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland, 1847-1880. Rotterdam: 1975, Bronder-Offset. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam. 275 pp. Proefschrift
Favier, Jaap 1986 Vrijheid en techniek, een toekomstvisie. Delft/Amsterdam: 1986, Technische Universiteit Delft. Werkstuk Lucht- en ruimtevaarttechniek o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 36 pp. Scriptie
Fernhout, Harry 1977 Man, Faith, and Religion in Bavinck, Kuyper, and Dooyeweerd. Toronto, Ontario: 1975/1977, Institute for Christian Studies. 109 pp. Scriptie 0889580081
Fiddelaar, V.M.; Meppelen Scheppink, M.C. van (e.a.) 1998 Venster op de wereld. Publieke gerechtigheid en internationale orde. Nunspeet: 1998, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 159 pp. Boek 9072016300
Fikse, Margje 1996 Geen kerk staat sterk? Een uiteenzetting omtrent opvattingen van Niccolò Machiavelli over religie. s.l.: s.a., s.n. Werkstuk Politicologie. Rijksuniversiteit Leiden. 23 pp. Scriptie
Filosofie (titel) 1953 Filosofie en geloof. Den Haag: 1953, Van Stockum. 44 pp. Brochure
Fischer, E.L. 1900 Der Triumph der Christlichen Philosophie gegenüber der antichristlichen Weltanschauung am Ende des XIX. Jahrhunderts. Eine Festgabe zur Säcularwende. Mainz: 1900, Franz Kirchheim. XVI + 398 pp. Boek
Fischer, Kevin; Simons, Petrus 1994 Down to Earth! The Mission of the Church in a Secular Society. Wellington: 1994, Exile Publications. 74 pp. Boek 0473025256
Fliert, J.R. van de 1962 Bijbel en natuurwetenschap over het verleden. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 60 (1962), nr. 1, pp. 16-30. Overdruk. Tijdschriftartikel
Fliert, J.R. van de 1967 De historische geologie in het kader van de reformatorische universiteit. Universitas Libera Reformata (Amsterdam: 1967, VU), pp. 31-41. Brochure
Fliert, J.R. van de 1968 Fundamentalisme en de basis der Geologische Wetenschap. De reactie van een geoloog op herlevend Diluvianisme. Lucerna, jrg. 7 (1968), nr. 5, pp. 185-214. Tijdschriftartikel
Fliert, J.R. van de 1969 Fundamentalism and the Fundamentals of Geology. Journal of the American Scientific Affiliation, vol. 21 (1969), nr. 3, pp. 69-81. Tijdschriftartikel
Floor, L. 1976 Die Hervorming: geen verhuising maar opruiming. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869903144
Fokkens, J.W. 1994 Tussen due process of law en crime control. Beschouwingen over de rechtsbescherming van de verdachte in deze tijd. Zwolle: 1994, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. V + 34 pp. Brochure 9027139989
Fortuijn, Eelco; Visser, Cors (red.) 2007 Voedselsafari. Een zoektocht naar honger en gerechtigheid. Amsterdam: 2007, Buijten & Schipperheijn [Internationaal Christelijk Studiecentrum]. 110 pp. Boek 9789058813480
Fourastié, Jean 1967 De moraal is zoek. Op zoek naar een nieuwe moraal. Hilversum/Maaseik: 1967, Paul Brand [Stichting Werkgroep 2000]. 231 pp. Boek
Fourie, David P. 1979 Parapsigologiese verskynsels. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 25 pp. Brochure 0869904884
Fowler, Stuart 1980 Issues in the Philosophy of Education. Potchefstroom: 1980, Potchefstroom University for CHE. 71 pp. Ook aanwezig als Folio- of A4-document (versie uit 1973). 44 pp. Brochure 0869905392
Fowler, Stuart 1981 On being Human. Toward a biblical understanding. Potchefstroom: 1981, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 37 pp. Brochure 0869906518
Fowler, Stuart 1983 Karl Marx – Secular Messiah. Potchefstroom: 1983, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 23 pp. Brochure 0869907131
Fowler, Stuart 1985 Biblical Studies in the Gospel and Society. Potchefstroom: 1985, Potchefstroom University for CHE. 136 pp. Boek 0869907662
Fowler, Stuart 1985 The Word of God. Potchefstroom: 1985, Potchefstroom University for CHE. 46 pp. Brochure 0869907549
Fowler, Stuart 1987 Christian Educational Distinctives. Potchefstroom: 1987, Potchefstroom University for CHE. 216 pp. Boek 0869908804
Fowler, Stuart 1987 The Christian’s Social Calling. Potchefstroom: 1987, Potchefstroom University for CHE. 72 pp. Brochure 0869908650
Fowler, Stuart 1988 The State in the Light of the Scriptures. Potchefstroom: 1988, Potchefstroom University for CHE. 52 pp. Brochure 0869909819
Fowler, Stuart 1991 A Christian Voice among Students and Scholars. Potchefstroom: 1991, Potchefstroom University for CHE. 231 pp. Boek 0868220702
Fowler, Stuart 1991 National identity and the renewal of democracy. Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 80 pp. Brochure 1868220699
Fowler, Stuart 1991 The deceptive morality of power. Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 18 pp. Brochure 1868220753
Fowler, Stuart 1994 The Oppression and Liberation of Modern Africa. Examining the Powers Shaping Today’s Africa. Potchefstroom: 1995, Potchefstroom University for CHE. 177 pp. Ook aanwezig als tijdschriftartikel: Orientation, nr. 71-74 (1994), pp. 1-161. Boek 1868222225
Fowler, Stuart 19?? The Christian student in the modern university. Blackburn, Victoria: s.a., Foundation for Christian Scholarship (Australia). 7 + 7 + 9 + 8 + 8 pp. Folio- of A4-document
Fowler, Stuart; Brummelen, H.W. van; Dyk, J. van 1990 Christian Schooling: Education for Freedom. Potchefstroom: 1990, Potchefstroom University for CHE. 198 pp. Boek 1868220419
Frame, John M. 1976 Van Til: The Theologian. Phillipsburg, New Jersey: 1976, Pilgrim Publishing Co. 38 pp. Brochure 091603402X
Frame, John M.; Coppes, Leonard J. 1972 The Amsterdam Philosophy: A Preliminary Critique. Phillipsburg, New Jersey: s.a., Harmony Press. VI + 55 pp. Brochure
Francke, J. 1971 Het vooroordeel in de wetenschap. Groningen: 1971, De Vuurbaak [Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap]. 34 pp. Brochure 9060150791
Freeke, Roel M.; Haasdijk, Theo; Vugt, Peter van 1999 Het bordeelverbod van de baan. Gemeentelijk prostitutiebeleid na de afschaffing van artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht. s.l.: 1999, RPF/GPV/SGP. 48 pp. Brochure
Freeman, David H. 1962 Tillich. Philadelphia: 1962, Presbyterian and Reformed Publishing Co. VII + 42 pp. Boek 087552589X
Frinsel sr., J.J. (e.a.) 1994 Vreemdelingschap en politiek. Christenen en politieke verantwoordelijkheid. Nunspeet: 1994, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 60 pp. Boek 9072016173
Froe, A. de (e.a.) 1967 Filosofische oriëntering in de natuurwetenschappen. Utrecht/Antwerpen: 1967, Spectrum [Aula]. 160 pp. Boek
Froe, A. de (e.a.) 1973 Wijsgerig denken. Hoofdstukken uit de wijsbegeerte voor het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Amsterdam: 1973, Meulenhoff Educatief. Tweede druk. VIII + 205 pp. Boek 9028028137
Froneman, J.D.; Obonyo, L. 1996 Die noodsaak van kundige, kritiese mediagebruik. Rethinking news values. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 27 pp. Brochure 1868222403
Gaay Fortman, W.F. de 1962 Het geheim van het recht. Kampen: 1962, J.H. Kok. 24 pp. Brochure
Gans, A. de 1997 Recht doen aan verscheidenheid. Een vergelijking van de visies van Dooyeweerd en Walzer op maatschappelijke pluraliteit. Amsterdam: 1997, VU. Doctoraalscriptie Politicologie o.l.v. J.P. Verhoogt. 97 pp. Scriptie
Gedraitis, Albert F. 1972 Worship & Politics. Toronto, Ontario: 1972, Wedge. 92 pp. Boek
Geelhoed, J. 1958 Dr. Herman Bavinck. Goes: 1958, Oosterbaan & Le Cointre. 199 pp. Boek
Geelhoed, M.J. 1996 Cultuur en Normativiteit. Kleine wijsgerige beschouwing over weerstanden tegen verandering en cultuur. Amsterdam: 1996, VU. Doctoraalscriptie Cultuur, Organisatie & Management o.l.v. prof. dr. S. Griffioen. 50 pp. Scriptie
Geertsema, H.G. 1960 De Wijsbegeerte der Wetsidee en de pistische functie. s.l.: s.a., s.n. 79 pp. Boek
Geertsema, H.G. 1963 De Wijsbegeerte der Wetsidee en de pistische functie. Lucerna, jrg. 4 (1963/1964), nr. 3, pp. 97-130. Tijdschriftartikel
Geertsema, H.G. 1969 Transcendentale openheid. Over het zin-karakter van de werkelijkheid in de wijsbegeerte van H. Dooyeweerd. s.l.: 1969, s.n. 56 pp. Folio- of A4-document
Geertsema, H.G. 1979 Geloof voor het leven. Amsterdam: 1979, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. Tweede druk. 63 pp. Brochure 9060643259
