Reformational Philosophy

Online catalogue 1

Author

Year

 Title

Publication

Type

ISBN

Aalders H.Wzn., G.J.D. 1959 De oude geschiedenis en haar bronnen. s.l.: s.a., s.n. Syllabus. 40 pp. Folio- of A4-document
Aalders, G.Ch. 1916 Iets over bronnenscheiding in den Pentateuch. Amsterdam: 1916, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 5 juli 1916, pp. 3-37. Brochure
Aalders, G.Ch. (e.a.) 1947 Calvinism in Times of Crisis. Grand Rapids, Michigan: 1947, Baker Book House. 134 pp. Boek
Aalders, W. 1964 In verzet tegen de tijd. Een protest tegen de verwereldlijking van God en de vergoddelijking van de wereld. Den Haag: s.a., Voorhoeve. 183 pp. Boek
Aalders, W. 1969 Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof. Den Haag: s.a., Voorhoeve. 179 pp. Boek
Aalders, W. 1977 Theocratie of ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid. Den Haag: 1977, Voorhoeve. 304 pp. Boek 9029704691
Aalders, W.J. 1930 Wetenschap als getuigenis. Groningen: 1930, Wolters. 20 pp. Brochure
Aalders, W.J. 1939 Toekomstbeelden uit vijf eeuwen: More, Bunyan, Mandeville, Fichte, Wells. Groningen/Batavia: 1939, Wolters. 166 pp. Boek
Aalsburg, Corstiaan van 2002 Ontwikkeling ontwikkeld. Een reformatorisch wijsgerige reflectie op de relatie tussen wereldbeeld en visie op ontwikkeling. Wageningen: s.a., Landbouwuniversiteit Wageningen. Scriptie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 49 pp. Scriptie
Aay, Henk; Griffioen, S. (red.) 1998 Geography and Worldview. A Christian Reconnaissance. Lanham: 1998, University Press of America. XIV + 177 pp. Boek 0761810439
Academische (titel) 1950 Academische studie. Een voorrecht, dat verplicht. s.l.: s.a., Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte. 15 pp. Brochure
Acquoy, J.G.R. 1989 Het nut der beoefening van de geschiedenis der Hervormde Kerk in Nederland. Leiden: 1878, E.J. Brill. Intreerede Universiteit Leiden (Leiden, 28 mei 1878). Ongewijzigde herdruk uit 1989 verzorgd door de Vereniging van Christen-Historici. 30 pp. Inaugurele rede
Adams, C.C. 1990 Foundations of responsible technology. Potchefstroom: 1990, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure 1868220281
Aertsen, J.A. 1978 De quaestio quid sit natura: weg en beweging. Amsterdam: 1978, Centrale Interfaculteit VU. Vakgroep Antieke, Patristische, Middeleeuwse en Roomskatholieke filosofie. 39 pp. Folio- of A4-document
Albeda, W. 1957 De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij. Hoorn: 1957, Edecea. Academisch proefschrift VU. 268 pp. Proefschrift
Albeda, W. 1966 Enkele problemen van centraal sociaal-economisch beleid. Deventer: 1966, Kluwer. Intreerede Nederlandse Economische Hogeschool (Rotterdam, 1 december 1966). 25 pp. Inaugurele rede
Albers, O.J.L. 1955 Het natuurrecht volgens de Wijsbegeerte der Wetsidee. Een kritische beschouwing. Nijmegen: 1955, Janssen. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. 196 pp. Proefschrift
Algra, H.; Goudzwaard, B.; Mekkes, J.P.A. 1974 Wat is normaal? Baarn: 1974, Bosch & Keuning. 47 pp. Boek 9024641500
Allen, E.L. 1950 Christendom en maatschappij. Inleiding tot het denken van Reinhold Niebuhr. Assen: 1950, Born. 40 pp. Boek
Allen, E.L. 1950 De Souvereiniteit Gods en Het Woord Gods. Inleiding tot het denken van Karl Barth. Assen: 1950, Born. 49 pp. Boek
Allen, E.L. 1950 Schepping en genade. Inleiding tot het denken van Emil Brunner. Assen: 1950, Born. Tweede druk. 40 pp. Boek
Almanak (titel) 1924 Almanak van het studentencorps aan de Vrije Universiteit. Amsterdam: 1924, s.n. 143 pp. Boek
Almanak (titel) 1934 Almanak van het studentencorps aan de Vrije Universiteit. Amsterdam: 1934, s.n. 207 pp. Boek
Almanak (titel) 1938 Almanak van het studentencorps aan de Vrije Universiteit 1938. Amsterdam: 1938, De Standaard. 216 pp. Boek
Almanak (titel) 1970 Almanak voor gereformeerde studenten 1970. s.l.: 1970, Verenigingen van Gereformeerde Studenten (V.G.S.)/Gereformeerde Studenten Verenigingen in Nederland (G.S.V.). 129 pp. Boek
Almanak (titel) 1971 Gereformeerde Studenten Almanak. Groningen: 1971, Verenigingen van Gereformeerde Studenten (V.G.S.)/Gereformeerde Studenten Verenigingen in Nederland (G.S.V.). 150 pp. Boek
Almanak (titel) 1972 Gereformeerde Studenten Almanak. Groningen: 1972, G.S.V.G. 224 pp. Boek
Alvarado, Ruben C. 1990 Covenant and Capital. The Dutch Republic and the Rise of the Modern World. s.l.: 1990, s.n. 280 pp. Folio- of A4-document
Alvarado, Ruben C. 1999 A Common Law. The Law of Nations and Western Civilization. Winnipeg: 1999, Pietas Press. 161 pp. Boek 9076660018
Ammer, Christian (red.) 2007 Positionen europäischer Kirchen zur sozialen Frage. Hannover/Soest: 2007, Evangelische Forschungsakademie/Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte. Tagungsband (Doorn, 25.-28. Mai 2007, Conferentiecentrum Zonheuvel). 148 pp. Boek
Ammer, Christian; Bülow, Vicco van; Heimbucher, Martin (red.) 2010 Herausforderung Menschenwürde. Beiträge zum interdisziplinären Gespräch. Neukirchen-Vluyn: 2010, Neukirchener Verlag [Union Evangelischer Kirche in der EKD]. 302 pp. Boek 9783788724405
Anastasiou, Harry 1980 Philosophical Prolegomena and Transcendental Critique in Herman Dooyeweerd. Amsterdam: 1980, VU. 38 pp. Folio- of A4-document
Anderson, J.K.; Coffin, H.G. 1977 Fossils in Focus. Grand Rapids, Michigan: 1977, Zondervan. 95 pp. Boek 0310357411
Anema, A. 1920 Relativistische Rechtsleer. Amsterdam: 1920, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 30 juni 1920, pp. 3-32. Brochure
Anema, A. 1939 Dictaat staatsrecht. Kampen: 1939, Copieerinrichting Ubink. Vierde druk (december 1939). 138 pp. Dictaat
Angelinus, O.F.M.Cap. 1947 Algemene zijnsleer. Utrecht: 1947, Spectrum. 408 pp. Boek
Antonides, H. 1985 Socialism or Capitalism: Must we choose? Potchefstroom: 1985, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 22 pp. Brochure 0869908707
Antonides, H. 1989 A Christian perspective on work and labour relations. Potchefstroom: 1989, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 25 pp. Brochure 0869909843
Antonides, H. 1995 Reclaiming our daily work. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 186822211X
Antonides, H.; Vanderkloet, Edward 1991 A Christian Labour Association. Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. II + 23 pp. Brochure 186822080X
Antonides, Harry 1985 Stones for Bread. The Social Gospel and its Contemporary Legacy. Jordan Station, Ontario: 1985, Paideia Press. XV + 263 pp. Boek 088815061X
Aristoteles (auteur); Bos, A.P. (red.) 1989 Over de kosmos. Meppel/Amsterdam: 1989, Boom. 185 pp. Boek 9060099281
Aristoteles (auteur); Pannier, Christine; Verhaeghe, Jean (red.) 1999 Ethica. Ethica Nicomachea. Groningen: 1999, Historische Uitgeverij. 358 pp. Boek 9065540059
Arkel, H. van (e.a.) 1993 Vrij onderwijs. De politieke actualiteit en de onderwijsvrijheid. Nunspeet: 1993, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 83 pp. Boek 9072016149
Asselt, B. van 1992 Controlling biotechnology. Sturing van de agro-biotechnologische ontwikkeling; door wie en waarheen? Wageningen: s.a, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afstudeeronderzoek Toegepaste Filosofie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 48 pp. Scriptie
Atwood, R.A. 1998 Transforming the Internet. Toward a Reformed Ontology of Human Technics. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 22 pp. Brochure 1868223205
Atwood, R.A.; Hugen, B.; Ryke, E.H. 1998 The christian and social science/work. ‘n Christelike benadering tot die sosiale wetenskappe en maatskaplike werk. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 34 pp. Brochure 186822323X
Baak, J.C. 1932 H. Dooyeweerd, De crisis in de humanistische staatsleer in het licht eener Calvinistische kosmologie en kennistheorie. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1932). 7 pp. Overdruk. Tijdschriftartikel
Baak, J.C. 1945 Het Calvinisme. Oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden? Bijdrage tot het vraagstuk van de verhouding van de Christelijke vrijheid tot de politieke vrijheden. Amsterdam: 1945, Ten Have. 32 pp. Brochure
Baal, J. van 1959 De taak en de mogelijkheden van de Europeaan ten opzichte van Azië en Afrika. s-Gravenhage: 1959, Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs. De wereld en wij, pp. 3-13. Brochure
Baan, F. 1992 Een basisvisie op natuur- en milieueducatie. Een christelijk-filosofische beschouwing over de achtergronden voor natuur- en milieu-educatie. Wageningen: 1992, Landbouwuniversiteit Wageningen. Literatuurstudie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 60 pp. Scriptie
Baarda, Tjitze (e.a.) 1981 God met ons. Over de aard van het Schriftgezag. Utrecht: 1981, Tijl-Libertas [Informatiedienst van de Gereformeerde Kerken]. Vierde druk. 128 pp. Boek
Baauw, M.; Lier, R. 1985 Bouwenderwijs. Delft: 1985, Technische Hogeschool. Afstudeeronderzoek o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 97 pp. Scriptie
Bakker, D.M. 1972 Tekengeving en syntaxis. Over constructies met hebben en zijn. Assen: 1972, Van Gorcum. Intreerede VU (Amsterdam, 25 februari 1972). 35 pp. Inaugurele rede 9023209885
Bakker, D.M. (e.a.) 1968 Reflexies. Opstellen aangeboden aan J.P.A. Mekkes, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Amsterdam: 1968, Buijten & Schipperheijn. 311 pp. Boek
Bakker, D.M.; Janssen, Th.A.J.M.; Noordegraaf, J.; Verhagen, A. 1988 De macht van het woord. Een selectie uit het taalkundig werk van D.M. Bakker. Amsterdam: 1988, VU Uitgeverij. 235 pp. Boek 9062565972
Bakker, M. de; Lelij, K.J. van der 1991 Van realisme naar realiteit. Delft: 1991, TU Delft. Afstudeeronderzoek o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 24 pp. Scriptie
Balk, B.M. 1978 Reformatorische wijsbegeerte. Radix, jrg. 4 (1978), nr. 1, pp. 1-24. Overdruk. Tijdschriftartikel
Balk, B.M. (e.a.) 1972 15 jaar V.G.S.L. Franciscus Gomarus: 1957-1972. Groningen: s.a., De Vuurbaak [Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden “Franciscus Gomarus”]. Lustrumuitgave. 175 pp. Boek 9060151143
Balk, B.M.; Mekkes, J.P.A. 1978 De grenzen van het denken. Een gesprek. Radix, jrg. 4 (1978), nr. 1, pp. 55-65. Overdruk. Tijdschriftartikel
Balkenende, J.P. 1993 Over verantwoordelijkheid en economie: wat nu? Amsterdam: 1993, VU. Intreerede VU (Amsterdam, 2 september 1993). 34 pp. Inaugurele rede
Balkenende, J.P. 1995 Verantwoordelijkheid en recht. Een beschouwing over pluriformiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en verdeling van taken en bevoegdheden. Zwolle: 1995, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. VI + 50 pp. Brochure 9027142920
Balkenende, J.P. (e.a.) 1987 Technologie in een verantwoordelijke samenleving. s.l.: 1987, Van Loghum Slaterus [Wetenschappelijk Instituut voor het CDA]. 139 pp. Boek 9036800579