Geertsema, H.G. 1979 Het horen van de boodschap. Radix, jrg. 5 (1979), nr. 3/4, pp. 98-116. Tijdschriftartikel
Geertsema, H.G. 1980 Van boven naar voren. Wijsgerige achtergronden en problemen van het theologische denken over geschiedenis bij Jürgen Moltmann. Kampen: 1980, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. 339 pp. Proefschrift 9024201993
Geertsema, H.G. 1982 The Personal Universe and the Method of Science. s.l.: 1982, s.n. 12 pp. Folio- of A4-document
Geertsema, H.G. 1985 Horen en Zien. Bouwstenen voor een kentheorie. Amsterdam: 1985, VU Uitgeverij. Intreerede Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, 8 oktober 1985). 38 pp. Inaugurele rede 9062560105
Geertsema, H.G. 1988 Relationele waarheidsopvatting en Schriftgezag. Theologia Reformata, jrg. 31 (1988), nr. 2, pp. 130-150. Tijdschriftartikel
Geertsema, H.G. 1989 Hoe kan de wetenschap menselijk zijn? Amsterdam: 1989, VU Boekhandel/Uitgeverij. Intreerede Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht, 3 november 1988). 32 pp. Inaugurele rede 9062567614
Geertsema, H.G. 1989 Kan een wetenschap(per) zich bekeren? Het perspectief voor wetenschap en samenleving in het denken van Jürgen Habermas en Herman Dooyeweerd. Amsterdam: s.a., VU Boekhandel/Uitgeverij. Intreerede Vrije Universiteit: Dooyeweerd-leerstoel (Amsterdam, 29 september 1989). 41 pp. Inaugurele rede 9062568688
Geertsema, H.G. 1992 Het menselijk karakter van ons kennen. Amsterdam: 1992, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 156 pp. Boek 9060647866
Geertsema, H.G. 1995 Heeft de gereformeerde theologie een boodschap voor de wereld? s.l.: 1995, Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap. Syllabus. De vitaliteit van de gereformeerde theologie, pp. 7-14. Brochure
Geertsema, H.G. 1995 Om de Humaniteit. Christelijk geloof in gesprek met de moderne cultuur over wetenschap en filosofie. Kampen: 1995, J.H. Kok. 159 pp. Boek 9024277523
Geertsema, H.G. 2005 Denken over zin en wetenschap. Waarom de filosofie van Dooyeweerd belangrijk is. s.l.: 2005, s.n. Afscheidsrede VU (Amsterdam, 21 oktober 2005). 36 pp. Brochure
Geertsema, H.G. 2006 Cyborg: Myth or Reality? Zygon (Journal of Religion & Science), vol. 41 (2006), nr. 2, pp. 289-328. Kopie. Tijdschriftartikel
Geertsema, H.G. (red.) 2003 Reformatorische wijsbegeerte en de geschiedenis van de filosofie. Enkele hoofdlijnen. Amersfoort: 2003/2004, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. Reader. 90 pp. Folio- of A4-document
Gelderen, C. van 1919 De God Israëls en de Goden van Babel. Amsterdam: 1919, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 2 juli 1919, pp. 45-81. Brochure
Geljon, A.C. 2000 Moses as example: the philonic background of Gregory of Nyssa’s De vita Moysis. s.l.: 2000, s.n. Academisch proefschrift Universiteit Leiden. VII + 242 pp. Proefschrift
Genderen, J. van (e.a.) 1965 Zicht op Calvijn. Amsterdam: 1965, Buijten & Schipperheijn. 219 pp. Boek
Gennip, P.A. van 1985 Beschermt humanisme dan nergens tegen? s.l.: 1985, s.n. 23 pp. Brochure
Gerbrandy, P.S. 1922 Socialisatie of bedrijfsorganisatie. Amsterdam: 1922, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 12 juli 1922. 53 pp. Brochure
Gerbrandy, P.S. 1937 Calvinisme en Maatschappelijke orde (calvinisme en kapitalisme). Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 9 (1937). 20 pp. Brochure
Gerkema-Mudde, Judith; Veerman, Henk Jan (red.) 2003 Feestnummer. Feestvieren in een multiculturele samenleving. Zoetermeer: 2003, Boekencentrum [Internationaal Christelijk Studiecentrum]. 96 pp. Boek 9023912772
Gezondheidszorginstelling (titel) 1993 Gezondheidszorginstelling, levensbeschouwing en ethiek. Voordrachten, gehouden op de Studieconferentie, maandag 10 mei 1993. Nijmegen: 1993, Katholieke Universiteit Nijmegen. 51 pp. Brochure
Gilson, Etienne; Marcel, Gabriel 1947 Existentialisme Chrétien: Gabriel Marcel. Paris: 1947, Plon. 325 pp. Boek
Glas, G. 1981 Taal en grens. Over taal, grensvragen en de dynamiek in de wijsgerige discussie; met bijzondere aandacht voor Dooyeweerd en Gadamer. Amsterdam: VU, 1981. Doctoraalscriptie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 65 pp. Scriptie
Glas, G. 1988 Filosofische aspecten van een ander denken over leven en dood. s.l.: 1988, Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap. Syllabus. Leergang Medische Wetenschap. Veranderingen in de arts-patiënt relatie, pp. 5-21. Dictaat
Glas, G. 1991 Concepten van angst en angststoornissen. Een psychiatrische en vakfilosofische studie. Amsterdam/Lisse: 1991, Swets & Zeitlinger. Academisch proefschrift Universiteit Utrecht. 376 pp. Proefschrift 9026511868
Glas, G. 1993 Ontheemd-zijn, contingentie en zin. Over de mogelijkheid oorsprongsloosheid te denken. Leiden: 1993, Rijksuniversiteit Leiden. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden (Leiden, 25 juni 1993). 36 pp. Inaugurele rede
Glas, G. 1994 Het nihilisme en de realiteit van het geloof. Psychologische barrières om te geloven. s.l.: 1994, Gereformeerd Wetenschappelijk Gennootschap. Syllabus. Psychologie en Religie, pp. 3-16. Brochure
Glas, G. 2001 Angst. Beleving, structuur, macht. Amsterdam: 2001, Boom. 191 pp. Boek 9053525262
Glas, G. 2001 Narcisme: kleine inleiding met het oog op religieuze fenomenen in de psychiatrische en psychotherapeutische praktijk. Psyche & Geloof, jrg. 12 (2001), nr. 4, pp. 134-145. Tijdschriftartikel
Glas, G. 2006 Persons and their Lives. Reformational Philosophy on Man, Ethics, and Beyond. Philosophia Reformata, jrg. 71 (2006), nr. 1, pp. 31-57. Tijdschriftartikel
Glas, G. 2007 Psychiatrie in 3-D. Leiden: 2007, Universiteit Leiden. Intreerede Universiteit Leiden (Leiden, 7 december 2007). 27 pp. Inaugurele rede
Glas, G. 2010 Wat is christelijke filosofie? Amsterdam: 2010, VU. Intreerede Vrije Universiteit (Amsterdam, 25 juni 2010). 26 pp. Inaugurele rede
Glas, G. (e.a.) 1994 Gevoelens en emoties: een hoofdstuk mens-zijn. Kampen: 1994, Kok Agora. 116 pp. Boek 9039105952
Glas, G. (red.) 1998 Psychiatrie en Religie. De bijna verloren dimensie. Nijmegen: 1998, Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid. 116 pp. Boek 9075886071
Glas, G. (red.) 1998 Wie ben ik? Persoonlijke identiteit in een postmoderne cultuur. Amsterdam: 1998, Buijten & Schipperheijn. 75 pp. Brochure
Glas, G.; Lieburg, M.J. van; Bakker, D.J. 1988 Veranderingen in de Arts-Patiënt relatie. s.l.: 1988, Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap. Syllabus. 46 pp. Brochure
Glas, G.; Zock, T.H. (red.) 2001 Religie in de psychiatrie. Tilburg: 2001, Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid. 126 pp. Boek 9075886187
Godschalk, Bert; Groen, Hans; Rutgers van der Loeff, Bram (red.) 2002 Heel de mens op zoek naar balans. Verslag van het Christelijk-Sociaal Congres, 30 en 31 augustus 2002 te Doorn. Amsterdam/Doorn: 2002, HaGé-Uitgeverij/Stichting Christelijk-Sociaal Congres. 73 pp. Boek 9080188190
Goede, J.H. de (red.) 1936 Geestelijk weerloos of weerbaar? De geestelijke ontwapening der Christenheid onder doopersche invloeden van velerlei aard. Amsterdam: s.a., Uitgevers-Maatschappij Holland. 242 pp. Boek
Goedewaagen, T. 1933 Het spectrum der philosophie in de twintigste eeuw. Leiden: s.a., Nederlandsche Uitgeversmaatschappij. 134 pp. Boek
Goudzwaard, B (e.a.) 1983 Actie en bezinning. s-Gravenhage: 1983, Boekencentrum. 96 pp. Boek 9023900286
Goudzwaard, B. 1969 Grote taak voor kleine mensen. Hoofdlijnen voor een evangelisch beleid. s-Gravenhage: s.a., Anti-Revolutionaire Partijstichting. 112 pp. Boek
Goudzwaard, B. 1970 Ongeprijsde schaarste. Een onderzoek naar de plaats van expretiale of ongecompenseerde effekten in de theoretische economie en de leer der economische politiek. Den Haag: 1970, Van Stockum. Academisch proefschrift Nederlandse Economische Hogeschool, Rotterdam. 180 pp. Proefschrift
Goudzwaard, B. 1972 Economie en vooruitgangsidee. Haarlem: 1972, Bohn. Intreerede VU (Amsterdam, 10 maart 1972). IV + 27 pp. Inaugurele rede 9060514440
Goudzwaard, B. 1972 The Religious Crisis of Our Time. Have our Gods Failed us? Vanguard (August/September 1972), pp. 8-10, 19, 23. Tijdschriftartikel
Goudzwaard, B. 1974 Schaduwen van het groei-geloof. Kampen: 1974, J.H. Kok. 132 pp. Boek 9024232880
Goudzwaard, B. 1976 Aid to the Overdeveloped West. Towards Justice and Liberty (Toronto, Ontario: 1976, Committee for Justice and Liberty Foundation), pp. 29-37. Brochure
Goudzwaard, B. 1977 Soevereiniteit in eigen kring. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure 0869903977
Goudzwaard, B. 1978 Arbeid. s.l.: s.a., s.n. 13 pp. Folio- of A4-document
Goudzwaard, B. 1978 Crisis in de westerse samenleving. s.l.: s.a., s.n. 16 pp. Folio- of A4-document
Goudzwaard, B. 1978 De culturele oorsprong van het kapitalisme. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure 0869904221
Goudzwaard, B. 1978 Kapitalisme en vooruitgang. Assen/Amsterdam: 1978, Van Gorcum. Tweede, herziene druk. XVI + 307 pp. Boek 9023215834
Goudzwaard, B. 1980 Calvyn se etiek van die sosiaal-ekonomiese lewe. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 23 pp. Brochure 086990583X
Goudzwaard, B. 1981 Genoodzaakt goed te wezen. Christelijke hoop in een bezeten wereld. Kampen: 1981, J.H. Kok. Tweede druk. 111 pp. Boek 9024223024
Goudzwaard, B. 1997 Verby armoede en oorvloed. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 40 pp. Brochure 1868222640
Goudzwaard, B.; Geertsema, H.G.; Heyns, M.F. 1998 Wat beteken postmodernisme? Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 42 pp. Brochure 1868223221
Goudzwaard, B.; Koetsier, Henk 1992 ABC van de economie. De dans om het gouden kalf. Kampen: 1992, J.H. Kok. Derde druk. 80 pp. Boek 9024248663
Goudzwaard, B.; Lange, H.M. de 1995 Genoeg van te veel, genoeg van te weinig. Wissels omzetten in de economie. Baarn: 1995, Ten Have [Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving]. Vierde, opnieuw herziene en uitgebreide druk. 158 pp. Boek 902594602X
Goudzwaard, B.; Riessen, H. van; Rookmaaker, H.R.; Hoeven, J. van der 1974 Macht en onmacht van de twintigste eeuw. Amsterdam: 1974, Buijten & Schipperheijn. 148 pp. Boek 9060641442
Goudzwaard, B.; Vennen, Mark Vander; Heemst, David van; Weigand-Timmer, Jet 2009 Wegen van hoop in tijden van crisis. Armoede – milieubederf – onveiligheid – financiële malaise. Amsterdam: 2009, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 303 pp. Boek 9789058813831
Gous, A.G.S.; Villiers, D.E. de 1996 Ja, vir die nuwe Suid-Afrika! Verantwoordelikheid, rekonstruksie en ontwikkeling. Potchefstroom: 1996, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 19 pp. Brochure 1868222268
Gousmett, C.; Chimuka, A.T. 1997 Responsibility for our natural environment. Potchefstroom: 1997, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 35 pp. Brochure 1868222462
Gouws, L.A. 1971 Die menslike faktor en padveiligheid. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 9 pp. Brochure
Graaf, A.I. de 1976 The Kingdom of God in the Preaching and Work of Jesus. Potchefstroom: 1976, Potchefstroom University for CHE. 33 pp. Brochure 0869902563
Graaf, J. van der (red.) 2003 Normen op hun waarde geschat. Bijdrage aan de maatschappelijke bezinning in tien essays. Heerenveen: 2003, Groen [Platform Waarden en Normen]. 163 pp. Boek 9058294315
Graaf, J. van der; Ouweneel, W.J.; Genderen, J. van; Schuurman, E. 1975 Evolutie en geloof. Verleden en Toekomst.              Radiolezingen “geloof en wetenschap” Kampen: 1975, J.H. Kok. 86 pp. Boek 9024213274
Graaf, Ronald P. de 1985 Een christelijke filosofie over de geschiedenis, over de geschiedkonceptie van M.C. Smit. s.l.: 1985, s.n. Scriptie Geschiedenis MO. Stichting Interstudie, Arnhem. 57 pp. Scriptie
Graaf, S.G. de 1935 Verbondsgeschiedenis. Schetsen voor de vertelling van de Bijbelsche geschiedenis. Deel 1: Het Oude Testament. Kampen: s.a., J.H. Kok. Tweede, herziene druk. 664 pp. Boek
Graaf, S.G. de 1935 Verbondsgeschiedenis. Schetsen voor de vertelling van de Bijbelsche geschiedenis. Deel 2: Het Nieuwe Testament. Kampen: s.a., J.H. Kok. Tweede, herziene druk. 569 pp. Boek
Graaf, S.G. de 1937 KERK en kerk. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 7 (1935). 22 pp. Brochure
Graaf, S.G. de 1939 Christus en de wereld. Enkele referaten. Kampen: 1939, J.H. Kok. 146 pp. Boek
Graaf, S.G. de 1977 Promise and Deliverance. Volume I: From Creation to the Conquest of Canaan. St. Catharines, Ontario: 1977, Paideia Press. 423 pp. Boek 0888150024
Graaf, S.G. de 1978 Promise and Deliverance. Volume II: The Failure of Israel’s Theocracy. St. Catharines, Ontario: 1978, Paideia Press. 456 pp. Boek 0888150067
Graaf, S.G. de 1979 Promise and Deliverance. Volume III: Christ’s Ministry and Death. St. Catharines, Ontario: 1979, Paideia Press. 453 pp. Boek 0888150083
Graaf, S.G. de 1981 Promise and Deliverance. Volume IV: Christ and the Nations. St. Catharines, Ontario: 1981, Paideia Press. VIII + 294 pp. Boek 0888150105
Graaf, S.G. de; Bavinck, J.H.; Gaay Fortman, W.F. de; Smitskamp, H.; Buitink, H.U. (red.) 1941 Gods Woord in het studentenleven. s-Gravenhage: 1941, Daamen. 216 pp. Boek
Graaff, Arnold H. de 1966 The Educational Ministry of the Church. A Perspective. Delft: 1966, Judels & Brinkman. Academisch proefschrift VU. VIII + 175 pp. Proefschrift
Graaff, Arnold H. de 1972 Get the Word! The keynote address delivered at the Christian Labour Association of Canada’s Seventeenth Annual Convention held in Toronto, Ontario, on April 26, 1969. Rexdale, Ontario: s.a., Christian Labour Association of Canada. 9 pp. Brochure
Graaff, Arnold H. de 1982 Psychology. Sensitive Openness and Appropriate Reactions. Potchefstroom: 1982, Potchefstroom University for CHE. 23 pp. Brochure 0869905821
Grant, George 1974 Time as History. Toronto, Ontario: 1974, Canadian Broadcasting Corporation. Tweede druk. 52 pp. Boek
Greene, Albert E. 1972 Ten Touchstones. To Distinctly Christian Thought. s.l.: 1972, s.n. 130 pp. Folio- of A4-document
Griffioen, S. 1976 De roos en het kruis. De waardering van de eindigheid in het latere denken van Hegel. Assen/Amsterdam: 1976, Van Gorcum. Academisch proefschrift VU. XXIV + 222 pp. Proefschrift
Griffioen, S. 1980 Relatieve autonomie als kruispunt van wegen. Amsterdam: 1980, VU Uitgeverij. Intreerede VU (Amsterdam, 10 oktober 1980). 27 pp. Inaugurele rede
Griffioen, S. 1981 Facing the New Corporatism. Rexdale/Toronto, Ontario: 1981, Christian Labour Association of Canada. Essay. 17 pp. Brochure
Griffioen, S. 1981 Veranderingen in het denkklimaat. Leiden: 1981, Universitaire Pers. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden (Leiden, 17 oktober 1980). 24 pp. Inaugurele rede 9060213904
Griffioen, S. 1987 The Problem of Progress. Sioux Center, Iowa: 1987, Dordt College Press. VI + 56 pp. Brochure 0932914144
Griffioen, S. 1989 De betrekkelijkheid van kennis: een kritische studie over P. Kloos, Filosofie van de antropologie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 81 (1989), nr. 3, pp. 206-217. Tijdschriftartikel
Griffioen, S. 1995 Het hachelijke van levensbeschouwelijke filosofie. s.l.: 1995, Open Universiteit. Verslag van het symposium “De noodzaak van levensbeschouwelijke filosofie?” te Den Haag, 16 januari 1995, pp. 10-13. Brochure
Griffioen, S. 1999 Nog een geschiedfilosofie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 91 (1999), nr. 1, pp. 33-44. Tijdschriftartikel
Griffioen, S. (e.a.) 2003 Zomerschool Christendom en Maatschappij. s.l.: 2003, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte/Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. Reader. 140 pp. Folio- of A4-document
Griffioen, S. (red.) 1990 What Right does Ethics have? Public Philosophy in a Pluralistic Culture. Amsterdam: 1990, VU University Press. VIII + 160 pp. Boek 9062569455
Griffioen, S.; Balk, B.M. (red.) 1995 Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century. Assessment and Perspective. Kampen: 1995, J.H. Kok. 223 pp. Boek 9024223059
Griffioen, S.; Buijs, G.J. (red.) 2006 Een weg gaan. Cultuurfilosofie tussen West en Oost. Budel: 2006, Damon. Afscheidsrede VU. 143 pp. Boek 9055737267