Balkenende, J.P. (e.a.) 1995 Nieuwe wegen, vaste waarden. Aanzet tot een strategisch beraad binnen het CDA. Den Haag: 1995, CDA. 16 pp. Folio- of A4-document
Balkenende, J.P. (e.a.) 2002 Grasduinen in de nieuwe economie. Uitdagingen in de netwerksamenleving. Barneveld: 2002, De Vuurbaak [Gereformeerd Sociaal en Economisch verband]. 145 pp. Boek 9055602566
Balkenende, J.P.; Kuiper, Roel; Rivière, Leen la (red.) 2000 De kunst van het leven. De cultuuruitdaging van de 21e eeuw. Zoetermeer: s.a., Boekencentrum [Continental Sound/CNV-Kunstenbond]. 227 pp. Boek 9023906675
Balkenende, J.P.; Kuiper, Roel; Rivière, Leen la (red.) 2000 The Art of Living. The Cultural Challenge of the 21st Century. Rotterdam: s.a., Continental Sound/Christian Artists/CNV-Kunstenbond. 160 pp. Boek 9076959064
Banning, W. (e.a.) 1950 Encyclopaedisch handboek van het moderne denken. Arnhem: 1950, Van Loghum Slaterus. Derde, geheel herziene druk. XII + 831 pp. Boek
Barclay, Oliver R. 1984 Developing a Christian Mind. Leicester: 1984, InterVarsity Press. 207 pp. Boek 0851104568
Barrs, Jerram (e.a.) 1982 What in the World is Real? Challenging the Superficial in Today’s World. Champaign: 1982, Communication Institute [L’Abri Fellowship]. 331 pp. Boek
Basden, Andrew 2008 Philosophical Frameworks for Understanding Information Systems. Hershey/New York: 2008, IGI Publishing. XIX + 390 pp Boek 9781599040363
Basden, Andrew; Mirijamdotter, Anita; Strijbos, Sytse (red.) 2006 Integrating Visions of Technology. Maarssen: 2006, CPTS [Centre for Philosophy, Technology and Social systems]. V + 157 pp. Boek 9080771856
Bavinck, H. 1904 Christelijke Wereldbeschouwing. Rede bij de overdracht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 October 1904. Kampen: 1904, J.H.Bos. 101 pp. Boek
Bavinck, H. 1904 Christelijke wetenschap. Hedendaagsche moraal. Christelijke en Neutrale Staatkunde. Kampen/Hilversum: 1904/1902/1905, J.H. Kok/Witzel & Klemkerk. 121 + 75 + 47 pp. Boek
Bavinck, H. 1906 Bilderdijk als denker en dichter. Kampen: 1906, J.H. Kok. 221 pp. Boek
Bavinck, H. 1908 Wijsbegeerte der Openbaring. Stone-Lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Princeton N.J. Kampen: 1908, J.H. Kok. 294 pp. Boek
Bavinck, H. 1920 Bijbelsche en religieuze psychologie. Kampen: 1920, J.H. Kok. 220 pp. Boek
Bavinck, H. 1921 Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap. Kampen: 1921, J.H. Kok. 301 pp. Boek
Bavinck, H. 1922 Kennis en leven. Opstellen en artikelen uit vroegere jaren. Kampen: 1922, J.H. Kok. 240 pp. Boek
Bavinck, H. 1929 Christelijke wereldbeschouwing. Kampen: 1929, J.H. Kok. Derde druk. 112 pp. Boek
Bavinck, H. 1998 The certainty of faith. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 46 pp. Brochure 186822306X
Bavinck, J.H. 1926 Inleiding in de zielkunde. Kampen: 1926, J.H. Kok. 344 pp. Boek
Bavinck, J.H. 1928 Persoonlijkheid en wereldbeschouwing. Kampen: 1928, J.H. Kok. 177 pp. Boek
Bavinck, J.H. 1930 Levensvragen. Kampen: 1930, J.H. Kok. 120 pp. Boek
Bavinck, J.H. 1940 Het probleem van de Pseudo-Religie en de Algemeene Openbaring. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 12 (1940). 19 pp. Brochure
Bavinck, J.H. 1989 Religieus besef en Christelijk geloof. Kampen: 1989, J.H. Kok. 217 pp. Boek 9024249163
Bavinck, J.H. (e.a.) 1956 De mens in de wetenschap. Kampen: 1956, J.H. Kok [VU]. 123 pp. Boek
Bavinck, J.H.; Groot, J. de; Vrijer, M.J.A. de 194? Het geloof en zijn moeilijkheden. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 119 pp. Boek
Bebbington, D.W. 1979 Patterns in History. A Christian Perspective on Historical Thought. Nottingham: 1991, Apollos. Tweede, herziene druk. XI + 219 pp. Boek 0851114202
Beebe, Lucius 1977 Soviet strategy toward South Africa. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure 0869904310
Begbie, Jeremy S. 1991 Voicing Creation’s Praise. Towards a Theology of the Arts. Edinburgh: 1991, T&T Clark. XIX + 286 pp. Boek 056729188X
Begemann, A.W. 1960 Plato’s Lysis. Onderzoek naar de plaats van den dialoog in het oeuvre. Amsterdam: 1960, Buijten & Schipperheijn. Academisch proefschrift VU. 541 pp. Proefschrift
Begemann, A.W. 1965 De relatie tussen wijsbegeerte en theologie en haar belangrijkste gestalten in de Helleense periode van het oud-Griekse denken. Kampen: 1965, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 5 november 1965). 27 pp. Inaugurele rede
Begemann, A.W. 1968 Geschiedenis der Griekse wijsbegeerte. Algemene inleiding. Hoofdstuk I: Wijsbegeerte een Res Graeca. s.l.: 1968, s.n. 30 + 2 pp. Dictaat
Begemann, A.W. 1969 Geschiedenis der Griekse wijsbegeerte. Algemene inleiding. Hoofdstuk II: Wijsbegeerte en Wetenschap. s.l.: 1969, s.n. 57 + 4 pp. Dictaat
Begemann, A.W. 1971 Prolegomena voor de geschiedenis van de antieke wijsbegeerte. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Reader. 27 pp. Dictaat
Begemann, A.W. 1975 Aanvangen der Griekse wijsbegeerte. Groningen: 1975, De Vuurbaak [Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap]. 166 pp. Boek 9060152069
Beintker, Michael; Heimbucher, Martin (red.) 2011 Mit Gott reden – von Gott reden. Das Personsein des dreieinigen Gottes. Neukirchen-Vluyn: 2011, Neukirchener Theologie [Union Evangelischer Kirche in der EKD]. 150 pp. Boek 9783788725068
Bekker, Johann 1970 Die problematiek ten opsigte van die Indiër-bevolkingsgroep in Suid-Afrika. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 20 pp. Brochure
Belle, H.A. van 1980 Basic intent and therapeutic approach of Carl R. Rogers. A study of his view of man in relation to his view of therapy, personality, and interpersonal relations. Toronto, Ontario: 1980, Wedge. XX + 203 pp. Boek 0889061092
Bemmel, J.H. van 1969 Detection and processing of foetal electrocardiograms. A representative example for the processing of biological signals. Utrecht: 1969, Schotanus & Jens. Academisch proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. 114 pp. Proefschrift
Bemmel, J.H. van 1973 Leren, kennen en herkennen. Amsterdam: 1973, VU. Intreerede VU (Amsterdam, 9 november 1973). 31 pp. Inaugurele rede
Benjamin, R. 1987 Het Evolutionisme Reformatorisch-Wijsgerig beschouwd. De visie van Kuyper, Diemer, Dooyeweerd en Duyvené de Wit op het evolutievraagstuk. Utrecht: 1987, Rijksuniversiteit Utrecht. Scriptie Bio-historie o.l.v. dr. R.P.W. Visser. 139 pp. Scriptie
Bennekom, W.J. van 1983 Vreemdelingenbeleid en het concept van de rechtsstaat. s.l.: 1983, Calvinistische Juristen Vereniging. 25 + 6 pp. Brochure
Berends, H. 1994 Geloof en rede bij Thomas van Aquino en Herman Dooyeweerd. s.l.: 1994, s.n. Scriptie Wetenschapsfilosofie (Reformatorische Wijsbegeerte) o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 9 pp. Scriptie
Berg, C.A. van den (red.) 1991 100 jaar verantwoordelijkheid. Verleden, heden en toekomst van christelijk-sociaal denken. Kampen: 1991, J.H. Kok [Verbondsbestuur CNV]. 99 pp. Boek 9024230799
Berg, J.A. van den 1985 Die plek van die natuurwetenskappe in ons samelewing – vandag en möre. Potchefstroom: 1985, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869908669
Bergen, Leo van 2005 Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000. Diemen: 2005, Veen. 840 pp. Boek 908571012X
Bergh, G.N. van den 1971 Die posisie van die politieke partye in die Afrikaanse volkslewe: ‘n histories-prinsipiele beskouing. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure
Berghuis, W.P. 1947 De begrenzing der overheidstaak. Assen: s.a., G.F. Hummelen. 47 pp. Brochure
Berghuis, W.P.; Algra, H.; Borstlap, A.; Boukema, P.J. 1964 Anti-revolutionair bestek. Toelichting op het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program van de Anti-Revolutionaire Partij. Aalten: 1964, De Graafschap. 416 pp. Boek
Bergvall-Kåreborn, Birgitta 2002 A Multi-Modal Approach to Soft Systems Methodology. Luleå: 2002, Luleå University of Technology. Academisch proefschrift Luleå University of Technology. VI + 82 pp. Proefschrift
Berkhof, H. 1941 Geschiedenis der kerk. Nijkerk: s.a., Callenbach. 351 pp. Boek
Berkhof, H. 1958 Christus, de zin der geschiedenis. Nijkerk: 1958, Callenbach. 200 pp. Boek
Berkhof, H. 1960 God voorwerp van wetenschap? Nijkerk: 1960, Callenbach. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden (Leiden, 7 oktober 1960). 24 pp. Inaugurele rede
Berkouwer, G.C. 1956 Identiteit of conflict? Een poging tot analyse. Philosophia Reformata, jrg. 21 (1956), pp. 1-44. Overdruk. Tijdschriftartikel
Berkouwer, G.C. 1957 De mens het beeld Gods. Dogmatische studiën. Kampen: 1957, J.H. Kok. 416 pp. Boek
Berkouwer, G.C. (e.a.) 1959 Het bewijs in de wetenschap. Kampen: 1959, J.H. Kok [VU]. 97 pp. Boek
Berns, R.M.M. (red.) 1990 Om het beheer van de schepping. Nunspeet: 1990, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 116 pp. Boek 9072016092
Beukel, A. van den 1971 Tussen toepassen en begrijpen. Delft: 1971, Waltman. 18 pp. Brochure 9021250128
Beukel, A. van den 1990 De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God. Baarn: 1990, Ten Have. 190 pp. Boek 9025944531
Biedenkopf, Kurt; Dürr, Hans-Peter; Trojan, Jakub (red.) 1994 Marktwirtschaft auf dem Prüfstand. Berlin: 1994, Wichern [Evangelischen Forschungsakademie]. 85 pp. Boek 3889810691
Bierens de Haan, J.D. (e.a.) 1942 De zin der geschiedenis. Assen: 1942, Van Gorcum. 70 pp. Boek
Bierens de Haan, J.D. (red.) 1943 Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij. Van Plato tot Kant. Amsterdam: 1943, Elsevier. 402 pp. Boek
Biersteker, A.W. 1974 Techniek en verandering. Een bezinning op de invloed van de techniek op de samenleving. Eindhoven: 1974, Technische Hogeschool Eindhoven. Stageverslag o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 155 pp. Scriptie
Bikker, F.; Horst, W. ter; Valenkamp, M. (e.a.) 1996 Kinderspel, mensenwerk. Over christelijk geloof en pedagogiek. Kampen: 1996, Kok Voorhoeve. 112 pp. Boek 9029714107
Bingle, H.J.J. 1966 Liberaal-Christelik, Nasionaal-Christelik en Christelik-Nasionaal. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Bingle, H.J.J. 1967 Die Calvinisme se antwoord op die huidige situasie in die Afrikaanse volkslewe. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure
Bingle, H.J.J. 1968 Onderwysontwikkeling in Suid-Afrika gedurende die afgelope dekade. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 14 pp. Brochure
Blaauwendraad, J. 1980 Facetten van mechanica anno Domini 1980. Delft: 1980, Waltman. Intreerede Technische Hogeschool Delft (Delft, 21 mei 1980). 32 pp. Inaugurele rede
Blackstone, William T. 1963 The problem of religious knowledge. The impact of contemporary philosophical analysis on the question of religious knowledge. Englewood Cliffs, New Jersey: 1963, Prentice-Hall. 175 pp. Boek
Blanc, Jean-Luc 1986 Destin et finalité de la création selon Jacques Ellul. Une description et une analyse de sa theologie de l’histoire. s.l.: 1986, Faculté Libre de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence. Scriptie o.l.v. prof. William Edgar. 175 pp. Scriptie