Griffioen, S.; Verhoogt, J.P. (red.) 1990 Norm and Context in the Social Sciences. Lanham, Maryland: 1990, University Press of America. Congresbundel VU. 295 pp. Boek 0819178020
Griffioen, Sander 1977 The cry for more and more. Toronto, Ontario: 1977, Institute for Christian Studies. 8 pp. Folio- of A4-document
Grimault, Marguerite 1967 Kierkegaard. Leven en werk. Utrecht/Antwerpen: 1967, Spectrum [Prisma]. 187 pp. Boek
Grisnich, Beschier; Vliet, Eveline van (red.) 1993 Studiehandleiding bij: Dr. R. van Woudenberg, Gelovend Denken – Inleiding tot een christelijke filosofie. Amsterdam: 1993, Buijten & Schipperheijn [IFES/SRW/VCW]. 48 pp. Brochure 906064820X
Grobler, Jan 1971 Die misbruik van dwelmmiddels. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 21 pp. Brochure
Groen van Prinsterer, G. 1848 Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie. Groningen: 1972, De Vuurbaak. Fotografische herdruk. 122 pp. Boek 9060150880
Groen van Prinsterer, G. 1924 Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische voorlezingen. Utrecht: 1924, Kemink. Vijfde, bewerkte druk. XXXIII + 583 + XVI + XXV pp. Boek
Groen van Prinsterer, G. 1990 Een woord aan ouders en onderwijzers, bij de uitgave van De Bijbelsche Geschiedenissen naar het hoogduitsch van Zahn. s-Gravenhage: 1842, J. Roering. Ongewijzigde herdruk verzorgd door de Vereniging van Christen-Historici (1990). 24 pp. Brochure
Groen van Prinsterer, G. 1990 Regt der Gezindheden. Regt der Hervormde Gezindheid. Afgescheidenen. Overdrukken uit: Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Utrecht: 1857, Kemink. Fotografische herdruk van pp. 247-260 en 283-290 verzorgd door de Vereniging van Christen-Historici (1990). Brochure
Groen van Prinsterer, G.; Smitskamp, H. 1951 Ongeloof en revolutie. Een reeks van historische voorlezingen door Mr. G. Groen van Prinsterer. Franeker: s.a., Wever [Christelijk Nationale Bibliotheek]. 344 pp. Boek
Groen, C. 1948 Gedachten over een christelijk rijksbeleid. Franeker: s.a., Wever. 65 pp. Boek
Groen, Hans (red.) 2000 Getto’s en pleinen. Verslag van het Christelijk-Sociaal Congres, augustus 2000 te Doorn. Amsterdam/Doorn: 2000, HaGé-Uitgeverij/Stichting Christelijk-Sociaal Congres. VI + 136 pp. Boek 9080188174
Groen, K. 1954 Enige opmerkingen over de verhouding van kerk en staat, in verband met de pensioen- en spaarfondsenwet. Bezinning, jrg. 9 (1954), nr. 6, pp. 156-164. Tijdschriftartikel
Groen, K. 1955 Een vrije P.B.O.? Mededelingen van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel (1955), nr. 2, pp. 9-12 en nr. 3, pp. 18-23. Tijdschriftartikel
Groen, P. 1952 Over de grenzen der voorspelbaarheid in de natuur. Kampen: 1952, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 10 oktober 1952). 16 pp. Inaugurele rede
Groen, P. 1961 De natuur en de grootheid Gods. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 59 (1961), nr. 1, pp. 1-8. Overdruk. Tijdschriftartikel
Groen, P. 1979 Grenzen. Amsterdam: 1979, VU Uitgeverij. 12 pp. Brochure
Groen, P. 1962 Enige opmerkingen over ruimte, tijd en dimensies. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 60 (1962), nr. 9, pp. 209-214. Tijdschriftartikel
Groen, P. 1962 Nogmaals over dimensies. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 60 (1962), nr. 11, pp. 255-257. Tijdschriftartikel
Groenewold, H.J. 1978 Multiculturalism. Can Trudeau’s liberalism tolerate it? St. Catharines, Ontario: 1978, Paideia Press. 56 pp. Boek 0888150334
Groenman, G. 1948 De lichamelijke opvoeding als anthropologisch probleem. Groningen/Batavia: 1948, Noordhoff. 265 pp. Boek
Groenman, G.; Bergmeijer, J.H. 1941 Lichamelijke opvoeding. Handboek voor schoolgebruik en opleiding. Deel I: Theoretisch deel. Groningen/Batavia: 1941, Noordhoff. 151 pp. Boek
Groot, C.G. de 1984 Desiderius Erasmus. Die man wat geen martelaar wou word nie. Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 77 pp. Brochure 086990759X
Groot, C.G. de 1985 Johannes Calvyn. Getuie vir Jesus teen wil en dank (1509-1564). Potchefstroom: 1985, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 60 pp. Brochure 086990809X
Groot, C.G. de 1992 Spener en Francke. Grondleggers van die Duitse Piëtisme. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 53 pp. Brochure 1868221148
Groot, J.V. de 1907 Het leven van den H. Thomas van Aquino. Utrecht: 1907, Van Rossum. Tweede, geheel herziene druk. XX + 396 pp. Boek
Grooten, J.; Steenbergen, G.J. (red.) 1958 Filosofisch Lexicon. Antwerpen/Amsterdam: 1958, Standaard-Boekhandel. 331 pp. Boek
Groot-Gereformeerd (titel) 1960 Groot-Gereformeerd Congres. Thema: “In de wereld gesteld”. Woudschoten, 11-13 juli 1960. s.l.: 1960, s.n. 12 pp. Brochure
Groothuis, Douglas R. 1986 Unmasking the New Age. Is There a New Religious Movement Trying to Transform Society? Downers Grove, Illinois: 1986, InterVarsity Press. 192 pp. Boek 0877845689
Groothuis, Douglas R. 1988 Confronting the New Age. How to Resist a Growing Religious Movement. Downers Grove, Illinois: 1988, InterVarsity Press. 230 pp. Boek 0830812237
Grosheide, F.W. 1921 De beteekenis van de uitdrukking Zoon des Menschen. Amsterdam: 1921, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 22 juni 1921, pp. 3-29. Brochure
Grosheide, F.W. 1982 Eigendom in de overgang? (1838-1985). s.l.: 1982, Calvinistische Juristen Vereniging. 96 pp. Brochure
Grosheide, F.W. 1982 Eigendom in de overgang? (1838-1985). s.l.: 1982, Calvinistische Juristen Vereniging. 96 pp. Brochure
Grosheide, F.W.; Dooyeweerd, H.; Vollenhoven, D.H.Th. (e.a.) 1930 Wetenschappelijke bijdragen. Aangeboden door hoogleeraren der Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan. 20 October 1930. Amsterdam: 1930, De Standaard. 293 pp. Boek
Grosheide, H.H. 1936 Philosophia Reformata, orgaan van de vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. Uitgave J.H. Kok, Kampen. Vox Theologica, jrg. 7 (1936), nr. 6, p. 156. Tijdschriftartikel
Grunt, G.J. de 1982 Ideaal en werkelijkheid. Het grensverkeer tussen ethiek en politiek. s-Gravenhage: 1982, VUGA Uitgeverij. Intreerede Technische Hogeschool Delft (Delft, 30 september 1982). 24 pp. Inaugurele rede 9060952820
Gunton, Colin E. 1985 Enlightenment and Alienation. An Essay Towards a Trinitarian Theology. Grand Rapids, Michigan: 1985, Eerdmans. IX + 166 pp. Boek 0802800521
Guurink, F.W. 1991 City Form and Principle. A Christian Democratic view of life-principles and priorities in townplanning and city renewal. Den Haag: s.a., Soil Foundation. 124 pp. Boek
Haalboom, Aris 1957 Om het kind. Toronto, Ontario: 1957, Pro Rege. Tweede druk. 27 pp. Brochure
Haan, P. de 1998 Het moderne bestuursrecht en de verhouding publiek-/privaatrecht. s.l.: 1998, s.n. III + 87 pp. Boek 9034635600
Haan, R.L. 1975 Economie in principe en praktijk. Een methodologische verkenning. Groningen: 1975, Jan Haan. 127 pp. Boek 9061060028
Haan, R.L. 1984 Reformatie en Revolutie. Over het “nochtans” in het nucleaire tijdperk. Kampen: 1984, J.H. Kok. XII + 271 pp. Boek 9024230373
Haan, R.L. 1985 Economie van de eerbied. Kanttekeningen bij het bijbelse spreken over geld en goed. Delft: 1985, Meinema. 59 pp. Boek 9021131269
Haasbroek, A. 1976 Dwelmverslawing. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869902725
Haeften, C.J.M. van 1977 Enige aspecten van de relatie tussen wijsbegeerte en religie bij H. Dooyeweerd en H. van Riessen. s.l.: 1977, s.n. Doctoraalscriptie VU. 49 pp. Scriptie
Haeften, C.J.M. van 1998 Zijn en tijd in de filosofie van A.N. Whitehead. Kampen: 1998, Van den Berg. Academisch proefschrift VU. XII + 346 pp. Proefschrift 9090123350
Hagoort, R. 1955 De Christelijk Sociale Beweging. Franeker: s.a., Wever [Christelijk Nationale Bibliotheek]. 269 pp. Boek
Haitjema, Th.L. 1917 Augustinus’ wetenschapsidee. Bijdrage tot de kennis van de opkomst der idee eener christelijke wetenschap in de antieke wereld. Utrecht: 1917, J. van Druten. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. 247 pp. Proefschrift
Haitsma, J. 1989 Fridericus Ragstat a Weille (1648-1729). De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken. Leiden: 1989, Groen. 87 pp. Boek 9050301223