Blans, G.H.T. 1991 De natuur van de aandacht. Wageningen: 1991, Landbouwuniversiteit Wageningen. Intreerede Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen, 19 december 1991). 36 pp. Inaugurele rede
Blokhuis, P. 1976 Ik ben maar een eenvoudig mens. Enkele woorden over filosofie naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. Credo (Gereformeerd maandblad voor evangelie en cultuur), jrg. 3 (1976), nr. 1, pp. 32-34. Tijdschriftartikel
Blokhuis, P. 1976 Wetenschap en werkelijkheid. Ontmoetingen en Confrontaties. Amsterdam: 1976, VU. Doctoraal-scriptie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 54 pp. Scriptie
Blokhuis, P. 1976 Wetenschap en werkelijkheid. Ontmoetingen en Confrontaties. Amsterdam: 1976, VU. Doctoraal-scriptie o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 54 pp. Scriptie
Blokhuis, P. 1985 Kennis en abstraktie. Amsterdam: 1985, VU Uitgeverij. Academisch proefschrift VU. VIII + 256 pp. Proefschrift 9062561969
Blokhuis, P. (e.a.) 1981 prof. dr. ir. H. van Riessen. t Kladschrift, Fakulteitskrant van de Centrale Interfakulteit (VU), 6 november 1981. 33 pp. Folio- of A4-document
Blommestein, Hein (e.a.) 2001 Wat bezielt mij en mijn organisatie? Amsterdam/Doorn: 2001, HaGé-Uitgeverij/Stichting Christelijk-Sociaal Congres. V + 34 pp. Boek 9080188182
Boeker, E. (e.a.) 1982 Geloof en (vak)wetenschap: water en vuur? Zes lezingen over Geloof, Levensbeschouwing en (Vak)wetenschap. Amsterdam: 1982, VU Boekhandel/Uitgeverij. 137 pp. Boek 9062563821
Boer, Jan H. 1984 Missions: Heralds of Capitalism or Christ? Ibadan, Nigeria: 1984, Day Star Press. 208 pp. Boek 9751221828
Boer, Jan H. 1989 Christians and Mobilization. Jos, Nigeria: 1989, Institute of Church and Society [Christian Council of Nigeria]. 20 pp. Brochure
Boer, Jan H. 1989 Wholistic health care of, for and by the people. Jos: 1989, Christian Health Association of Nigeria. Wholistic Health Care Project: history, issues & current stage. 37 pp. Brochure 978301918X
Boer, Jan H. 1991 Science without Faith is Dead. Jos, Nigeria: 1991, Institute of Church and Society [Christian Council of Nigeria]. 109 pp. Boek
Boer, Jan H. 1992 Caught in the Middle: Christians in Transnational Corporations. Jos, Nigeria: 1992, Institute of Church and Society [Christian Council of Nigeria]. IV + 222 pp. Boek
Boer, Jan H. 1995 The Prophet Moses for Today. 366 Social Biblical Meditations. Jos, Nigeria: 1995, Institute of Church and Society [Christian Council of Nigeria]. 188 pp. Boek
Boer, Jan H. 2003 Nigeria’s Decades of Blood (1980-2002). Belleville, Ontario: 2003, Essence Publishing. 155 pp. Boek 1553065816
Boer, Jan H. 2004 Christians: Why this Muslim Violence? Belleville, Ontario: 2004, Essence Publishing. 334 pp. Boek 1553067274
Boer, Jan H. 2004 Muslims: Why the Violence? Belleville, Ontario: 2004, Essence Publishing. 193 pp. Boek 1553067193
Boer, Jan H. 2005 Muslims: Why we reject Secularism. Belleville, Ontario: 2005, Essence Publishing. 265 pp. Boek 1553069420
Boer, Jan H. 2006 Christians: Secularism – Yes and No. Belleville, Ontario: 2006, Essence Publishing. 285 pp. Boek 1553069617
Boer, Jan H. 2007 Muslims: Why Muslim Sharia Law. Belleville, Ontario: 2007, Essence Publishing. 393 pp. Boek 1554520606
Boer, Jan H. 2008 Christians: Why we reject Muslim Law. Belleville, Ontario: 2008, Essence Publishing. 517 pp. Boek 1554522161
Boer, Jan H. (red.) 1992 The Church and the External Debt. Jos, Nigeria: 1992, Institute of Church and Society [Christian Council of Nigeria]. 219 pp. Boek
Boer, Th. de 1967 Das Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Logischen Untersuchungen Edmund Husserls. Torino: 1967, Filosofia. 27 pp. Brochure
Boer, Th. de 1971 De wijsbegeerte van Levinas als ethische transcendentaalfilosofie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 64 (1971), nr. 1, pp. 39-64. Overdruk. Tijdschriftartikel
Boer, Th. de; Griffioen, S. (red.) 1995 Pluralisme. Cultuurfilosofische beschouwingen. Amsterdam: 1995, Boom. 248 pp. Boek 9053521887
Boer, Theo A. 1997 Theological Ethics after Gustafson. A Critical Analysis of the Normative Structure of James M. Gustafson’ s Theocentric Ethics. Kampen: 1997, Kok. Academisch proefschrift Universiteit Utrecht. XII + 320 pp. Proefschrift 9024261872
Boer, Theo A. 2006 Hoe doe je dat? Ethische vragen uit de dagelijkse praktijk. Den Haag: 2006, de Compaan. 71 pp. Boek 9080258326
Boer, Theo A. (red.) 1992 Gedeelde zorg. Reacties op “Zorgen met visie”. Utrecht: 1992, Christelijke Vereniging van Ziekenhuizen en Diakonessenhuizen. VII + 68 pp. Brochure
Boer, Theo A. (red.) 1995 Zelf beschikken? Wensen van patiënten: mogelijkheden en grenzen. Kampen: 1995, Kok. VII + 102 pp. Boek 9024222176
Boer, Theo A. (red.) 1997 Zorgen met visie. Zorgverlening vanuit christelijk perspectief. Kampen: 1997, Kok. Vijfde, geheel herziene druk. 117 pp. Boek 9024278244
Boer, Theo A. (red.) 1998 Versterving? Niet toedienen van voeding en vocht in de laatste levensfase: ethiek, levensbeschouwing en management. Zeist: 1998, CVZ. XII + 57 pp. Brochure
Boer, Theo A. (red.) 1999 Orgaan- en weefseldonatie. De balans na een jaar WOD. Zeist: 1999, CVZ. 80 pp. Brochure
Boer, Theo A. (red.) 2004 Schepper naast God? Theologie, bio-ethiek en pluralisme. Essays aangeboden aan Egbert Schroten. Assen: 2004, Van Gorcum. VI + 373 pp. Boek 9023240162
Boer, Theo A. (red.) 2005 Stijlen van christelijke medische-ethiekbeoefening. Amsterdam: 2005, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 96 pp. Boek 9058812235
Boer, Theo A.; Kralt, T.P.G. (red.) 1996 Christelijk zorgondernemerschap. Christelijke zorgverlening tussen markt en roeping. Kampen: 1996, Kok. 82 pp. Boek 9024278236
Boer, Theo A.; Roothaan, Angela (red.) 2003 Gegeven. Ethische essays over het leven als gave. Zoetermeer: 2003, Boekencentrum. XII + 154 pp. Boek 9023913612
Boer, Theo A.; Seldenrijk, R.; Stolk, J. (red.) 1997 Zinvolle zorgverlening. Wat maakt zorgen voor mensen met een verstandelijke handicap zinvol? Amersfoort: 1997, Vereniging ‘s Heeren Loo. XIV + 286 pp. Boek 9073038170
Boer, Theo; Groenewoud, Stef 2011 Vroegchristelijke denkers en hedendaagse morele zorgdilemma’s. Den Haag: 2011, ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). 80 pp. Brochure 9789057631207
Boer, Theo; Verkerk, Maarten; Bakker, Dirk Jan 2013 Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen. Amsterdam: 2013, Reed Business [ZonMw/VitaValley]. 164 pp. Boek 9789035235922
Boerhof, H. 1993 Naar een reformatorisch-wijsgerige grondhouding van de mens ten aanzien van de plant. Wageningen: 1993, Landbouwuniversiteit Wageningen. Literatuuronderzoek Algemene en regionale landbouwkunde/Reformatorische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 77 pp. Scriptie
Boerhof, H. 1993 Vier vraaggesprekken naar aanleiding van het verslag: Naar een reformatorisch-wijsgerige grondhouding van de mens ten aanzien van de plant. Wageningen: 1993, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afstudeeronderzoek o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 20 pp. Scriptie
Boersma, F.K. 1996 Cybernetica en systeemdenken. Wijsgerig onderzoek met praktijkstudie in de gezondheidszorg. Eindhoven: 1996, Technische Universiteit Eindhoven. Afstudeerverslag Techniek & Maatschappij o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman, dr. M.J. de Vries en dr. A. Vlot. 150 pp. Scriptie
Boersma, Kees; Stoep, Jan van der; Verkerk, Maarten; Vlot, Ad (red.) 2002 Aan Babels stromen. Een bevrijdend perspectief op ethiek en techniek. Bij het afscheid van Egbert Schuurman als bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte. Amsterdam: 2002, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 312 pp. Boek 9058810682
Bohatec, J. 1936 Das Naturrecht und die innerweltlichen Ordnungen nach Calvin. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 8 (1936), pp. 1-12. Brochure
Bolland, G.J.P.J. 1904 De grondslag der “Vrije” Universiteit. Een woord van voorlichting. Leiden: 1904, Adriani. 51 pp. Brochure
Bonda, H.J. 1954 A free balanced and extensive trade with free convertibility of currencies by means of goods currencies. London: 1954, English Universities Press. 68 pp. Boek
Bonda, H.J. 1955 Volkskracht door zelfwerkzaamheid en en overheidszorg. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 156 pp. Boek
Bonda, H.J. 1964 Volkskracht in gevaar! Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 71 pp. Boek
Bonda, H.J. 1965 Volkskracht 3. s.l.: s.a., s.n. 36 pp. Brochure
Bonda, H.J. 1966 Antwoord aan Prof. Dr. T.P. van der Kooy. Rotterdam: 1966, s.n. 38 pp. Brochure
Bonhoeffer, Dietrich; Bethge, Eberhard 1961 Ethik. Zusammengestellt und herausgegeben von Eberhard Bethge. München: 1961, Chr. Kaiser Verlag. 302 pp. Boek
Boon, K.L. 1986 Techniek op afstand. Heerlen/Alphen aan den Rijn: 1986, Open Universiteit/Samsom. Intreerede Open Universiteit (Heerlen, 3 oktober 1986). 19 pp. Inaugurele rede 9014036949
Boot, Maarten 2000 A tool for a fool. Doordenking van technologie. Amsterdam: 2000, Universiteit van Amsterdam. Afstudeeronderzoek Maatschappijleer 1e graad o.l.v. drs. B.J. Mulder. 67 pp. Scriptie
Booyens, M.J. 1977 Bybelstudie vir die nie-teoloog. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 18 pp. Brochure 0869903497
Bor, Jan; Teppema, Sytske (red.) 1985 25 eeuwen filosofie. Teksten/Toelichtingen. Meppel/Amsterdam: 1985, Boom. Tweede druk. 303 pp. Boek 9060096444
Born, E.Th. van den 1947 De zin der geschiedenis. Kampen: 1947, Zalsman [Bond van Mannenvereenigingen op G.G.]. 16 pp. Brochure
Bornebroek, A.H. 1991 Als een goed rentmeester. Een schets van de Van Coeverden Adriani Stichting en haar oprichter. Amsterdam: 1991, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). 94 pp. Boek 9072319052
Borst, J.C. 2000 Botsing en richting. Morele dilemma’s in de (christelijke) hulpverlening. Ede: 2000, Christelijke Hogeschool Ede. 24 pp. Brochure 9076260060
Borst, P. (e.a.) 1958 De verantwoordelijke maatschappij. Veertig jaren christelijk-sociale ondernemersarbeid: 1918-1958. Franeker: s.a., Wever [Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland/Christelijk Nationale Bibliotheek]. 370 pp. Boek
Borst, P.; Schenkeveld, A. (red.) 1973 Vijftig jaren Calvinistische Juristen Vereniging. s.l.: 1973, Calvinistische Juristen Vereniging. 152 pp. Brochure
Bos, A.P. 1968 Taal, een be-duidend verschijnsel. s.l.: 1968, s.n. Scriptie bijvak systematiek o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 21 pp. Scriptie
Bos, A.P. 1971 Een onderzoek naar de kosmologie van Aristoteles in de eerste jaren van zijn wijsgerige activiteit. Amsterdam: 1971, Filosofisch Instituut VU. Academisch proefschrift VU. 178 pp. Proefschrift
Bos, A.P. 1973 On the Elements. Aristotle’s Early Cosmology. Assen: 1973, Van Gorcum. Academisch proefschrift VU. 162 pp. Proefschrift 9023210271
Bos, A.P. 1977 The Theological Conception in “De Mundo” and the relation between this writing and the work of Plato and Aristotle. Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 39 (1977), nr. 2, pp. 314-330. Overdruk. Tijdschriftartikel
Bos, A.P. 1979 Notes on Aristotle’s De Mundo concerning the discussion of its authenticity. Philosophical Inquiry, vol. 1 (1979), nr. 1, pp. 141-153. Overdruk. Tijdschriftartikel
Bos, A.P. 1982 Als christen school maken… Bulletin (Tijdschrift voor Documentatie van en Bezinning op het Christelijk Onderwijs), jrg. 10 (1981/1982), nr. 3/4, pp. 1-9. Tijdschriftartikel
Bos, A.P. 1983  Wetenschap en Zin-Ervaring. Amsterdam: 1983, VU. Syllabus. 77 pp. Dictaat
Bos, A.P. 1984 Wetenschap en Zin-Ervaring. Programma “Wijsgerige Vorming”. Deel I: Letteren-studenten. Amsterdam: 1984, VU. Syllabus. 92 pp. Dictaat
Bos, A.P. 1985 Wetenschap en Zin-Ervaring. Amsterdam: 1985, VU Uitgeverij. 135 pp. Boek 9062562450
Bos, A.P. 1986 In de leer gaan bij de moderne wetenschap of als christenen school maken? Credo (Confessioneel gereformeerd maandblad), jrg. 13 (1986), nr. 2, pp. 4-14. Tijdschriftartikel
Bos, A.P. 1989 Cosmic and meta-cosmic theology in Aristotle’s lost dialogues. Leiden/New York: 1989, Brill. XX + 242 pp. Boek 9004091556
Bos, A.P. 1989 Exoterikoi logoi and enkyklioi logoi in the corpus aristotelicum and the origin of the idea of the enkyklios paideia. Journal of the History of Ideas, vol. 50 (1989), nr. 2, pp. 179-198. Tijdschriftartikel
Bos, A.P. 1989 Samen op weg voor gerechtigheid, vrede en heelheid van schepping? Credo (Confessioneel gereformeerd maandblad), jrg. 16 (1989), nr. 3, pp. 4-9. Tijdschriftartikel
Bos, A.P. 1991 In de greep van de Titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie. Amsterdam: 1991, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 132 pp. Boek 9060647459
Bos, A.P. 1996 Geboeid door Plato. Het christelijk geloof bekneld door het glinsterend pantser van de Griekse filosofie. Kampen: 1996, Kok. 180 pp. Boek 9024279666
Bos, A.P. 1999 De ziel en haar voertuig. Aristoteles’ psychologie geherinterpreteerd en de eenheid van zijn oeuvre gedemonstreerd. Leende: 1999, Damon. 144 pp. Boek 9055730602
Bos, A.P.; Riessen, H. van; Spoelstra, T.A.Th.; Geertsema, H.G. 1986 De aktualiteit van de antithese. Rotterdam: 1986, s.n. Lezingencyclus ter gelegenheid van 50 jarig bestaan van de kring voor Calvinistische Wijsbegeerte te Rotterdam. 58 pp. Brochure
Bos, A.P.; Runia, David T. (e.a.) 1984 Plotinus amid Gnostics and Christians. Papers presented at the Plotinus Symposium held at the Free University, Amsterdam, on 25 January 1984. Amsterdam: 1984, VU Uitgeverij. 111 pp. Boek 906256464X
Bos, R.T. (e.a.) 1995 Hoger onderwijs op orde. “Sol iustitiae illustra nos”. Nunspeet: 1995, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 60 pp. Boek 9072016238
Bos, W.J.E. van den 1964 Medezeggenschap van de werknemers in de onderneming. s.l.: 1964, Calvinistische Juristen Vereniging. 71 pp. Brochure
Boshoff, C.H. 1980 Die studie van die toekoms: ‘n noodsaaklike verantwoordelikheid. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 19 pp. Brochure 0869905732
Botha, D.P. 1977 Die kleurlinge en ons kleurlingbeleid. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 13 pp. Brochure 0869903152
Botha, M. Elaine 1971 Sosio-kulturele metavrae. ‘n Ensiklopedies-wysgerige ondersoek na enkele grondbegrippe in die colologie en ander sosio-kulturele wetenskappe. Amsterdam: 1971, Buijten & Schipperheijn. Academisch proefschrift VU. 298 pp. Proefschrift
Botha, M. Elaine 1972 Volk en Staat in ‘n wysgerige totaliteitsvisie. Seminarie Systematische Wijsbegeerte. Deel II: Cursus 1969-1972 (Indentiteitsstructuren), pp. 137-158. Overdruk. Folio- of A4-document
Botha, M. Elaine 1973 Die kulturele rewolusie en Suid-Afrika: ‘n analise. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 15 pp. Brochure 0869901060
Botha, M. Elaine 1973 Die student se lewens- en wêreldbeskouing. Riglyne, jrg. 4 (1973), nr. 3, pp. 14-22. Tijdschriftartikel
Botha, M. Elaine 1973 Neutraliteit versus normatiwiteit in die sosiologie. Potchefstroom: 1973, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 23 pp. Brochure 0869901400
Botha, M. Elaine 1973 Ons Christelike kultuurtaak. Riglyne, jrg. 4 (1973), nr. 4, pp. 1-9. Tijdschriftartikel
Botha, M. Elaine 1975 Die vrou moet haar plek ken… Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure 0869902342
Botha, M. Elaine 1976 Die wending in die nuwere wetenskapteorieë en in die sosiale wetenskappe. Perspektief, jrg. 15 (1976), nr. 1, pp. 15-61. Tijdschriftartikel
Botha, M. Elaine 1978 Is kultuurbeoefening nog sinvol? Potchefstroom: 1978, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 18 pp. Brochure 0869904469
Botha, M. Elaine 1982 Christelik-Nasionaal: outentieke, ideologiese of gesekulariseerde nasionalisme? Die inslag van die Calvinisme in Suid-Afrika gedurende die periode 1877 tot 1910. Potchefstroom: 1982, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 55 pp. Brochure 0869906704
Botha, M. Elaine 1984 Metaforiese perspektief en fokus in die wetenskap. Die rol van geloof, mite en taal in wetenskaplike teorievorming. Potchefstroom: 1984, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 106 pp. Boek 0869907506
Botha, P.J. 1974 Natuurwetenskap en kultuur met besondere verwysing na natuurwetenskaplike wêreldbeeld en wêreldbeskouing. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869901737
Bouwman, Willem 2009 Het Gereformeerden Boek. Zwolle: 2009, Waanders. 384 pp. Boek 9789040085239
Braak, Jan-Willem van den; Eikelboom, Wim; Groen, Hans (red.) 2011 Schepping & Samenleving. Een duurzame relatie. Christelijk-Sociaal Congres 1891 – 1991 – 2011. Doorn: 2011, Stichting Christelijk-Sociaal Congres. VI + 73 pp. Boek
Bradshaw, A. 1997 Vervuld van zorg. Verpleegkunde, ethiek en levensbeschouwing. Ede: 1997, Christelijke Hogeschool Ede. 32 pp. Brochure   907626001X
Brak, W. 1952 Eigendom en rentmeesterschap. Delft: 1952, Van Keulen. 39 pp. Brochure
Brandt, H.D. 1974 Brandpunte betreffende sekere medies-etiese probleme. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869901982
Bréhier, Emile 1921 Histoire de la philosophie allemande. Paris: 1921, Payot. 160 pp. Boek
Bremmer, C.; Kool, M.N.G. (red.) 1976 Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976). Den Haag: s.a., Stichtingen Kader- en Vormingswerk van ARP, CHU en KVP. 264 pp. Boek
Bremmer, Jan N. 1979 The early Greek conception of the soul. Apeldoorn: 1979, Administratief Centrum. 113 pp. Scriptie
Bremmer, R.H. 1988 Herman Bavinck (1854-1921). Portret van ‘n Reformatoriese denker in Nederland. Potchefstroom: 1988, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 31 pp. Brochure   0869909770
Brienen, T.; Huizer, W. 1980 Heroriëntatie in het Christelijk Maatschappelijk Werk. Inhoud en organisatie in een nieuwe fase! Kampen: 1980, J.H. Kok. 178 pp. Boek 9024202493
Bril, K.A. 1963 Een beweging voor reformatorische wijsbegeerte en de wijsbegeerte der Wetsidee. V.E.R.A. Orgaan (Officiëel orgaan van het Corpus Studiosorum Reformatorum Groningae), jrg. 18 (1963), nr. 1, pp. 8-10. Tijdschriftartikel
Bril, K.A. 1971 Tien jaar probleemhistorische methode. Bibliografie en overzichten over de jaren 1960-1970. s.l.: 1971, s.n. 51 pp. Folio- of A4-document
Bril, K.A. 1978 Een typologisch verkennend onderzoek op het gebied van biologie, geneeskunde en psychologie volgens de probleemhistorische methode. s.l.: s.a., s.n. 20 pp. Folio- of A4-document
Bril, K.A. 1986 Westerse denkstructuren. Een probleemhistorisch onderzoek. Amsterdam: 1986, VU Uitgeverij. Academisch proefschrift VU. XIII + 413 pp. Proefschrift 9062560504
Bril, K.A. 2005 Vollenhoven’s Problem-Historical Method. Introduction and Explorations. Sioux Center, Iowa: 2005, Dordt College Press. 116 pp. Boek 9780932914606
Bril, K.A. (red.); Vollenhoven, D.H.Th. 1982 Vollenhoven’s laatste werk. 1970-1975. Amsterdam: 1982, VU Boekhandel. XI + 128 pp. Boek 906256352X
Bril, K.A.; Derksen, L.D.; Kok, John H. (red.) 1979 Aanvullende bibliografie D.H.Th. Vollenhoven. Amsterdam: 1979, Filosofisch Instituut VU. 25 pp. Folio- of A4-document
Bril, K.A.; Hart, H.; Klapwijk, J. (red.) 1973 The Idea of a Christian Philosophy. Essays in Honour of D.H.Th. Vollenhoven. Toronto, Ontario: 1973, Wedge. Feestbundel. 232 pp. Boek
Brillenburg Wurth, G. 1930 Christendom en oorlog. AR-Staatkunde, jrg. 6 (1930), pp. 525-553. Tijdschriftartikel
Brillenburg Wurth, G. 1936 De ethische grondbeginselen van Calvijn in het kader der geestelijke bewegingen in zijn tijd. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 8 (1936), pp. 13-24. Brochure
Brillenburg Wurth, G. 1940 De antithese in dezen tijd. Kampen: 1940, J.H. Kok. 126 pp. Boek
Brillenburg Wurth, G. 1950 Niebuhr als Ethicus. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 20 (1950), pp. 17-29. Brochure
Brillenburg Wurth, G. 1975 Niebuhr. Philadelphia: 1975, Presbyterian and Reformed Publishing Co. Tweede druk. 41 pp. Boek
Brink, C. van de 1987 Relatie mens – natuur. Ontwikkelingen in de biotechnologie. Utrecht: 1987, Rijksuniversiteit Utrecht. Scriptie Biologie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 101 pp. Scriptie
Brink, G. van den 1987 Gedeeld geld, gedijt goed. Over de bijbelse opdracht om te delen. Wezep: 1987, Van Baardewijk. 24 pp. Brochure
Brink, G. van den 1994 Oriëntatie in de filosofie. Deel 1. Zoetermeer: 1994, Boekencentrum. 156 pp. Boek 9023900731
Brink, G. van den 1997 Oriëntatie in de filosofie. Deel 2. Zoetermeer: 1997, Boekencentrum. 236 pp. Boek 9023900685
Brink, G. van den 2004 Een publieke zaak. Theologie tussen geloof en wetenschap. Zoetermeer: 2004, Boekencentrum. 377 pp. Boek 9023913329
Brink, G. van den; Geertsema, H.G.; Hoogland, J. (e.a.) 1997 Filosofie en theologie. Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen. Amsterdam: 1997, Buijten & Schipperheijn [Centrum voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 172 pp. Boek 9060649230
Brinkman, H.J.; Walt, B.J. van der 1992 Medeseggenskap van studente in die universiteitsbestuur. Potchefstroom: 1992, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 24 pp. Brochure 1868221121
Brinton, Crane 1962 Geschiedenis van de moraal. Deel II. Utrecht: 1962, Spectrum [Prisma]. 304 pp. Boek
Broekhuis, J. 1999 Omgaan met tolerantie. Ede: 1999, Christelijke Hogeschool Ede. 24 pp. Brochure 9076260052
Bronsveld, A.W. 1918 Het natuurlijke en het geestelijke. Haarlem: 1918, Bohn. 28 pp. Brochure
Brouwer, Ph. 19?? Rondom de Wetsidee. Een discussie-bijdrage. s.l.: s.a., s.n. Doctoraalscriptie Systematische Wijsbegeerte o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 42 pp. Scriptie