Hall, V.E. van 1992 De betekenis van heelheid en de impliciete orde (David Bohm) en het procesdenken (Alfred North Whitehead) voor een nieuwe cultuurfilosofie en christelijke ethiek voor landbouw en samenleving. Wageningen: 1992, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afstudeerscriptie Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 153 pp. Scriptie
Hall, V.E. van 1993 Duurzame ontwikkeling: een existentiaal-fenomenologische benadering. Verbetering van de verstoorde relatie tussen de mens en de natuur door verdieping van het menselijk bewustzijn vanuit een relationele werkelijkheidsopvatting. Wageningen: 1993, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afstudeerscriptie Cultuurfilosofie/Wijsgerige ethiek o.l.v. prof. G.H.T. Blans (geschreven op basis van een literatuurstudie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman). 64 pp. Scriptie
Halsey, Jim S. 1976 For a time such as this. An Introduction to the Reformed apologetic of Cornelius Van Til. Nutley, New Jersey: 1976, Presbyterian and Reformed Publishing Co. XVI + 172 pp. Boek
Hare, John E. 2006 Prescriptive Realism. Philosophia Reformata, jrg. 71 (2006), nr. 1, pp. 14-30. Tijdschriftartikel
Harinck, G. 2005 De tucht van de democratie. Over pluriformiteit en burgerschap. Amersfoort: 2005, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 39 pp. Brochure 9080658588
Harinck, G.; Oudkerk, M.; Pansier, F. 1990 Cultuurmandaat. Amersfoort: 1990, Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap. 47 pp. Brochure 9070145189
Harinck, G.; Velde, M. te (red.) 1994 1944 en vervolgens. Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking. Barneveld: 1994, De Vuurbaak. 114 pp. Boek 9055600261
Harmsen, G.J. 1998 Zin in Chemische Technologie. Over de betekenis van chemische technologie en materiaalkunde en duurzame ontwikkeling. Delft: 1998, TU Delft. Intreerede Hoogewerff-leerstoel Duurzame Chemische Technologie (Delft, 14 januari 1998). 32 pp. Inaugurele rede
Hart, H. 1966 Communal certainty and authorized truth. An examination of John Dewey’s philosophy of verification. Amsterdam: 1966, Swets & Zeitlinger. Academisch proefschrift VU. XVII + 156 pp. Proefschrift
Hart, H. 1967 The democratic way of death. Rexdale, Ontario: 1967, Committee for Justice and Liberty Foundation. 16 pp. Brochure
Hart, H. 1974 The challenge of our age. Toronto, Ontario: 1974, Wedge. XII + 147 pp. Boek
Hart, H. 1976 Die gesin van die toekoms. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 9 pp. Brochure 0869902733
Hart, H. 1978 Konserwatisme: ‘n goue kalf. Bloemfontein: 1978, Patmos. 35 pp. Brochure 062003162X
Hart, H. 1979 Draft for proposed ICS Syllabus for Systematic Philosophy. Volume I. Toronto, Ontario: 1979, Institute for Christian Studies. 426 pp. Dictaat
Hart, H. 1979 Draft for proposed ICS Syllabus for Systematic Philosophy. Volume II. Toronto, Ontario: 1979, Institute for Christian Studies. 431 pp. (pp. 427-857). Dictaat
Hart, H. 1984 Understanding our world. An integral ontology. Lanham: 1984, University Press of America. XXIII + 474 pp. Boek 0819142581
Hart, Hendrik; Hoeven, Johan van der; Wolterstorff, Nicholas (red.) 1983 Rationality in the Calvinian tradition. Lanham: 1983, University Press of America. IX + 407 pp. Boek 0819136174
Harten, H. van (e.a.) 1961 Vier glazen. Gedenkboek 1886-1961 Societas Studiosorum Reformatorum. Delft: 1961, Meinema [Societas Studiosorum Reformatorum]. 410 pp. Boek
Hartmann, Nicolai 1949 Ethik. Berlin: 1949, De Gruyter. Derde druk. XXII + 823 pp. Boek
Hartogh, G.A. den 1993 Kun je een zygote liefhebben? Over de waarde van het leven en de grenzen van de morele gemeenschap. Utrecht: 1993, Stichting Socrates. Intreerede Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, 24 september 1993). 40 pp. Inaugurele rede
Hartogh, G.M. den 1926 Dr. Kuyper’s standpunt tegenover het gezantschap bij het Vaticaan. AR-Staatkunde, jrg. 2 (1926), pp. 84-94. Tijdschriftartikel
Hartogh, G.M. den 1926 Mr. G. Groen van Prinsterer’s standpunt tegenover het gezantschap bij het Vaticaan. In het licht van zijn beschouwing over de verhouding van kerk en staat. AR-Staatkunde, jrg. 2 (1926), pp. 105-134. Tijdschriftartikel
Hasker, William 1983 Metaphysics. Constructing a World View. Downers Grove/Leicester: 1983, InterVarsity Press. 132 pp. Boek 0877843414
Haveman, R. 1993 Landbouw en landbouwwetenschap in een reformatorisch wijsgerig perspectief. Wageningen: 1993, Landbouwuniversiteit Wageningen. Scriptie Toegepaste Filosofie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 39 pp. Scriptie
Hazenbosch, H. 1976 De tijd. Amsterdam: 1976, VU. Doctoraalscriptie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 47 pp. Scriptie
Heemskerk, J.W. 1958 Het phenomeen “ras”. Proeve van een Christelijk-wijsgerige plaatsing en enige gevolgtrekkingen. Philosophia Reformata, jrg. 23 (1958), pp. 145-163 en jrg. 24 (1959), pp. 1-16. Overdruk. 19 + 16 pp. Tijdschriftartikel
Heering, G.J. 1916 Natuurzin en godsdienst. Haarlem: 1916, Bohn. 37 pp. (pp. 291-327). Brochure
Hegeman, J.H. 1989 Justifying Policy. A Heuristic. Amsterdam: 1989, Free University Press. Academisch proefschrift VU. XIII + 339 pp. Proefschrift 9062567959
Hegeman, J.H. 1998 ICT en verantwoordelijkheid. Cyberidentiteit in het christelijk hbo. Ede: 1998, Christelijke Hogeschool Ede. 32 pp. Brochure 9076260036
Heiberg, P.J. 1970 Christelike opvoedings- en onderwyspraktyk en Christelike opvoedkunde. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure
Heidegger, Martin 1993 Sein und Zeit. Tübingen: 1993, Max Niemeyer Verlag. Zeventiende druk. XIII + 445 pp. Boek 3484701226
Heim, Karl; Oberman, G.W. 1937 De wereldbeschouwing van den Bijbel. Baarn: s.a., Bosch & Keuning. Nieuwe uitgave. 126 pp. Boek
Heimendahl, Eckart (e.a.) 1966 Dialog des Abendlandes. Physik und Philosophie. München: 1966, Paul List Verlag. 255 pp. Boek
Heitink, Gerben (red.) 1982 Bewerken en bewaren. Studies aangeboden aan prof.dr. K. Runia, vijfentwintig jaar na zijn inauguratie als hoogleraar in de theologie, te Geelong, Australië. Kampen: 1982, J.H. Kok. Feestbundel. 180 pp. Boek 9024222532
Hekman, J.J. 1919 De beteekenis van nerveuse en psychische invloeden voor het ontstaan en het verloop van inwendige ziekten. Amsterdam: 1919, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 2 juli 1919, pp. 3-44. Brochure
Helberg, J.L. 1978 Gemengde huwelike. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 19 pp. Brochure 0869904477
Helm, Paul 1984 Calvin and Calvinism. The Anatomy of a Controversy. Evangel, vol. 2 (1984), nr. 1, pp. 7-10. Tijdschriftartikel
Helm, Paul 1984 Calvin and Natural Law. Scottish Bulletin of Evangalical Theology, vol. 2 (1984), nr. 1, pp. 5-22. Tijdschriftartikel
Henderson, R.D. 1994 Illuminating Law. The Construction of Herman Dooyeweerd’s Philosophy. 1918-1928. Amsterdam: 1994, VU. Academisch proefschrift Vrije Universiteit. 201 pp. Proefschrift
Henderson, R.D. 2009 Attuning Freedom to Creation Order. Primer to Arch Philosophy. s.l.: 2009, Dordt College. V + 152 pp. Folio- of A4-document
Hendriks, A.J. 1975 Praktische maatschappijkennis. Groningen: 1975, De Vuurbaak. Derde druk. 119 pp. Boek 9060151771
Henning, O.A. 1972 Skoolopvoeding tot positiewe, christelikgefundeerde leierskap, met verwysing na die implikasies met betrekking tot jeug-weerbaarheid in die huidige tydsgewrig. Bloemfontein: 1972, Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Verhandeling vir die graad Magister Educationis. 271 pp. Proefschrift
Hepp, V. 1929 De mystieke faktor in de calvinistische wetenschap. Goes: 1929, Oosterbaan & Le Cointre. 19 pp. Brochure
Hepp, V. 1936 Dreigende deformatie. Deel I: Diagnose. Kampen: 1936, J.H. Kok. 47 pp. Boek
Hepp, V. 1937 Dreigende deformatie. Deel II: Symptomen, A: Het voortbestaan, de onsterfelijkheid en de substantialiteit van de ziel. Kampen: 1937, J.H. Kok. 84 pp. Boek
Hepp, V. 1937 Dreigende deformatie. Deel III: Symptomen, B: De vereeniging van de beide naturen van Christus. Kampen: 1937, J.H. Kok. 66 pp. Boek
Hepp, V. 1937 Dreigende deformatie. Deel IV: Symptomen, C: De algemeene genade. Kampen: 1937, J.H. Kok. 97 pp. Boek