Brown, Colin 1974 Philosophy and the Christian faith. An introduction to the main thinkers and schools of thought from the Middle Ages to the present day. London: 1974, InterVarsity Press. 320 pp. Boek 0877847126
Bruchem, C. van 1991 Landbouw van vooruitgangsstreven naar gerechtigheid. Nunspeet: 1991, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 176 pp. Boek 9072016114
Bruchem, C. van; Visser, Cors (red.) 2004 Boeren voor morgen. Landbouwbeleid en christelijke politiek. Amsterdam: 2004, Buijten & Schipperheijn [Mr. G. Groen van Prinsterer stichting]. 128 pp. Boek 908065857X
Brüggemann, J.D. 1989 Humanisering van de arbeid. Bijdrage tot de ontwikkeling van een humaniseringsprofiel. s.l.: 1989, s.n. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam. XIV + 277 pp. Proefschrift 9036397405
Brüggemann-Kruijff, A.Th. 1970 Een bodem-onderzoek naar de tijd. Een onderzoek naar Kants tijdsopvatting in en Heideggers interpretatie van de Kritik der reinen Vernunft binnen het bestek van de grondvraag der Kritik. s.l.: s.a., s.n. Afstudeeronderzoek o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 33 pp. Scriptie
Brüggemann-Kruijff, A.Th. 1971 Tijd als omsluiting, tijd als ontsluiting. Een onderzoek naar de tijd in de kosmologie, de epistemologie, de antropologie en de geschiedfilosofie van Herman Dooyeweerd. s.l.: s.a., s.n. Afstudeeronderzoek o.l.v. prof. dr. ir. H. van Riessen. 61 pp. Scriptie
Brüggemann-Kruijff, A.Th. 1972 Rapport van de researchgroep “De universiteit”. Amsterdam: 1972, VU. 61 pp. Folio- of A4-document
Brüggemann-Kruijff, A.Th. 1978 De taak van de universiteit. Maarssen: 1978, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte. 10 pp. Folio- of A4-document
Brüggemann-Kruijff, A.Th.; Groenewoud, G.; Huussen, G.M.; Santema, J.H. (red.) 1982 Geloven en denken. Amsterdam: 1982, VU Boekhandel/Uitgeverij. XIV + 351 pp. Boek 9062563228
Brüggemann-Kruijff, A.Th.; Voorsluis, B.; Zijlstra, O.K. (red.) 1978 De taak van de universiteit. Wijsgerige opstellen over de universiteit. Assen/Amsterdam: 1978, Van Gorcum. 224 pp. Boek 9023215575
Brugmans, E.H.L. 1999 Over piëteit. s.l.: 1999, s.n. Intreerede Universiteit Leiden (Leiden, 4 juni 1999). 20 pp. Inaugurele rede
Brugmans, E.H.L.; Geertsema, H.G.; Schuurman, E. (e.a.) 1994 Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Deel 1-3. Heerlen: 1994, Open Universiteit. 240 + 205 + 242 pp. Dictaat
Brugmans, E.H.L.; Glas, G.; Waanders, S.J.M. (red.) 2000 Rechtvaardigheid en Verzoening. Over de fundamenten van de moraal in een tijd van geweld. Leende: 2000, Damon. 125 pp. Boek 9055731188
Bruijn, J. de 2001 “Kuyper ist ein Luegner”. De kabinetsformatie van 1901. Amsterdam: 2001, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). 121 pp. Boek 9072319168
Bruijn, J. de (red.) 1989 Gesprekken met Kuyper. Aantekeningen van A.W.F. Idenburg over gesprekken met dr. A. Kuyper uit 1920. Amsterdam: 1989, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). 35 pp. Boek 9072319028
Bruijn, J. de (red.) 1992 Amicissime. Brieven van Christiaan Snouck Hurgronje aan Herman Bavinck, 1878-1921. Amsterdam: 1992, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). 72 pp. Boek 9072319060
Bruijn, J. de; Harinck, G. (red.) 2004 Groen van Prinsterer in Europese context. Hilversum: 2004, Verloren. 142 pp. Boek 9065506950
Brümmer, V. 1961 Transcendental Criticism and Christian Philosophy. A Presentation and Evaluation of Herman Dooyeweerd’s “Philosophy of the Cosmonomic Idea”. Franeker: 1961, Wever. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht. 258 pp. Proefschrift
Brümmer, V. 1967 Die vraag na eksistensieel-bepalende waarheid. Wageningen: 1967, Veenman. Intreerede Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht, 22 mei 1967). 16 pp. Inaugurele rede
Brümmer, V. 1975 Wijsgerige begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden. Kampen: 1975, J.H. Kok. 293 pp. Boek 9024211301
Brümmer, V. 1993 Liefde van God en mens. Kampen: 1993, Kok Agora. 240 pp. Boek 9039105480
Brümmer, V. 2005 Ultiem geluk. Een nieuwe kijk op Jezus, verzoening en Drie-eenheid. Kampen: 2005, Kok. 221 pp. Boek 9043510238
Brümmer, V. (auteur); Brink, G. van den; Brom, L.J. van den; Sarot, M. (red.) 1992 Wijsgerige theologie in beweging. Een selectie uit de essays van Vincent Brümmer. Franeker: 1992, Wever [Faculteit der Godgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht]. 195 pp. Boek 9072235177
Bruyn, P.J. de 1976 Kerk en industrie. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 16 pp. Brochure 0869903098
Bruyn, P.J. de 1977 Soberheid in ons geldbesteding. Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 17 pp. Brochure 0869903489
Bruyn, P.J. de 1991 Surrogaatmoederskap: ‘n teologies-etiese beoordeling. Potchefstroom: 1991, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 25 pp. Brochure 1868220745
Bruyn, P.J. de 1998 Die oorbeklemtoning van seks in die samelewing. Potchefstroom: 1998, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 47 pp. Brochure 1868223213
Buijs, G.J. 1998 Tussen God en duivel. Totalitarisme, politiek en transcendentie bij Eric Voegelin. Amsterdam: 1998, Boom. Academisch proefschrift VU. 505 pp. Proefschrift 9053525017
Buijs, G.J. 2012 Publieke liefde. Agapè als bron voor maatschappelijke vernieuwing in tijden van crisis. Amsterdam: 2012, VU. Intreerede Vrije Universiteit (Amsterdam, 3 februari 2012). 43 pp. Inaugurele rede
Buijs, G.J. (red.) 2001 Als de olifanten vechten… Denken over ontwikkelingssamenwerking vanuit christelijk perspectief. Amsterdam: 2001, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 324 pp. Boek 9058810615
Buijs, G.J., Blokhuis, Peter; Griffioen, Sander; Kuiper, Roel (red.) 2005 Homo Respondens. Verkenningen rond het mens-zijn. Amsterdam: 2005, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 240 pp. Boek 9058812227
Buijs, G.J.; Dijkstra, Frank; Jong, Peter de; Verhagen, Sibilla (red.) 2003 Wat je zegt, ben je zelf. Identiteit en christelijke organisaties. Zoetermeer/Barneveld: 2003, Boekencentrum/De Vuurbaak [ICS/GSEv]. 176 pp. Boek 9023912918
Buijs, G.J.; Paul, Herman (red.) 2007 De veerkracht van het grote verhaal. Levensbeschouwing in het publieke domein. Zoetermeer: 2007, Boekencentrum. 141 pp. Boek 9789023921745
Bulhof, Ilse N. 1992 Naar een postmoderne spiritualiteit? Leiden: 1992, Rijksuniversiteit Leiden. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden (Leiden, 30 oktober 1992). 39 pp. Inaugurele rede
Burg, L.J. van der 1959 Christelijke verantwoordelijkheid in een wereld van honger en gebrek. s-Gravenhage: 1959, Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs. De wereld en wij, pp 15-30. Brochure
Burg, L.J. van der 1959 De minder-ontwikkelde gebieden: een opdracht. Beroep en Roeping, jrg. 7 (1959), nr. 11, pp. 225-230 en nr. 12, pp. 260-263. Tijdschriftartikel
Burg, L.J. van der 1960 Het sociale vraagstuk in wereldformaat. Evangelie en Maatschappij, jrg. 13 (1960), nr. 7/8, pp. 199-212. Tijdschriftartikel
Bürki, Hans 1971 Tussen geloof en skepsis. Een biografisch/geesteshistorische studie. Amsterdam: 1971, Buijten & Schipperheijn. 143 pp. Boek 9060640160
Bussy, I.J. de 1898 Inleiding tot de zedekunde. Amsterdam: 1898, J.H. de Bussy. 176 pp. Boek
Buwalda, D.J. 1953 Avondmaal en Cultuur. Kampen: 1953, Copieerinrichting H. Snijder. 31 pp. Brochure
Buys, P.W. 1966 Sabbatsheiliging. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 6 pp. Brochure
Buys, P.W. 1975 n Paar gedagtes oor ‘n calvinistiese kunsetiek met besondere verwysing na die probleem van pornografie en perssensuur. Potchefstroom: 1975, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 12 pp. Brochure 0869902334
Buytendijk, F.J.J. 1922 Bijdrage tot een onderzoek naar het wezenverschil van mensch en dier. Amsterdam: 1922, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 12 juli 1922. 59 pp. Brochure
Calvijn, Johannes 1958 Institutie, of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Kampen: 1958, J.H. Kok. Tweede druk. 267 pp. Boek
Calvinisme (titel) 1948 Rapport van de commissie ingesteld ter bestudering van de verhouding van Calvinisme en dialectische theologie. s.l.: 1948, Organisatie van Reünisten der S.S.R. 19 pp. Brochure
Cammaert, P.A.G.; Berg, C.A. van den (red.) 1992 Congresboek van het Christelijk Sociaal Congres 1991. Kampen: 1992, J.H. Kok. 319 pp. Boek 9024270006
Carrubba, F.P.; Smits, J.M. 1995 Electronic highway: cash or crash. Eindhoven: 1995, Technische Universiteit Eindhoven. 31 pp. Brochure
Casimir, R. 1908 Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het menschelijk denken. Deel I: Van Thales tot Kant. Amsterdam: 1908, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. 367 pp. Boek
Casimir, R. 1908 Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het menschelijk denken. Deel II: Van Kant tot heden. Amsterdam: 1908, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. 336 pp. Boek
Chao, Jonathan 1980 Christian community life in communist China. Potchefstroom: 1980, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 0869905694
Chaplin, Jonathan 2008 Talking God. The Legitimacy of Religious Public Reasoning. London: 2008, Theos. 78 pp. Boek 9780955445347
Chaplin, Jonathan P. 1983 Dooyeweerd’s theory of Public Justice. A critical Exposition. Toronto, Ontario: 1983, Institute for Christian Studies. 221 pp. Boek 0889580162
Chaplin, Jonathan P. 1999 Faith in the state. The peril and promise of Christian politics. Toronto, Ontario: 1999, Institute for Christian Studies. 34 pp. Brochure
Chaplin-Dengerink, Adrienne 1999 Mind, Body and Art. The Problem of Meaning in the Cognitive Aesthetics of Susanne K. Langer. s.l.: 1999, s.n. Academisch proefschrift VU. XI + 328 pp. Proefschrift
Chase, Gene B.; Jongsma, Calvin 1983 Bibliography of Christianity and Mathematics: 1910-1983. Sioux Center, Iowa: 1983, Dordt College Press. 69 pp. Brochure 0932914098
Chisholm, Roderick M. 1968 Kennistheorie. Utrecht/Antwerpen: 1968, Spectrum [Prisma]. 159 pp. Boek
Choi, Yong Joon 2000 Dialogue and antithesis. A philosophical study on the significance of Herman Dooyeweerd’s transcendental critique. Potchefstroom: 2000, Potchefstroom University for CHE. Academisch proefschrift Potchefstroomse Universiteit. 229 pp. Proefschrift 9058810240
Chojecka, Ewa 2001 Christusbilder als Spiegel des 20. Jahrhunderts. Berlin: 2001, Evangelische Forschungsakademie. 48 pp. Boek
Christelijk (titel) 1955 Christelijk nationaal. Verslag van de Sociale dag, gehouden door het Verbond Patrimonium op 29 Januari 1955 te Amsterdam. Amsterdam: 1955, Patrimonium. 24 pp. Brochure
Claassen, Johan 1969 Die jongman in uniform. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure
Clark, Gordon Haddon 1960 Dewey. Philadelphia: 1960, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 69 pp. Boek
Clark, Gordon Haddon 1963 William James. Philadelphia: 1963, Presbyterian and Reformed Publishing Co. 47 pp. Boek