Herbst, D.A.S. 1979 Die etiek van die kommunikasiemedia. Potchefstroom: 1979, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869905104
Heschel, Abraham Joshua 1992 Wie is de mens? Baarn: 1992, Ten Have. 134 pp. Boek 9025944884
Heschel, Abraham Joshua 2013 De Profeten. Vught: 2013, Skandalon. 654 pp. Boek 9789490708740
Heslam, Peter S. 1998 Creating a Christian Worldview. Abraham Kuyper’s Lectures on Calvinism. Grand Rapids/Cambridge: 1998, Eerdmans. X + 300 pp. Boek 0802843263
Heuvel, Michiel van den 1979 Wijsheid in haar verhouding tot de wijsbegeerte, in de vroege geschriften van St. Augustinus. Groningen: 1979, Rijksuniversiteit Groningen. Hoofdvak-scriptie Geschiedenis van de wijsbegeerte. 102 pp. Scriptie
Hexham, Irving R. 1982 Calvinsim and Culture: A historical perspective. Potchefstroom: 1982, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869906712
Heyns, J.A. 1969 Sterwende Christendom?  ‘n Teologie in die greep van die tydgees. s.l.: 1969, Tafelberg-Uitgewers. 184 pp. Boek
Heyns, J.A. 1978 Teologie van die revolusie. Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 0869904493
Heyns, M.F. 1994 Maskers vir geweld. Potchefstroom: 1994, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 30 pp. Brochure 1868221741
Hijmans, A. (e.a.) 1958 Kunstmatige inseminatie bij de mens. Vier voordrachten gehouden op de Algemene Vergadering van de Protestants-Christelijke Artsen Organisatie in Nederland op 15 november 1958 te Utrecht. Utrecht: s.a., Soteria [Protestants-Christelijke Artsen Organisatie]. 54 pp. Boek
Hijmans, P. 1986 Jacques Ellul. Een inleiding. Kampen: 1986, Kok Agora. 137 pp. Boek 9024275601
Hirsch Ballin, E.M.H. (e.a.) 1992 Netwerken van gerechtigheid. Vught: 1992, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. 48 pp. Brochure   907051527X
Hoek, J. 1997 Doem of doel? Een christelijke visie op geschiedenis. Ede: s.a., Christelijke Hogeschool Ede. 32 pp. Brochure
Hoek, J. (e.a.) 1994 Problemen van de plurinorme samenleving. Nunspeet: 1994, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 60 pp. Boek 9072016181
Hoekstra, G.A. 1981 Biografie van de aarde? Het ontstaan van organismen en aardlagen. Groningen: 1981, De Vuurbaak. 64 pp. Brochure 9060155114
Hoekstra, T. 1921 Geschiedenis der Philosophie. Deel 1: Oude Philosophie. Kampen: 1921, J.H. Kok. VIII + 218 pp. Boek
Hoekstra, T. 1934 Geschiedenis der Philosophie. Deel 2: Patristische periode en Middeleeuwen. Kampen: 1934, J.H. Kok. VII + 184 pp. Boek
Hoeven, J. van der 1963 Heidegger en de geschiedenis der wijsbegeerte. Amsterdam: 1963, Buijten & Schipperheijn. Intreerede VU (Amsterdam, 15 november 1963). 19 pp. Inaugurele rede
Hoeven, J. van der 1963 Kritische ondervraging van de Fenomenologische rede. Amsterdam: 1963, Buijten & Schipperheijn. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. 360 pp. Proefschrift
Hoeven, J. van der 1965 The Rise and Development of the Phenomenological Movement. Hamilton, Ontario: 1965, Association for Reformed Scientific Studies. 77 pp. Boek
Hoeven, J. van der 1967 Boekbespreking: K.J. Popma, Nadenken over de tijd. Lucerna, jrg. 6 (1966/1967), nr. 5, pp. 233-236. Tijdschriftartikel
Hoeven, J. van der 1968 Het christelijke in de Vrije Universiteit. s.l.: s.a., s.n. 15 pp. Folio- of A4-document
Hoeven, J. van der 1968 Op de bres voor de open discussie. Een korte confrontatie met Karl Jaspers en Karl Popper. Amsterdam: 1968, Buijten & Schipperheijn. Intreerede VU (Amsterdam, 11 oktober 1968). 27 pp. Inaugurele rede
Hoeven, J. van der 1969 Filosofisch aspect [van “spel”]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 61 (1969), nr. 1, pp. 33-35. Overdruk. Tijdschriftartikel
Hoeven, J. van der 1969 Syllabus: Inleiding in de filosofie, voor tweedejaars psychologen en pedagogen. Amsterdam: 1969, VU. 44 pp. Dictaat
Hoeven, J. van der 1973 Syllabus: Inleiding filosofie, voor studenten psychologie, opvoedkunde en lichamelijke opvoeding. Amsterdam: 1973, VU. 43 pp. Dictaat
Hoeven, J. van der 1974 Filosofie en leven. Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, jrg. 15 (1974/1975), nr. 6, pp. 275-285. Tijdschriftartikel
Hoeven, J. van der 1976 Karl Marx. The Roots of His Thought. Amsterdam: 1976, Van Gorcum. 109 pp. Boek 9023213882
Hoeven, J. van der 1976 Visies op filosofie-onderwijs V. Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, jrg. 16 (1975/1976), nr. 5, pp. 316-321. Tijdschriftartikel
Hoeven, J. van der 1980 Peilingen. Korte exploraties in wijsgerig stroomgebied. Amsterdam: 1980, Buijten & Schipperheijn. 207 pp. Boek 9060645200
Hoeven, J. van der 1990 Grondmotieven van onze beschaving. s.l.: 1990, s.n. 2 + 9 pp. Folio- of A4-document
Hoeven, J. van der 1994 De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze. Kampen: 1994, Kok Agora. XII + 263 pp. Boek 903910610X
Hoeven, J. van der 1970 Boekbespreking: Pierre Thévenaz, De dwaze rede; de conditie van het filosofisch denken. (Met een voorwoord van Prof. Dr. C.A. van Peursen). Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 68 (1970), nr. 5, pp. 99-102. Tijdschriftartikel
Hoeven, J. van der (red.) 1974 Vrede met de Rede? Congresmap. t Kladschrift, faculteitskrant van de Centrale Interfaculteit (VU), extra editie. 46 pp. Folio- of A4-document
Hoeven, J. van der; Woudenberg, R. van; Griffioen, S.; Geertsema, H.G. (red.) 1993 Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Kampen: 1993, Kok Agora. Feestbundel. 203 pp. Boek 9039105421
Hoffman, P.A.E. 1976 Enkele aspekte van die sosiaal-pedagogiese problematiek van die moderne samelewing in die Christelike perspektief gesien. Bloemfontein: 1976, Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Verhandeling vir die graad Doctor Educationis. 451 pp. Proefschrift
Hoffmann, Erich; Opitz, Hannfried; Tröger, Karl-Wolfgang 1998 Glaubend erkennen – erkennend glauben – verantwortlich handeln. Geschichte der Evangelischen Forschungsakademie 1948-1998. Berlin: 1998, Evangelische Forschungsakademie. 160 pp. Boek
Hofland, P.D. 1981 Pedagogisch denken. Historische en systematische pedagogiek. Kampen: s.a., J.H. Kok. 235 pp. Boek 9024211042
Hofman, Bert (red.) 1987 Schrijvenderwijs vijf. Een speciale uitgave van LS, het huisorgaan van de Vereniging van Protestants-Christelijke Auteurs “Schrijvenderwijs”. Werkendam: 1987, De Schans. 53 pp. Boek
Hofstee, H. 1974 Prof. Ph. A. Kohnstamm, Christelijke filosofie en de wijsbegeerte der wetsidee. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 66 (1974), nr. 2, pp. 118-130. Tijdschriftartikel
Holmes, Arthur F. 1964 Christianity and Philosophy. London: 1964, Tyndale Press. 31 pp. Brochure
Holmes, Arthur F. 1971 Christian Philosophy of Science: An Unfinished Business. Journal of the American Scientific Affiliation, vol. 23 (1971), nr. 1, pp. 4-6. Tijdschriftartikel
Holmes, Arthur F. 1977 Philosophy: A Christian Perspective. An Introductory Essay. Downers Grove, Illinois: 1977, InterVarsity Press. Derde druk. 51 pp. Brochure 0877844240
Holmes, Arthur F. 1984 Ethics. Approaching Moral Decisions. Downers Grove/Leicester: 1984, InterVarsity Press. 132 pp. Boek 0877843422
Holmes, Arthur F. (e.a.) 1977 A Christian Perspective on the Foundations of Mathematics. s.l.: 1977, s.n. V + 179 pp. Folio- of A4-document
Hommes, H.J. 1961 Een nieuwe herleving van het natuurrecht. Zwolle: 1961, Tjeenk Willink. Academisch proefschrift VU. 257 pp. Proefschrift
Hommes, H.J. 1965 De methodische betekenis van het rechtsbegrip. Zwolle: 1965, Tjeenk Willink. Intreerede VU (Amsterdam, 8 oktober 1965). 35 pp. Inaugurele rede
Hommes, H.J. 1967 De betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor de Rechtspraktijk. s.l.: 1967, Calvinistische Juristen Vereniging. 63 pp. Brochure
Hommes, H.J. 1967 De betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor de Rechtspraktijk. s.l.: 1967, Calvinistische Juristen Vereniging. 63 pp. Brochure
Hommes, H.J. 1967 Sein und Sollen im Erfahrungsbereich des Rechtes. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft. Neue Folge, nr. 6 (1970), pp. 155-185. Overdruk. 31 pp. Tijdschriftartikel