Cliteur, P.B. 1995 Onze verhouding tot de apen. De consequenties van het Darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal. Delft: 1995, TU Delft [Stichting Socrates]. Intreerede Technische Universiteit Delft (Delft, 1 november 1995). 40 pp. Inaugurele rede 9075067046
Cloete, T.T. 1972 Sensuur: prinsipieel en prakties besien. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure
Clouser, Roy A. 197? Dooyeweerd’s metathetical critique and its application to Descartes and Heisenberg. Toronto, Ontario: s.a., Association for the Advancement of Christian Scholarship. 24 pp. Folio- of A4-document
Coetzee, G.H.J. 1977 Wat maak ons met televisie? Potchefstroom: 1977, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 8 pp. Brochure 0869903934
Coetzee, J.C. 1968 Die stryd tussen die Koninkryk van God en die ryke van die wêreld. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 7 pp. Brochure
Coetzee, J.C. 1976 Geestesgawes: charismata. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 10 pp. Brochure 0869902571
Coetzee, J.H. 1970 Die Calvinisme en volkereverhoudinge. Potchefstroom: s.a., Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 21 pp. Brochure
Coetzee, J.H. (red.) 1976 Kontak en kommunikasie. Aspekte van die ontmoeting tussen die Swartman en Blanke in Suider-Afrika. Potchefstroom: 1976, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 157 pp. Boek 0869902849
Coetzee, P.H. 1955 Die plek van die staatsadministrasie in Friedrich Darmstaedter se regs- en staatsbeskouing. Amstelveen: 1955, Teerhuis & Klinkenberg. Academisch proefschrift VU. 110 pp. Proefschrift
Coetzee, S.F. 1995 South Africa’s second liberation: how to make reconstruction and development work. Potchefstroom: 1995, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 11 pp. Brochure 1868222063
Coetzee, W.N. 1974 Nie-blanke vakbondwese in Suid-Afrika. Potchefstroom: 1974, Potchefstroomse Universiteit vir CHO. 21 pp. Brochure 0869901923
Colenbrander, G.J. 1997 De westerse cultuur en het verlies van het transcendentiebesef. Motieven en achtergrond van de cultuurfilosofie van dr. F. de Graaff. Amsterdam: 1997, VU. Afstudeeronderzoek o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 80 pp. Scriptie
Colijn, H.; Hartogh, G.M. den (e.a.) 1929 Schrift en historie. Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij: 1878-1928. Kampen: 1929, J.H. Kok [Dr. A. Kuyper-Stichting]. Tweede druk (goedkoope uitgave). 408 pp. Boek
Colijn, H.; Puchinger, G. 1993 Dagboek kabinetsformatie 1918 door H. Colijn. Amsterdam: 1993, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). 35 pp. Boek 9072319095
Cook, Harry 1982 The Biology Business. Journal of the American Scientific Affiliation, vol. 34 (1982), nr. 3, pp. 129-134. Overdruk. Tijdschriftartikel
Couvée, D.J. 1972 Màg het? tegen het evolutiedogma. Amsterdam: 1972, Buijten & Schipperheijn. Vijfde druk. 47 pp. Brochure 9060640241
Cramp, A.B. 1975 Notes toward a Christian critique of secular economic theory. Toronto, Ontario: 1975, Institute for Christian Studies. 80 pp. Brochure
Cusveller, B.S. 2004 Met zorg verbonden. Een filosofische studie naar de zindimensie van verpleegkundige zorgverlening. Amsterdam: 2004, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. Academisch proefschrift Universiteit Leiden. 239 pp. Boek 9058811409
Cusveller, B.S. (red.) 1996 Zorg dragen. Naar een christelijke visie op zorg. Amsterdam: 1996, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 103 pp. Boek 9060649125
Cusveller, B.S. (red.) 1999 Volwaardige verpleging. Morele beroepsverantwoordelijkheid in de zorgverlening. Amsterdam: 1999, Buijten & Schipperheijn [Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut]. 176 pp. Boek 9060649877
Cusveller, Bart (red.) 2009 Het betoverde land achter het filmdoek. Een christelijke blik op film en fantasy. Amsterdam: 2009, Buijten & Schipperheijn [CV-Film]. 135 pp. Boek 9789058813985
Cusveller, Bart; Verkerk, Maarten J.; Vries, Marc J. de 2007 De Matrix Code. Sciencefictionfilms als spiegel van de technologische cultuur. Amsterdam: 2007, Buijten & Schipperheijn [Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte]. 160 pp. Boek 9789058812773
Dam, G.C. van 1964 Werknemer, ondernemer en rechtsvorm. s.l.: 1964, Calvinistische Juristen Vereniging. 71 pp. Brochure
Dam, R.J. 1949 Stoa en litteratuur in het licht der Schrift. Goes: 1949, Oosterbaan & Le Cointre. XIV + 242 pp. Boek
Dawson, Christopher 1948 Vooruitgang en religie. Een historisch onderzoek. Brussel: 1948, Sheed & Ward. 224 pp. Boek
Dean, Tim; Porter, David (red.) 1987 Art in Question. London Lectures in Contemporary Christianity, 1984. Basingstoke: 1987, Marshall Pickering. 138 pp. Boek 0551013214
Dekker, Cees; Meester, Ronald; Woudenberg, René van (red.) 2005 Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie. Kampen: 2005, Ten Have. Vijfde druk. 348 pp. Boek 9025954839
Dekker, S. 2000 Wijsgerige analyse van de waterbouwkunde. Delft: 2000, TU Delft. Afstudeerscriptie o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 47 pp. Scriptie
Delden, J.A. van (red.) 1982 Adam en Daniël: Wat is er gebeurd? De betrouwbaarheid van de Bijbel en de evolutietheorie in de biologie. Argumenten voor en tegen. Amsterdam: 1982, Buijten & Schipperheijn [Stichting Evangelische Hogeschool]. 112 pp. Boek 9060644379
Delfgaauw, Bernard 1948 Wat is existentialisme? Amsterdam: 1948, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. 100 pp. Boek
Delfgaauw, Bernard 1973 Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte. Baarn: 1973, Het Wereldvenster. Negende druk. 160 pp. Boek 9029306017
Delleman, Th. 1961 Begin en nieuw begin. Korte verklaring van Genesis 1-11. Aalten: s.a., De Graafschap. 72 pp. Boek
Delleman, Th. 1961 Wording van mens en wereld. Aalten: s.a., De Graafschap. Tweede, herziene druk. 99 pp. Boek
Dengerink, J.D. 1948 Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der “souvereiniteit in eigen kring” in de 19e en 20e eeuw. Kampen: 1948, J.H. Kok. Academisch proefschrift VU. 285 pp. Proefschrift
Dengerink, J.D. 1957 Komt aan de historische ontwikkeling een normatieve betekenis toe voor het proces der rechtsvorming? Zwolle: 1957, Tjeenk Willink. Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts, XXXXII/1, pp. 15-34. Brochure
Dengerink, J.D. 1959 Enkele beschouwingen over het proces van de rechtsvorming. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1959), pp. 429-460. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dengerink, J.D. 1965 De noodzaak van christelijke universiteiten. Hamilton, Ontario: s.a., Association for Reformed Scientific Studies. 12 pp. Overdruk. Brochure
Dengerink, J.D. 1965 Hauriou and Dooyeweerd. A Comparison of Some Elements of Their Social Thought. Kampen: 1965, J.H. Kok. Separate from: Philosophy and Christianity, pp. 344-363. Overdruk. Brochure
Dengerink, J.D. 1974 Deling en Heling van de Universiteit. Assen: 1974, Van Gorcum. Intreerede Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht, 26 september 1974). 46 pp. Inaugurele rede 9023212371
Dengerink, J.D. 1975 Mens en samenleving. Groningen/Utrecht: s.a., s.n. Kolleges Reformatorische Wijsbegeerte. Syllabus. Kursus 1975-1976. 59 pp. Dictaat
Dengerink, J.D. 1976 Schepping. Geschiedenis. Kultuur. Groningen: s.a., Rijksuniversiteit Groningen. Kolleges Reformatorische Wijsbegeerte. Syllabus. Kursus 1976-1977. 74 pp. Dictaat
Dengerink, J.D. 1976 The idea of justice in Christian perspective. The Westminster Theological Journal, vol. 39 (1976/1977), nr. 1, pp. 1-59. Tijdschriftartikel
Dengerink, J.D. 1977 Samenhang der wetenschappen. Radix, jrg. 3 (1977), nr. 3, pp. 135-148. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dengerink, J.D. 1977 Verkenningen op het gebied van de kennis- en wetenschapsleer. Groningen, s.a., Rijksuniversiteit Groningen. Kolleges Reformatorische Wijsbegeerte. Syllabus. Kursus 1977-1978. 70 pp. Dictaat
Dengerink, J.D. 1978 De mens in de kosmos. Wijsgerig-antropologische verkenningen. Groningen: 1978, Rijksuniversiteit Groningen. Kolleges Reformatorische Wijsbegeerte. Syllabus. Kursus 1978-1979. Ook aanwezig: ongewijzigde heruitgave in A5-formaat (Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte). 42 pp. Dictaat
Dengerink, J.D. 1978 De mens in de samenleving. Groningen: s.a., Rijksuniversiteit Groningen. Kolleges Reformatorische Wijsbegeerte. Syllabus. Kursus 1978-1979. 56 pp. Dictaat
Dengerink, J.D. 1979 Schepping. Geschiedenis. Kultuur. Groningen: s.a., Rijksuniversiteit Groningen. Kolleges Reformatorische Wijsbegeerte. Syllabus. Kursus 1979-1980. 73 pp. Dictaat
Dengerink, J.D. 1983 De zin van de werkelijkheid als wijsgerig probleem. s.l., 1983, s.n. Syllabus. Colleges Reformatorische Wijsbegeerte. 123 pp. Dictaat
Dengerink, J.D. 1986 De zin van de werkelijkheid. Een wijsgerige benadering. Amsterdam: 1986, VU Uitgeverij. XXI + 386 pp. Boek 9062562485
Dengerink, J.D. 1991 De staat in de plurale samenleving. Philosophia Reformata, jrg. 56 (1991), pp. 132-157. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dengerink, J.D. 2010 In het Krachtveld van het Woord. Nadenken over de Schepping, het Rijk van God. Driebergen: 2010, s.n. Tweede, gewijzigde druk. 71 pp. Brochure
Derkse, W.F.C.M. 1995 On Simplicity and Elegance. An Essay in Intellectual History. Delft: 1995, Eburon. Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam. 211 pp. Proefschrift   9051663145
Derkse, W.F.C.M. (red.) 1991 Gerechtigheid en sociale rechtvaardigheid. Kanttekeningen bij een thema van het Conciliair Proces. Kampen: 1991, Kok Agora. 162 pp. Boek 9024277221
Derkse, W.F.C.M. (red.) 1996 Denken van wat ons ontsnapt. Essays over de relevantie van metafysica. Kampen/Kapellen: 1996, Kok Agora/Pelckmans. 155 pp. Boek 9039106673
Derkse, W.F.C.M.; Nagel, B.M.J.; Verhoeven, C.W.M. 1994 Op zoek naar wegen van waarheid. 100 jaar katholieke leerstoel wijsbegeerte bij de Universiteit van Amsterdam, 1894-1994. Vught: 1994, Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds. 71 pp. Boek 9070515318
Derksen, L.D. 1978 H.G. Gadamer: Language as the basis of hermeneutical ontology. Amsterdam: 1978, Filosofisch Instituut VU. 53 pp. Scriptie
Derksen, L.D. 1979 Bibliografie A. Troost. Amsterdam: 1979, Filosofisch Instituut VU. 21 pp. Folio- of A4-document
Derksen, L.D. 1983 On Universal Hermeneutics. A Study in the Philosophy of Hans-Georg Gadamer. Amsterdam: 1983, VU-Boekhandel/Uitgeverij. Academisch proefschrift VU. 316 pp. Proefschrift 9062564038
Derksen, L.D. (red.) 1978 Bibliografie H. van Riessen Amsterdam: 1978, Filosofisch Instituut VU. 30 pp. Folio- of A4-document
Derksen, L.D.; Petersen, A.M. (red.) 1977 Bibliografie K.J. Popma. Amsterdam: 1977, Filosofisch Instituut VU. 59 pp. Folio- of A4-document
Derksen, L.D.; Petersen, A.M.; Dijk, A.J. van (red.) 1977 Bibliografie H. Dooyeweerd. Amsterdam: 1977, Filosofisch Instituut VU. 35 pp. Folio- of A4-document
Derksen, L.D.; Petersen, A.M.; Dijk, A.J. van (red.) 1977 Bibliografie H. Dooyeweerd. Amsterdam: 1977, Filosofisch Instituut VU. 35 pp. Folio- of A4-document
Dessauer, Friedrich 1962 Natuurwetenschap en Theologie. Verkenning in grensgebieden. Tielt/Den Haag: 1962, Lannoo. 156 pp. Boek
Deursen, A.Th. Van 1967 De val van Wezel. Kampen: 1967, J.H. Kok. 22 pp. Brochure
Deursen, A.Th. Van 1971 Geschiedenis en toekomstverwachting. Het onderwijs in de statistiek aan de universiteiten van de achttiende eeuw. Kampen: 1971, J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 26 november 1971). 32 pp. Inaugurele rede
Diemer, E. 1958 De Christelijke krant. Een wenselijkheid, een mogelijkheid, een noodzakelijkheid. s.l.: s.a., s.n. 16 pp. Brochure
Diemer, E. 1958 Motieven ter beoefening van de perswetenschap. Utrecht: 1958, Libertas. 23 pp. Brochure
Diemer, J.H. 1933 Over biotypen van Anopheles maculipennis Meigen, in het bijzonder in westelijk Nederland. Een taxonomisch onderzoek. Amsterdam: 1933, Ten Have. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. 256 pp. Proefschrift
Diemer, J.H. 1963 Natuur en Wonder. Amsterdam: 1963, Buijten & Schipperheijn. 173 pp. Boek
Diemer, J.H. 1977 Nature & Miracle. Toronto, Ontario: 1977, Wedge. 36 pp. Brochure 0889060150
Diemer-Lindeboom, F.T.; Leeuwen, J. van 1960 De vrouw en de christelijke politiek. s-Gravenhage: 1960, Anti-Revolutionaire Partijstichting. 45 pp. Brochure
Diepenhorst, I.A. 1943 Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christelijken staat. Amsterdam: 1943, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. Academisch proefschrift VU. 632 pp. Proefschrift
Diepenhorst, I.A. 1946 Christelijke Staatkunde. Handleiding voor Anti-Revolutionaire Jongeren Studie-clubs. s-Gravenhage: 1946, Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs. 63 pp. Boek
Diepenhorst, I.A. 1953 Een reformatorische philosophie getoetst. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, jrg. 53 (1953), pp. 29-48. Overdruk. Tijdschriftartikel
Diepenhorst, P.A. 1916 Het kapitalisme. Amsterdam: 1916, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 5 juli 1916, pp. 39-83. Brochure
Diepenhorst, P.A. 1928 Handelspolitiek. AR-Staatkunde, jrg. 4 (1928), nr. 4, pp. 145-154 en nr. 5, pp. 219-233. Tijdschriftartikel
Diepenhorst, P.A. 1929 Onze strijd in de Staten-Generaal. Deel II: A. Kiesrecht. – B. Koloniale politiek. Franeker/Amsterdam: 1929, Wever/De Standaard. 455 pp. Boek
Diepenhorst, P.A. 1930 Het socialisme. Kampen: 1930, J.H. Kok. 468 pp. Boek
Diepenhorst, P.A. 1933 Planwirtschaft. AR-Staatkunde, jrg. 9 (1933), nr. 4, pp. 154-166. Tijdschriftartikel
Diepenhorst, P.A. (auteur); Bruijn, J. de; Woude, R.E. van der (red.) 2003 Herinneringen. Amsterdam: 2003, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (1800-heden). 107 pp. Boek 9072319176
Dijk, Jan Jacob van (e.a.) 2011 Een schrijnend gebrek. Een begin van een christelijk-sociale visie op rentmeesterschap. Utrecht: 2011, Kok. 154 pp. Boek 9789043507899
Dijk, K. 1920 Buiten de Kerk geen Zaligheid. Artikel 27-29 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Amsterdam: 1920, Kirchner. Wetenschappelijke samenkomst op 30 juni 1920, pp. 33-76. Brochure
Dijk, K. 1954 Prof. Dr. Herman Bavinck. Utrecht: 1954, Libertas [Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag]. 25 pp. Brochure
Dijk, K.; Niftrik, G.C. van; Schmal, J.J.R. 1951 Mr. G. Groen van Prinsterer herdacht. Den Haag: 1951, J.N. Voorhoeve. 45 pp. Boek
Dijk, P.L. 1981 Identiteit en rechtspersoon. s.l.: 1981, Calvinistische Juristen Vereniging. 19 pp. Brochure
Dijk, P.L. 1982 Identiteit en Rechtspersoon. s.l.: 1982, Calvinistische Juristen Vereniging. 19 pp. Brochure
Dijk, Peter van; Oordt, Marian van; Wilcke, Mieke (red.) 2002 Raakvlak. Veelkleurig perspectief op kennis en cultuur. Amersfoort: 2002, Evangelische Hogeschool. 96 pp. Boek 9070145308
Dijk, R. van 1953 Mens en medemens. Een inleiding tot de algemene sociologie. Wageningen: s.a., Zomer & Keuning. 240 pp. Boek
Dijk, W.K. van 1964 Iets over diagnostiek en diagnostiseren in de psychiatrie. Groningen: 1964, Wolters. Intreerede Rijksuniversiteit Groningen (Groningen, 17 maart 1964). 19 pp. Inaugurele rede
Dijk, W.K. van 1969 Over de natuurwetenschappelijke en de geesteswetenschappelijke benadering van het menselijk gedrag. Geloof en Wetenschap (Orgaan van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland), jrg. 67 (1969), pp. 150-167. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dijk, W.K. van (e.a.) 1961 Perspectief. Feestbundel van de jongeren bij het vijfentwintig jarig bestaan van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. Kampen: 1961, J.H. Kok. 331 pp. Boek
Dijkman, Pieter Jan (red.) 2011 De last van gelijkheid. Amsterdam: 2011, Boom. 232 pp. Boek 9789461053190
Dijksterhuis, E.J. (red.) 1956 Scientia. Handboek voor Wetenschap, Kunst en Religie. Deel 1-3. Zeist: 1956-1957, De Haan. 375 + 358 + 448 pp. Boek
Dijkstra, F. 1982 Naar een Christelijke Esthetica. Een onderzoek naar de beschouwingen van Nicholas Wolterstorff over kunst en literatuur. Amsterdam: 1982, VU. Doctoraalscriptie Theoretische Literatuurwetenschap. 57 pp. Scriptie
Dijkstra-Algra, Nynke 1982 Geschiedenis als verbondsgeschiedenis. Een onderzoek naar de visie van S. de Graaf op de zin der geschiedenis. Amsterdam: 1982, VU. Doctoraalscriptie Systematische Theologie (Dogmatiek). 78 pp. Scriptie
Dippel, C.J. 1967 Overschatting en onderschatting van natuurwetenschap en techniek. Katernen 2000, jrg. 2 (1967), nr. 2. 33 pp. Tijdschriftartikel
Dippel, C.J.; Hulst, H.C. van de; Jong, J.M. de; Loen, A.E.; Segaar, J.; Ubbink, J.B.; Volger, J. 1967 Geloof en Natuurwetenschap. Studies over de verhouding van christelijk geloof en moderne natuurwetenschap. Deel 2: Wijsgerige en ethische aspecten der natuurwetenschap. s-Gravenhage: 1967, Boekencentrum. Studiecommissie Geloof en Natuurwetenschap van de Ned. Herv. Kerk. XII + 353 pp. Boek
Dippel, C.J.; Jong, J.M. de 1965 Geloof en Natuurwetenschap. Studies over de verhouding van christelijk geloof en moderne natuurwetenschap. Deel 1: Scheppingsgeloof, natuur, natuurwetenschap. s-Gravenhage: 1965, Boekencentrum. Studiecommissie Geloof en Natuurwetenschap van de Ned. Herv. Kerk. XXIII + 232 pp. Boek
Discovery (titel) 1972 Discovery of the Church. Toronto, Ontario: s.a., Wedge [Association for the Advancement of Christian Scholarship]. International Reformed Bulletin, jrg. 15 (1972), nr. 49/50. Overdruk. 77 pp. Brochure
Discussie (titel) 1959 Discussie rond het adres van 53 hoogleraren inzake enkele aspecten van sociaal-economisch overleg. Amsterdam: s.a., Nederlandse Vakcentrale. 44 pp. Brochure
Doekes, L. (e.a.) 1982 Doendenken. Bezinning op cultureel handelen. Delft: 1982, Meinema [Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft]. 84 pp. Boek
Dölle, A.H.M.; Sap, J.W. 2004 Direchte Democratie. Utrecht: 2004, Lemma [Christen Juristen Vereniging]. 72 pp. Brochure 9059313232
Dollekamp, J.W.; Hamelink, M. (red.) 1999 Verzilvering van de samenleving. Een verrijkende kijk op ouderdom. Nunspeet: 1999, RPF: Marnix van St. Aldegonde Stichting. 94 pp. Boek 9072016319
Donner, J.P.H. 1997 Grenzeloos recht. De veranderende plaats en functie van het recht. Zwolle: 1997, Tjeenk Willink [Calvinistische Juristen Vereniging]. 48 pp. Brochure 9027147043
Dool, Eelco van den; Visser, Cors (red.) 2009 Spiritualiteit werkt. Amsterdam: 2009, Buijten & Schipperheijn [ForumC]. 95 pp. Boek 9789058814463
Dooren, C. van; Haaften, H. van 1987 Het voedingsaspektenmodel. Wageningen: 1987, Landbouwuniversiteit Wageningen. Werkstuk o.l.v. prof. dr. ir. E. Schuurman. 18 pp. Scriptie
Dooyeweerd, H. 1917 De ministerraad in het Nederlandsche Staatsrecht. Amsterdam: 1917, G. van Soest. Academisch proefschrift VU. 431 pp. Proefschrift
Dooyeweerd, H. 1922 Het methodologisch probleem in de rechtswetenschap. Een kritische opmerking op het referaat van Dr. Scholten. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts, VII: Staatsbemoeiing en individueele vrijheid (1922), pp. 31-38. Kopie. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1925 Het leerstuk der souvereiniteit in eigen kring in zijn toepassing op een concreet punt in het vraagstuk der z.g. Medezeggenschap der arbeiders in de bedrijven. s.l.: s.a., Calvinistische Juristenvereeniging. 16 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1925 Leugen en waarheid over het Calvinisme. Nederland en Oranje, jrg. 6 (1925), nr. 4, pp. 81-90. Kopie. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1926 De Beteekenis der Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie. Kampen: s.a., J.H. Kok. Intreerede VU (Amsterdam, 15 oktober 1926). 112 pp. Inaugurele rede
Dooyeweerd, H. 1926 Het oude idee der Christelijke Staatkunde. AR-Staatkunde, jrg. 2 (1926), pp. 63-84. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1926 In den strijd om een Christelijke Staatkunde. Proeve van een fundeering der Calvinistische levens- en wereldbeschouwing in hare Wetsidee. AR-Staatkunde, jrg. 2 (1926), pp. 244-265 en pp. 425-445. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1926 In den strijd om een Christelijke Staatkunde. Proeve van een fundeering der Calvinistische levens- en wereldbeschouwing in hare Wetsidee. AR-Staatkunde, jrg. 2 (1926). 54 pp. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1926 Oud-vaderlandsch recht. Met supplement. Amsterdam: s.a., Buijten & Schipperheijn. 109 + 36 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1926 Oud-vaderlandsch recht. Resumé examenstof. s.l.: s.a., Buijten & Schipperheijn. 17 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1926 Tweeerlei kritiek. Om de principieele zijde van het vraagstuk der medezeggenschap. AR-Staatkunde, jrg 2 (1926), pp. 1-21. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1928 Het juridisch causaliteitsprobleem in ‘t licht der Wetsidee. AR-Staatkunde, jrg. 4 (1928), pp. 21-121. Kopie. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1929 Dictaat Encyclopaedie der Rechtswetenschap. Deel I: Inleiding en Historisch gedeelte. s.l.: s.a., s.n. Dictaat. Eerste deel. 383 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1929 Dictaat Encyclopaedie der Rechtswetenschap. Deel II: Thetisch gedeelte. s.l.: s.a., s.n. Dictaat. Tweede deel. 443 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1930 De bronnen van het stellig recht in het licht der wetsidee. Een bijdrage tot opklaring van het probleem in zake de verhouding van rechtsbeginsel en positief recht. AR-Staatkunde, jrg. 6 (1930). Deel I, II en IV. 67 + 40 + 38 pp. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1930 Grondslag en doel. s Gravenhage: s.a., Protest. Chr. Reclasseeringsvereeniging. 