Hommes, H.J. 1968 Iets over Rechtsbeginselen. Nederlands Juristenblad, jrg. 43 (1968), pp. 1089-1097. Tijdschriftartikel
Hommes, H.J.; Kotting, A.N.; Dooyeweerd, H. 1966 Inleidingen voor de vergadering te houden op zaterdag 17 december 1966 te ‘s-Gravenhage. Zwolle: 1966, Tjeenk Willink. Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts, L/1 (1966). 64 pp. Brochure
Hoogendijk, W.C.D. 1958 Het liberalisme van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Kampen: 1958, J.H. Kok. 36 pp. Brochure
Hoogendijk, W.C.D. 1967 De samenleving vernieuwen. s-Gravenhage: 1967, Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs. 58 pp. Brochure
Hoogendijk, W.C.D. (e.a.) 1958 Ter discussie. Om een evangelische politiek. Zutphen: s.a., J.B. van den Brink. 38 pp. Brochure
Hoogland, J. 1987 Meer van het zelfde? Een onderzoek naar het identiteitsbegrip van Jürgen Habermas. Rotterdam: 1987, Centrale Interfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 89 pp. Boek 9070116472
Hoogland, J. 1992 Autonomie en antinomie. Adorno’s ambivalente verhouding tot de metafysica. Rotterdam: 1992, Erasmus Universiteit [RFS]. Academisch proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. 340 pp. Proefschrift 9070116634
Hoogland, J. 1998 Hoezo bijzonder? Over de vraag hoe universeel een standpunt zijn kan. Enschede: 1998, Universiteit Twente. Intreerede Universiteit Twente (Enschede, 5 maart 1998). 36 pp. Inaugurele rede
Hoogland, J. (e.a.) 1999 Bruggen slaan. Communicatie van het evangelie in een postmoderne tijd. Barneveld: 1999, De Vuurbaak [Gereformeerd Sociaal en Economisch verband]. 107 pp. Boek 9055601926
Hoogland, J.; Roossien, J.F. 1981 Technologie, techniese ontwikkeling en de positie van de vakbeweging. Rotterdam/Middelburg: 1981, Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkstuk Empirische Sociologie t.g.v. het LPG-project van het FNV-distrikt Zuid-Holland Zuid en het IMg0-Rotterdam. 119 pp. Scriptie
Hooykaas, R. 1942 Robert Boyle. Een studie over Natuurwetenschap en Christendom. Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, jrg. 40 (1942), extra aflevering. 126 pp. Boek
Hooykaas, R. 1946 Rede en ervaring in de natuurwetenschap der XVIIIe eeuw. Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, jrg. 44 (1946), nr. 1, pp. 1-61. Inaugurele rede
Hooykaas, R. 1949 Christendom en wetenschap in Griekenland. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 47 (1949), nr. 5, pp. 158-166. Tijdschriftartikel
Hooykaas, R. 1950 Science, Materialism and Christianity. Free University Quarterly, vol. 1 (1950), nr. 1, pp. 49-62. Tijdschriftartikel
Hooykaas, R. 1957 Christian Faith and the Freedom of Science. London: 1957, Tyndale Press [Research Scientists’ Christian Fellowship]. 24 pp. Brochure
Hooykaas, R. 1960 The Christian Approach in Teaching Science. London: 1960, Tyndale Press [Research Scientists’ Christian Fellowship]. 20 pp. Brochure
Hooykaas, R. 1963 Teilhardism. s.l.: s.a., Internationaal Christelijk Studiecentrum. 88 pp. Tijdschriftartikel
Hooykaas, R. 1972 Religion and the Rise of Modern Science. Edinburgh: 1972, Scottish Academic Press. XIV + 162 pp. Boek 0701120088
Horst, Geert ter 2008 De ontbinding van de substantie. Een deconstructie van de beginselen van vorm en materie in de ontologie en de kenleer van Thomas van Aquino. Delft: 2008, Eburon. Academisch proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. 431 pp. Proefschrift 9789090225371
Hout, Neline van der 1996 Knipselplant? Een reformatorisch-wijsgerige visie op genetische manipulatie van planten. Wageningen: 1996, Landbouwuniversiteit Wageningen. Literatuurstudie Toegepaste Filosofie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 33 pp. Scriptie
Hüffmeier, Wilhelm 2008 Der Herrscher, der niemals reif wurde. Kaiser Wilhelm II. Leipzig: 2008, Evangelische Verlagsanstalt [Evangelische Forschungsakademie]. 34 pp. Boek 9783374026944
Hughes, Philip E. 1964 Christianity and the Problem of Origins. Philadelphia: 1964, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 39 pp. Brochure
Huijgen, J. (e.a.) 1989 Op naar de jaren ’90. Lustrumbundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen. Wageningen: 1989, Lustrumcommissie van de VGSW. 119 pp. Boek
Huinink, Henk 1993 Fysica versus mystiek. Een kritische kijk op Capra’s koppeling van mystiek en fysica. s.l.: 1993, s.n. Scriptie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 61 pp. Scriptie
Huisjes, C.H. 1981 Norms and logic. An investigation of the links between normontology and deontic logic, especially in the work of G.H. von Wright. Kampen: 1981, Copiëerinrichting v.d. Berg. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen. XII + 331 pp. Proefschrift 909000243X
Huizenga, P.W. 1977 De ondernemingsraad. Instrument van hervorming en medezeggenschap. Kampen: 1977, J.H. Kok. 84 pp. Boek 9024224209
Huizenga, P.W. 1994 Grondslagen van christelijk maatschappelijk handelen. Amsterdam: 1994, Buijten & Schipperheijn. 47 pp. Boek 9060648501
Huizinga, C. 1962 Over menselijke verhoudingen in onze samenleving. s.l.: 1962, Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband. 43 pp. Brochure
Hulst, John B. 1992 Contemporary issues in Christian Higher Education. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure 1868221164
Hulst, John B. (e.a.) 1991 Rainbow in a Fallen World: Unity and Diversity of Christian Higher Education Today. Sioux Center, Iowa: 1991, Dordt College Press [IAPCHE]. 272 pp. Boek 0932914225
Huussen, G.M. 1977 Geschiedenis van de wijsbegeerte. Een inleiding van de Antieke tot de Modernste filosofie. Amsterdam: 1977, VU. 33 pp. Dictaat
Huussen, G.M. 1979 Geschiedenis van de wijsbegeerte. Amsterdam: 1979, VU. 50 pp. Dictaat
Huxley, Julian (red.) 1972 Geloof en wijsbegeerte. Utrecht/Antwerpen: 1972, Spectrum. 160 pp. Boek
Jaarverslag (titel) 1977 Jaarverslag 1976-1977. Amsterdam: 1977, Centrale Interfaculteit VU. 35 pp. Folio- of A4-document
Jacobi, Rainer-M.E.; Marx, Bernhard; Strohmaier-Wiederanders, Gerlinde (red.) 2004 Im Zwischenreich der Bilder. Leipzig: 2004, Evangelische Verlagsanstalt. 282 pp. Boek 3374020917
Jager, Ronald 1964 Dooyeweerd and the Irony of Rationalism. The Reformed Journal (A Periodical of Reformed Comment and Opinion), vol. 14 (1964), nr. 7 (September), pp. 9-13 en nr. 8 (October), pp. 16-21. Tijdschriftartikel
Jager-Vreugdenhil, Marja 2001 Systeemdenken aan Wageningen Universiteit. Wageningen: 2001, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afstudeerverslag Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 58 pp. Scriptie
Jaki, Stanley L. 1983 Angels, Apes, and Men. La Salle, Illinois: 1983, Sherwood Sugden & Co. 124 pp. Boek 0893850179
Janse, A. 1923 Eva’s dochteren. Oud-Testamentische opvattingen over de plaats der vrouw in de wereldgeschiedenis. Kampen: 1923, J.H. Kok. 192 pp. Boek
Janse, A. 1926 Lourens Ingelse. Een episode uit het godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 1780. Goes: 1926, Oosterbaan & Le Cointre. 62 pp. Boek
Janse, A. 1929 Karl Barth en de Waarheid. Biggekerke: 1929, s.n. 19 pp. Folio- of A4-document
Janse, A. 1931 Van de rechtvaardigen. Kampen: 1931, J.H. Kok. VIII + 335 pp. Boek
Janse, A. 1932 Burgerlijke of Kerkelijke Politiek. Aalten: 1932, De Graafschap. Tweede, vermeerderde druk. 48 pp. Brochure
Janse, A. 1932 Gandhi. AR-Staatkunde, jrg. 8 (1932), pp. 208-219/256-270. Tijdschriftartikel
Janse, A. 1932 Nationaal-socialistische fascisten-politiek. Gezien in den levensgang van Mussolini en in de propaganda zijner geestverwanten in Nederland. Aalten: 1932, De Graafschap. 95 pp. Boek
Janse, A. 1933 De verhouding van Christelijke Politiek tot de Wereldsche. Aalten: 1933, De Graafschap. VII + 155 pp. Boek
Janse, A. 1933 Het Socialisme. Leidraad ter bestudeering van het werk van Prof. Dr. P.A. Diepenhorst “Het Socialisme”. Amsterdam: s.a., Patrimonium. 47 pp. Brochure
Janse, A. 1934 De mensch als “levende ziel”. Culemborg: s.a., De Pauw. 50 pp. Brochure
Janse, A. 1934 De nieuwe geest van de N.S.B. Aalten: 1934, De Graafschap. 28 pp. Brochure
Janse, A. 1935 Het eigen karakter der christelijke school. Kampen: 1935, J.H. Kok. 170 pp. Boek