26 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1931 Annalen der critische philosophie. Orgaan van het Genootschap voor critische philosophie, gevestigd te Utrecht. Jaarschrift […] 1931,I. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1931). 7 pp. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1931 De crisis der humanistische staatsleer in het licht eener Calvinistische kosmologie en kennistheorie. Amsterdam: 1931, Ten Have. 209 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1932 De zin der geschiedenis en de “leiding Gods” in de historische ontwikkeling. Publicaties Reünisten-Organisatie van N.D.D.D., nr. 5 (1932). 20 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1932 Het Amsterdamsche rapport inzake de medezeggenschap van het personeel in de gemeentebedrijven en -diensten. AR-Staatkunde, jrg. 8 (1932), pp. 71-86, pp. 121-132 en pp. 157-168. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1932 Norm en Feit. Een kritische beschouwing naar aanleiding van het geschrift van Mr. S. Rozemond over “Kant en de Volkenbond”. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1932), pp. 155-214. Kopie. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1933 De grondwet van de nieuwe Duitsche evangelische kerk en de positie der gereformeerden in de “landskerken”. AR-Staatkunde, jrg. 9 (1933), pp. 433-446. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1933 De Theorie van de Bronnen van het Stellig Recht in het licht der Wetsidee. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts, XIX/1 (1932). 28 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1933 De Theorie van de Bronnen van het Stellig Recht in het licht der Wetsidee. Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts, XIX/2 (1933). 31 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1934 De zin der geschiedenis vanuit de Openbaring. Vox Theologica, jrg. 5 (1934), nr. 5, pp. 117-122. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1935 De Wijsbegeerte der Wetsidee. Boek I: De Wetsidee als grondlegging der Wijsbegeerte. Amsterdam: 1935, H.J. Paris. XVI + 530 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1935 De Wijsbegeerte der Wetsidee. Boek II: De functioneele zin-structuur der tijdelijke werkelijkheid en het probleem der kennis. Amsterdam: 1935, H.J. Paris. VIII + 534 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1936 De Christelijke Staatsidee. Rotterdam: s.a., Libertas. Tweede druk. 56 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1936 De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing. s-Gravenhage: s.a., Vereeniging van Christelijke Werkgevers en Groothandelaren in Nederland. 31 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1936 De Wijsbegeerte der Wetsidee. Boek III: De individualiteits-structuren der tijdelijke werkelijkheid. Amsterdam: 1936, H.J. Paris. XIV + 630 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1937 Geloof en Historie. s.l.: s.a., s.n. Syllabus. Vier lezingen gehouden voor de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte (Den Haag, februari/maart 1937). 29 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1937 Publiek- en privaatrecht. Amsterdam: s.a., Buijten & Schipperheijn. 42 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1937 Publiek- en privaatrecht. Amsterdam: s.a., J.A. Hanenburg. 34 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1937 Publiek- en privaatrecht. Deel II. Amsterdam: s.a., J.A. Hanenburg. 40 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1938 De verhouding tusschen individu en gemeenschap in de Romeinsche en Germaansche eigendomsopvatting. Publicaties Reünisten-organisatie van N.D.D.D., nr. 10 (1938). 39 pp. Ook als dictaat: Amsterdam: s.a., J.A. Hanenburg. 24 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1938 Recht en Historie. Assen: s.a., G.F. Hummelen. 64 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1939 De Transcendentale critiek van het wijsgerig denken. Een bijdrage tot overwinning van het wetenschappelijk exclusivisme der richtingen. Synthese, jrg. 4 (1939), nr. 7, pp. 314-339. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1939 De weg der Differentiatie in Strafrecht en Reclasseering. Leiden: 1939, Leidsche Handelsdrukkerij. 30 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1940 De “Theorie de l’ institution” en de staatsleer van Maurice Hauriou. Deel I. AR-Staatkunde, jrg. 14 (1940), pp. 301-347. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1940 Het tijdsprobleem in de Wijsbegeerte der Wetsidee. Loosduinen: s.a., Electrische Drukkerij Kleijwegt [Gereformeerde Psychologische Studievereeniging]. 14 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1941 De “Theorie de l’ institution” en de staatsleer van Maurice Hauriou. Deel II. AR-Staatkunde, jrg. 15 (1941), pp. 42-70. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1941 De verhouding tusschen individu en gemeenschap in de Romeinsche en Germaansche eigendomsopvatting. s.l: s.a., s.n. Niet in den handel. Tweede, herziene druk. 39 pp. Brochure
Dooyeweerd, H. 1941 De zin van het huwelijk. Stellingen [jaarvergadering VCW 1942]. Correspondentiebladen, jrg. 6 (1941), nr. 4, pp. 111-112. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1941 Inleiding encyclopaedie der rechtswetenschap. Amsterdam: s.a., J.A. Hanenburg. 121 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1942 De leer van de mens. Résumé van het referaat van Prof. Dr. H. Dooyeweerd. s.l.: s.a., s.n. 4 pp. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1946 Encyclopaedie der Rechtswetenschap. Deel I: Inleiding en Historisch gedeelte. Amsterdam: 1946, Drukkerij D.A.V.I.D. 276 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1946 Encyclopaedie der Rechtswetenschap. Deel II: Thetisch gedeelte. Amsterdam: 1946, Drukkerij D.A.V.I.D. 301 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1947 Geschiedenis der Marken na 1798. Amsterdam: s.a., Drukkerij D.A.V.I.D. 12 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1947 Hoe is wijsbegeerte mogelijk? s.l.: s.a., s.n. 10 pp. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1948 Grondproblemen der sociologie. Nieuw Nederland (Christelijk cultureel sociaal weekblad), jrg. 3 (1948), nr. 12, 13, 15 en 20. Overdruk. 5 pp. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1948 Het wijsgeerig tweegesprek tusschen de Thomistische philosophie en de Wijsbegeerte der Wetsidee. Philosophia Reformata, jrg. 13 (1948), pp. 26-32. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1948 Transcendental Problems of Philosophic Thought. An Inquiry into the Transcendental Conditions of Philosophy. Grand Rapids, Michigan: 1948, Eerdmans. IX + 80 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1949 De vooronderstellingen van ons denken over recht en samenleving in de crisis van het moderne Historisme. Een critische overpeinzing naar aanleiding van Mr. H.W. Scheltema’s “Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over recht en staat”. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1949), pp. 193-248. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1949 Reformatie en Scholastiek in de Wijsbegeerte. Boek 1: Het Grieksche voorspel. Franeker: 1949, Wever. 496 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1950 De modale structuur van het juridisch oorzakelijkheidsverband. Mededelingen der KNAW, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 13 (1950), nr. 5, pp. 93-141. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1950 De Strijd om het Souvereiniteitsbegrip in de moderne Rechts- en Staatsleer. Amsterdam: 1950, H.J. Paris. 62 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1950 The Contest about the Concept of Sovereignty in Modern Jurisprudence and Political Science. Free University Quarterly, vol. 1 (1950), pp. 85-106. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1950 Wat is rechtswetenschap? Interfacultaire Colleges aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1949-1950), pp. 33-53. Overdruk. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1952 Art und Voraussetzungen der Philosophie. Amsterdam: 1952, VU. Syllabus Sommerkus 1952. 11 pp. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1952 Les présuppositions de la Philosophie. Amsterdam: 1952, VU. Cours d’Eté 1952. 10 pp. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1953 A New Critique of Theoretical Thought. Volume I: The Necessary Presuppositions of Philosophy. Amsterdam/Philadelphia: 1953, H.J. Paris/Presbyterian and Reformed Publishing Co. XXXIX + 566 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1953 Over de methode van begripsvorming in de rechtswetenschap. Een nadere critische beschouwing van Prof. Mr R. Kranenburg’s De Grondslagen der Rechtswetenschap, Juridische kennisleer en Methodologie. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1953), pp. 298-339. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1954 De analogische grondbegrippen der vakwetenschappen en hun betrekking tot de structuur van den menselijken ervaringshorizon. Mededelingen der KNAW, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 17 (1954), nr. 6, pp. 171-192. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1954 De Wijsbegeerte en het Hoger Onderwijs in de Rechtswetenschap. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, jrg. 46 (1953/1954), nr. 4, pp 191-194. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1954 Encyclopaedie der rechtswetenschap. Vervolg. Amsterdam: s.a., H.J. Paris. 120 pp. Dictaat
Dooyeweerd, H. 1955 A New Critique of Theoretical Thought. Volume II: The General Theory of the Modal Spheres. Amsterdam/Philadelphia: 1955, H.J. Paris/Presbyterian and Reformed Publishing Co. XXVII + 598 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1955 Een nieuwe Rooms-Katholieke visie op de staat en het recht. AR-Staatkunde, jrg. 25 (1955), nr. 10, pp. 289-303. Overdruk. Tijdschriftartikel
Dooyeweerd, H. 1955 The Analogical Concepts.  s.l.: s.a., s.n. 21 pp. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1956 Calvinistische Wijsbegeerte. Scientia. Handboek voor Wetenschap, Kunst en Religie. Deel 1 (Zeist: 1956, De Haan), pp. 127-159. Overdruk. Brochure
Dooyeweerd, H. 1956 De grenzen der wetenschap. Syllabus van de algemeen vormende voordrachten van de Stichting Studium Generale aan de Technische Hoogeschool te Delft (1956), pp. 32-35. Kopie. Folio- of A4-document
Dooyeweerd, H. 1957 A New Critique of Theoretical Thought. Volume III: The Structures of Individuality of Temporal Reality. Amsterdam/Philadelphia: 1957, H.J. Paris/Presbyterian and Reformed Publishing Co. XXXIII + 784 pp. Boek
Dooyeweerd, H. 1957 Mouvements progressifs et régressifs dans l’Histoire. La revue réformée, vol. 9 (1958) nr. 4, pp. 1-13. Tijdschriftartikel