Janse, A. 1938 Van idolen en schepselen. Kampen: 1938, J.H. Kok. 148 pp. Boek
Janse, A. 1939 Om “de levende ziel”. Goes: s.a., Oosterbaan & Le Cointre. 133 pp. Boek
Janse, A. 1939 Rondom de Reformatie. Goes: s.a., Oosterbaan & Le Cointre. 171 pp. Boek
Janse, A. 1942 Mussolini’s rede van 14 november 1933 over den corporatieven staat. AR-Staatkunde, jrg. 16 (1942). Overdruk. 17 pp. Tijdschriftartikel
Janse, A. 1980 De humanistische wetsidee in het Lager Onderwijs. Gereformeerd Schoolblad (Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland), jrg. 23 (1980), nr. 1. 21 pp. Brochure
Janse, A. 1980 Werk maken van z’n persoon(-lijkheid). Gereformeerd Schoolblad (Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland), jrg. 23 (1980), nr. 3. 44 pp. Brochure
Janse, A. 1982 Inleiding tot de calvinistische filosofie. Amsterdam: 1982, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 95 pp. Boek 906064428X
Janse, A. 1982 Over de onfeilbare Schrift. Gereformeerd Schoolblad (Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland), jrg. 25 (1982), nr. 2. 40 pp. Brochure
Janse, A. 1983 Gandhi. Gereformeerd Schoolblad (Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland), jrg. 26 (1983), nr. 2. 28 pp. Brochure
Janse, A. 1983 Jonge mensen aangesproken over bidden en bijbellezen. Gereformeerd Schoolblad (Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland), jrg. 26 (1983), nr. 4. 28 pp. Brochure
Janse, A. 1983 Levende wezens. Gereformeerd Schoolblad (Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland), jrg. 26 (1983), nr. 1. 48 pp. Brochure
Janse, A. 1983 Marx en het marxisme. Gereformeerd Schoolblad (Orgaan van de Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland), jrg. 26 (1983), nr. 3. 32 pp. Brochure
Janse, A. 1984 De politieke roeping van Willem van Oranje. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 1 (1984), nr. 1. 49 pp. Brochure
Janse, A. 1984 Kinderen opvoeden voor de Heere. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 1 (1984), nr. 3. 22 pp. Brochure
Janse, A. 1984 Vader Willem. Ons volkslied. Het karakter van Willem van Oranje. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 1 (1984), nr. 2. 32 pp. Brochure
Janse, A. 1984 Verkeerde probleemstellingen. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 1 (1984), nr. 4. 28 pp. Brochure
Janse, A. 1985 Het kapitaal en ons dagelijks brood. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 2 (1985), nr. 4. 27 pp. Brochure
Janse, A. 1985 Lichtstralen uit het Woord (I). Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 2 (1985), nr. 3. 41 pp. Brochure
Janse, A. 1986 Lichtstralen uit het Woord (II). Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 3 (1986), nr. 2. 38 pp. Brochure
Janse, A. 1986 Richtingdrijvers en gehoorzame knechten. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 3 (1986), nr. 1. 31 pp. Brochure
Janse, A. 1986 Vaderlandse geschiedenis. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 3 (1986), nr. 3. 44 pp. Brochure
Janse, A. 1987 Dr. Maria Montessori. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 4 (1987), nr. 2. 31 pp. Brochure
Janse, A. 1987 Eben-Haëzer, in de geestelijke strijd. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 4 (1987), nr. 1. 28 pp. Brochure
Janse, A. 1987 Het gebed. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 4 (1987), nr. 3. 26 pp. Brochure
Janse, A. 1988 De zekerheid des geloofs omtrent wat we geloven (I). Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 5 (1988), nr. 4. 24 pp. Brochure
Janse, A. 1988 Het wandelen in de weg van Dathenus in de politiek. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 5 (1988), nr. 2. 32 pp. Brochure
Janse, A. 1988 Lichtstralen uit het Woord (III). Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 5 (1988), nr. 3. 34 pp. Brochure
Janse, A. 1988 Orde en tucht op school. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 5 (1988), nr. 1. 28 pp. Brochure
Janse, A. 193? Met geheel uw verstand… Kampen: s.a., J.H. Kok. 228 pp. Boek
Janse, A.; Janse, J.C. 1986 Varia over en uit de psychologie. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 3 (1986), nr. 4. 35 pp. Brochure
Janse, A.; Janse, J.C. 1987 Iets over Calvijn. Gereformeerd Schoolblad (Uitgave van de Werkgroep “Gereformeerd Schoolblad”), jrg. 4 (1987), nr. 4. 35 pp. Brochure
Janse, A.; Sietsma, K. 1930 Van ons 13de Congres. Amsterdam: s.a., Calvinistische Studentenbeweging. 43 pp. Brochure
Janse, A.; Struik, J.L. (red.) 1987 A. Janse over Karl Barth. Kampen: 1987, Van den Berg [Stichting Uitgave Reformatorische Boeken]. 121 pp. Boek 9066510633
Jansen van Rensburg, P.C. 1981 Lewensbeskoulike boodskappersepsie in die toneel. Potchefstroom: 1981, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869906178
Jansen van Veuren, P. 1973 Utopie en vryheid in die vroeë werk van Ernst Bloch. Amsterdam: 1973, VU. Doktoraalskripsie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. III + 40 pp. Scriptie
Jansen-de Graaf, B.A. (red.) 1999 Christelijke politiek vóór Europa?! Verslag van het Europa-Congres 9 april 1999. Rotterdam: 1999, Eeurofractie SGP/GPV/RPF. 42 pp. Brochure
Janssen, E.M.; Putman, Th.M. 1968 De verlichting. s-Hertogenbosch: 1968, Malmberg. 55 pp. Brochure
Janssens, R.; Kuiper, R.; Mulder, J. (red.) 1997 Pionier of Pelgrim? De ontwikkelingstaak van de overheid in de visie van GPV, RPF en SGP. Amsterdam: 1997, Buijten & Schipperheijn. 112 pp. Boek 9060649613
Jochemsen, H. 1995 Euthanasia: A Christian Evaluation. Oxford: 1995, Latimer House. 38 pp. Brochure 0946307458
Jochemsen, H. 1998 Gevaarlijke genen?? Amsterdam: 1998, VU. Intreerede VU (Amsterdam, 3 juni 1998). 42 pp. Inaugurele rede 9053836292
Jochemsen, H. 2000 Een barmhartige dood? Een christelijke visie op euthanasie. Ede: 2000, Christelijke Hogeschool Ede. 32 pp. Brochure 9076260079
Jochemsen, H. 2006 Normative practices as an intermediate between theoretical ethics and morality. Philosophia Reformata, jrg. 71 (2006), nr. 1, pp. 96-112. Tijdschriftartikel
Jochemsen, H. 2006 Voedselethiek vraagt om landbouwethiek. DenkWijzer (Studieblad van de ChristenUnie), jrg. 6 (2006), nr. 3, pp. 8-11. Tijdschriftartikel
Jochemsen, H. 2009 Opdat het gras weer bloeie… Ontwikkeling, levenswetenschappen en religie. Wageningen: 2009, Wageningen Universiteit. Intreerede Wageningen Universiteit (Wageningen, 28 mei 2009). 52 pp. Inaugurele rede 9789085852797
Jochemsen, H. (e.a.) 1994 De grenzen gewaardeerd. Keuzen in de gezondheidszorg na “Dunning”. Amsterdam: 1994, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 95 pp. Boek 9060648374
Jochemsen, H. (e.a.) 2002 Zorg duurt het langst. Christenen voor ecologische verantwoording. Amsterdam: 2002, Buijten & Schipperheijn [Christelijk Ecologisch Netwerk]. 56 pp. Boek 905881095X
Jochemsen, H. (red.) 1994 Zorg voor wilsonbekwame patiënten. Amsterdam: 1994, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 200 pp. Boek 9060648382
Jochemsen, H. (red.) 2000 Toetsen en begrenzen. Een ethische en politieke beoordeling van de moderne biotechnologie. Amsterdam: s.a., Buijten & Schipperheijn [GPV/RPF]. 262 pp. Boek 9072016327
Jochemsen, H. (red.) 2004 Human Stem Cells. Source of Hope and of Controversy. A study of the ethics of human stem cell research and the patenting of related inventions. Ede: s.a., Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut. 209 pp. Boek 907265918X
Jochemsen, H.; Cusveller, B.S. (red.) 1992 Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen. Amsterdam: 1992, Buijten & Schipperheijn [Nederlandse Patiënten Vereniging/Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 228 pp. Boek 9060647831
Jochemsen, H.; Glas, G.; Hoogland, J. 1997 Verantwoord medisch handelen. Proeve van een christelijke medische ethiek. Amsterdam: 1997, Buijten & Schipperheijn. 230 pp. Boek 906064932X
Jochemsen, H.; Kolk, Koos van der 2006 Naar beneden en weer terug. Over nanotechnologieën, landbouw en voedsel. Amersfoort: 2006, Mr. G. Groen van Prinsterer stichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. 64 pp. Brochure